جستجوی علمی

  • تعداد کل مقالات و پایان نامه ها: 921,431
  • تعداد مقالات با متن کامل: 401,355

صفحه 1 از 10

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰
کوکب نمکین 
Kokab Namakin بیرجند- خیابان غفاری- بیمارستان ولی عصر (عج) غلامرضا شریف زاده 

  زمینه و هدف: مصرف دخانیات یکی از مهمترین عوامل خطر بسیاری از بیماریهای غیرواگیر بویژه بیماریهای قلبی- عروقی و سرطان‌ها می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف شیوع مصرف سیگار و بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند انجام شد.   روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1384 بر روی دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند، انجام شد. پرسشنامه‌ای که حاوی اطلاعات فردی، 12 سؤال نگرش، 17 سؤال آگاهی و 4 سؤال عملکردی بود، با مراجعه محقق به مدارس انتخاب شده، به صورت خود ایفا توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری c 2 در سطح معنی‌داری 05/0= a مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته‌ها: در مجموع 1233 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. 9/3% دانش‌آموزان مورد مطالعه سیگاری و 3/...

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 2010
امیر پناه‌علی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
عبداله شفیع‌آبادی استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

هدف از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار است. جامعه­ی مورد مطالعه شامل کلیه­ی دانش­آموزان پسر پایه­ی اول منطقه­ی 2 شهر تبریز است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تک­مرحله­ای 48 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی نگرش­ نسبت به مصرف سیگار استفاده شد و واقعیت درمانی گروهی در بین گروه آزمایشی طی 10 جلسه، هر جلسه به مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه انجام پذیرفت و جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آزمون t گروه­های مستقل و آزمون t گروه­های همبسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به مصرف سیگار دانش­آموزانی که واقعیت درمانـی گروهی در بین گروه آزمایشی را دریافت کرده­اند به طور معنی­دار و منفی، پایین­تر از نـگرش دانش­آموزانی است که واقعیت درمانی گروهی را دریافت نکرده­اند به عبارت دیگر واقعیت درمانی گروهی در کاهش ن...

طب و تزکیه جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۸-۰
سمیرا ن‍ژادنادری 
کوروس دیوسالار 

زمینه و هدف: مصرف سیگار به عنوان ارزانترین و رایج ترین مواد اعتیاد آور دارای عوارض زیانبار جسمی و روانی است. بر اساس پژوهشهای انجام گرفته، مصرف سیگار در دانشجویان رو به افزایش است. هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش مذهبی و سلامت عمومی بین دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری و رابطه نگرش مذهبی و سلامت عمومی دراین دو گروه بود.روش بررسی: سلامت عمومی و نگرش مذهبی در 1065 نفر از دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری یکی از دانشگاه های کرمان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از دو پرسشنامه سلامت عمومیGHQ و نگرش سنج مذهبی استفاده گردید که به صورت خود ایفا توسط دانشجویان تکمیل شد. داده های این پژوهش، با روش های آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون معنی داری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری از سلامت عمومی و نگر...

پژوهش در دین و سلامت جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۳۵-۴۵
قباد بهامین 
گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران فروزان داوری فرد 

سابقه و اهداف: کاهش سنّ مصرف سیگار و دخانیات و آسیب­های جسمانی و اجتماعی این پدیده، محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر  را با هدف بررسی تأثیر باورهای فراشناختی و نگرش مذهبی، بر گرایش به مصرف سیگار در نوجوانان پسر انجام دهد. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل همه­ی دانش‌آموزان پسر دوره­ی متوسطه­ی شهرستان مهران در سال تحصیلی94- 1393 است که طبق آمار آموزش و پرورش شهرستان، 502 نفر بودند. نمونه­ی مورد نظر طبق فرمول کوکران، 217 نفر برآورد شد و به روش نمونه‌گیری خوشه‌یی انتخاب شد. در این پژوهش از پرسش­نامه­ی فراشناختی(MCQ) و پرسش­نامه­ی 21 سئوالی آلپورت برای سنجش نگرش مذهبی استفاده شد و برای سنجش گرایش به مصرف سیگار، از پرسش­نامه­­ی 23 سئوالیِ ساخته­ی محقق بهره برده شد. داده­های به­دست آمده نیز با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. ی...

مددکاری اجتماعی جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۱۷-۲۸
معصومه معارف‌وند 
Masoomeh Maarefvand Department of Social Work, University of Social Welfare and Rehabilitation sciences, Tehran, Iranگروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران طاهره جمالی 

مقدمه: امروزه مصرف سیگار در بین جوامع در حال توسعه و خصوصا بین نوجوانان افزایش چشم‌گیری داشته است. ‌کودکان‌کار به‌عنوان یکی از گروه‌های در معرض خطر مصرف سیگار شناخته شدند. در این مطالعه تأثیر مداخله‌ی پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان بر نگرش ‌کودکان‌کار نسبت به مصرف سیگار بررسی شد. روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل بود. همه کودکان کار واجد شرایط در سازمان‌های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به کودکان‌کار در جنوب شهر تهران وارد مطالعه شدند. با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، ستاره‌های شبکه‌های شرکت‌کنندگان شناسایی شدند و به‌عنوان آموزشگر همتا در 8 جلسه در مورد مداخله پیشگیری از مصرف سیگار آموزش دیدند. سپس آموزشگران همتا کودکان‌کار عضو شبکه اجتماعی‌شان را آموزش دادند. داده‌ها با استفاده از مقیاس نگرش نسبت به مصرف سیگار قبل از مداخله، پس از مداخله و در پیگیری ...

طلوع بهداشت یزد جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۲۵-۳۵
محمد علی مروتی شریف آباد 
MA Morowatisharifabad دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی نسرین فدائی وش 

  سابقه و اهداف : با توجه به ترکیب جمعیتی جوان کشور ایران و شیوع مصرف سیگار در میان جوانان و اهمیت شناخت عوامل تعیین کننده و پیش بینی کننده رفتار استعمال سیگار در اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه، این مطالعه با هدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف سیگار براساس الگوی تصورات- تمایلات در دانش آموزان دبیرستانی شهر مراغه انجام گرفت.   روش بررسی : در این مطالعه توصیفی همبستگی که به روش مقطعی انجام شد، 240 دانش آموز از طریق نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای از 2 دبیرستان پسرانه و 2 دبیرستان دخترانه شهر مراغه در تحقیق وارد شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته با روائی و پایایی قابل قبول می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک و سازه های الگوی تصورات- تمایلات بود که به صورت خودگزارشی تکمیل می گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار آماری 16 SPSS وآزمون های آماری ضریب همبستگی ونیز آنال...

فصل‌نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی جلد ۸، شماره ۲۴، صفحات ۵۹-۸۰
سید علیرضا افشانی 
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد یاسین خرم پور 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان دینداری و نگرش به مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه یزد بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده است. 372 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد با شیوه نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. به منظور جمع­آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد دینداری (گلاک و استارک، 1965) و پرسشنامه محقق­ساخته نگرش به مصرف سیگار استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. بین میزان دینداری و ابعاد آن با نگرش به مصرف سیگار رابطه معنی­دار و معکوسی وجود داشت. چناچه فرد دارای سطح دینداری افزون­تری باشد، معنایی که به خود و جهان اطرافش می­دهد، توام با احساس ارزشمندی و هدفمندی است. از این رو احتمال کمتری دارد به اقداماتی نظیر مصرف سیگار و مواد دست زند.

مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان جلد ۲۱، شماره ۸۴، صفحات ۱۱۱-۱۲۴
میلاد نظر زاده 
M Nazarzadeh زینب بیدل 

زمینه و هدف: سن آغاز مصرف سیگار هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه رو به کاهش است. هدف این مطالعه برآورد شیوع مراحل مصرف سیگار در نمونه‌ای از دانش آموزان دبیرستانی شهر زنجان و بررسی عوامل مرتبط با آن بود. روش بررسی: از بین دانش آموزان دبیرستانی شهر زنجان در سال تحصیلی 91-1390، نمونه‌ای با حجم 1064 نفر به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای تصادفی انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد خود ایفا به کار رفت که شامل اطلاعات جمعیت شناختی، مصرف سیگار، عوامل روانی، اجتماعی و آشنایی با برخی داروها بود. برای بررسی عوامل مختلف با مصرف سیگار، مدل رگرسیون لوجستیک دوحالته به کار رفت. یافته‌ها: از 352 دانش آموزی که مصرف سیگار را گزارش کرده بودند، 242 (4/23 درصد) نفر سیگار آزموده و 112 (8/10 درصد) نفر به عنوان سیگاری فعال طبقه بندی شدند. تحلیل چند متغیره به‌وسیله‌ی مدل رگرسیون لوجستی...

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان جلد ۲۱، شماره ۸۳، صفحات ۴۳-۵۱
مریم کوشا 
M Kousha Department of Psychiatry, Shafa Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, IRANرشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان شف نسیم نکویی شجاع 

چکیده مقدمه: نقص توجه- بیش فعالی اختلالی شایع در روانپزشکی کودک و نوجوان می باشد. کودکان و نوجوانان مبتلا در معرض خطر بیشتری برای مصرف سیگار و مواد هستند. مطالعات انجام شده بیانگر پایین‌تربودن سن شروع مصرف سیگار در این کودکان و نوجوانان است. هدف: تعیین نگرش کودکان و نوجوانان 7 تا 12 ساله مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی نسبت به سیگار در مقایسه با گروه همشیرهای غیر مبتلا و گروه کنترل جامعه مواد و روش‌ها: این بررسی در سال 1388 به روش مقطعی در کودکان 7 تا 12 ساله انجام شد. گروه اول شامل کودکان و نوجوانان مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی شفای رشت بودند که براساس مصاحبه بالینی روانپزشک کودک و نوجوان و پرسشنامه نیمه ساختاری K-SADS(Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for school age children) تشخیص نقص توجه- بیش فعالی داشتند، گروه دوم همشیرهای این کودکان و گروه سوم کود...

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۱۴۲-۱۴۸
محمود کریمی 
Mahmood Karimy شمس الدین نیکنامی 

زمینه و هدف: افرادی که در سن پایین مصرف سیگار را آغاز می‌کنند احتمال تبدیل شدن آن‌ها به سیگاری قهار بیشتر است. علاوه بر این شانس کمتری برای ترک دارند چرا که وابستگی آن‌ها به نیکوتین شدیدتر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین باورهای بهداشتی و الگوی مصرف دخانیات در نوجوانان انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی است که در بین 250 دانش آموز پسر 19- 15 ساله در دبیرستان‌های زرندیه انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه GYTS و 12 سوال برای بررسی باورهای نوجوانان در رابطه با مصرف سیگار بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری کای دو و تی مستقل در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد. نتایج: میانگین سنی شرکت کنندگان 16.47 با انحراف معیار 1.13 بود. شیوع تجربه مصرف سیگار 46% و قلیان 65% بود. 30.4% از نوجوانان، در 15-12 سالگی اولین تجربه مصرف ...