جستجوی علمی

  • تعداد کل مقالات و پایان نامه ها: 921,431
  • تعداد مقالات با متن کامل: 401,355

صفحه 1 از 10

فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 2010
امیر پناه‌علی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
عبداله شفیع‌آبادی استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

هدف از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار است. جامعه­ی مورد مطالعه شامل کلیه­ی دانش­آموزان پسر پایه­ی اول منطقه­ی 2 شهر تبریز است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تک­مرحله­ای 48 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی نگرش­ نسبت به مصرف سیگار استفاده شد و واقعیت درمانی گروهی در بین گروه آزمایشی طی 10 جلسه، هر جلسه به مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه انجام پذیرفت و جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آزمون t گروه­های مستقل و آزمون t گروه­های همبسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به مصرف سیگار دانش­آموزانی که واقعیت درمانـی گروهی در بین گروه آزمایشی را دریافت کرده­اند به طور معنی­دار و منفی، پایین­تر از نـگرش دانش­آموزانی است که واقعیت درمانی گروهی را دریافت نکرده­اند به عبارت دیگر واقعیت درمانی گروهی در کاهش ن...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان 1379
علی خدادادی زاده 
گلناز فروغ عامری 

نتایج این بررسی نشان می دهد که برنامه آموزش به روش چهره به چهره می تواند بر کاهش میزان مصرف سیگار و کم شدن نمره نگرش بیماران سیگاری تاثیر بگذارد . از این رو پیشنهاد می گردد، پرستاران از این شیوه جهت کمک به ترک سیگار بیماران سیگاری استفاده نمایند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
ضرغام رومیانی 
حسین سلیمی بجستانی 

پژوهش حاضر با هدف «تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد گلاسر بر نگرش به مصرف سیگار و رفتارهای پرخطر» انجام شد. طرح پژوهش از نوع «نیمه آزمایشی» است که از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این طرح کلیه ی مددجویان کانون اصلاح و تربیت استان قزوین هستند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 24 نفر از افرادی که مصرف سیگار داشتند و همچنین مرتکب رفتارهای پرخطر بودند انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش، آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد گلاسر را در 10 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هر هفته یک جلسه دریافت کردند. در گروه کنترل هیچ متغیری اعمال نشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه نگرش سنج مصرف سیگار و پرسشنامه رفتارهای پرخطر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد که نتایج حاکی تفاوت...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی 1392
مهناز ذوالقرنین 
علیرضا حیدرنیا 

مصرف سیگار ده ها سال است که به عنوان یکی از مهم ترین عامل تهدید کننده سلامتی شناخته شده و هزینه های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی زیادی بر جوامع تحمیل کرده است و مضرات ناشی از آن بار مالی سنگین و مشکلات عمده ای را بر سیستم های بهداشتی تحمیل می کند. دخانیات باعث افزایش خطر آترواسکلروز عروق کرونر و در نتیجه موجب افزایش خطر بیماری های عروق کرونر قلب می شود. بیماری ایسکمیک قلبیIHD ) (، به عنوان شایع ترین عامل مرگ و میر شناخته شده و سیگار کشیدن، اولین و بزرگترین عامل خطرساز در IHD تعیین شده است و نیز میزان مرگ ناشی از IHD در مردان و زنان سیگاری به ترتیب 10 و 5 برابر بیشتر از غیر سیگاری ها است. این مطالعه از نوع نیمه تجربی، توصیفی تحلیلی می باشد که بصورت قبل و بعد انجام شده است. ابتدا یک پیش آزمون نگرش نسبت به سیگار کشیدن و تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه بعمل آمد؛ سپس متناسب با وضعیت اجتماعی...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1377
محمد اسدپور 
فضل الله غفرانی پور 

این پژوهش مطالعه‌ای نیمه تجربی (Quasi-experimental) است که به منظور "اندازه‌گیری تاثیر آموزش به روش بحث گروهی (Group discussion) بر میزان مصرف سیگار دانش‌آموزان پسر دبیرستانهای شهر رفسنجان" صورت گرفته است . در این پژوهش 70 نفر دانش‌آموز پایه اول تا سوم متوسطه به صورت تصادفی و مبتنی بر هدف در طی دو ماده در یکی از دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. دو گروه به لحاظ متغیرهای مورد نظر یکسان بوده و آزمون آماری اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. قبل از مداخله پرسشنامه سنجش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد و میزان مصرف سیگار در اختیار دو گروه قرار داده شد و همزمان نمونه خون جهت تعیین میزان هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول قرمز خون از دو گروه تهیه شد. سپس مداخله به مدت دو ماه بر روی گروه آزمون انجام گرفت و پس از آن مجددا پرسشنامه در اختیار دو گروه قرار داده شد و از دو گروه نمونه خون جهت تعیین فاکتورهای م...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی 1392
لاله صالحی 
شمس الدین نیکنامی 

چکیده مقدمه : مطالعات مختلف نشان می‌دهد که سیگارکشیدن تا حد زیادی توانایی‌های فرد را در انجام حرکات فیزیکی کاهش می‌دهد، بنابراین باعث خستگی زودرس کارگران می‌شود. مصرف سیگار نوعی اعتیاد است ولی متأسفانه این مسئله به مرور در اجتماع جا افتاده و قابل قبول ترین عمل خلاف عرف محسوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران منطقه صنعتی فولاد مبارکه در خصوص مصرف سیگار شهرستان مبارکه سال 1391 می باشد. موارد و روش ها: در این روش تجربی از نوع آینده نگر، جمعیت هدف در این مطالعه کارگران مناطق صنعتی فولاد مبارکه شهرستان مبارکه است که جمعاً 44 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند مربوط به گروه آزمون و 44 نفر دیگر که به صورت تصادفی انتخاب شده اند مربوط به گروه شاهد طبقه بندی شده اتد. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه چهار قسمتی بود که شامل اطلاعات دموگرافیک، سو...

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
سمیرا یاوری 
ربابه نوری قاسم آبادی 

هدف پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری بین فعایت مذهبی؛ تقلای مذهبی, نگرش به مواد, الگوگیری اجتماعی, بهزیستی معنوی, انگیزه های مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان بود.504 دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه های خوارزمی, پردیس کشاورزی و آزاد کرج که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند, پرسشنامه های بهزیستی معنوی, فعالیت مذهبی, تقلای مذهبی, الگوگیری اجتماعی, عقاید منفی درباره مواد, انگیزه های مصرف و بخش دخانیات از پرسشنامه رفتارهای پرخطر را پاسخ دادند. با تغییراتی در مدل پیشنهادی اولیه مدل نهایی برازش خوبی را نشان داد که اثر فعالیت مذهبی بر مصرف سیگار و قلیان با عاید منفی درباره مواد, الگوگیری اجتماعی, بهزیستی معنوی و انگیزه های مصرف در سه سطح انگیزه های افزایشی, اجتماعی و مقابله ای میانجی گری می شود. همچنین اثر تقلای مذهبی بر مصرف سیگار و قلیان با بهزیستی معنوی و انگیزه های مقابله ای میانجی گر...

بیهق، مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 2015
ادریس حسین زاده 
سامان حسین زاده 

مقدمه: اگرچه بیشتر مردم درباره خطرات بهداشتی موجود در رابطه با استعمال سیگار آگاه هستند و در مقالات، کتب و رسانه ها به طور وسیعی درباره آن بحث و اطلاع رسانی می شود؛ اما به نظر می رسد که تعداد اندکی از افراد جامعه از مضرات سیگار برای محیط زیست آگاه باشند. مواد و روش ها: در این مقاله سعی شده است که اثرات زیست محیطی سیگار از مرحله تولید تا دفع زائدات آن بررسی شود. بدین منظور از کتب، مقالات و سایت های معتبر علمی و نیز بولتن های خبری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. اثرات سیگارها در قالب موضوعات: پرورش تنباکو و مصرف سیگار، اثرات استفاده از آفت کش ها در پرورش تنباکو، تنباکو و جنگل زدایی، زائدات تولیدی توسط کارخانه های سیگار سازی، دورریز های سیگار- ته سیگار، مدیریت ته سیگارها، اثر سیگار بر بروز آتش سوزی و اثر سیگار بر گرمایش جهانی بررسی شده است. یافته ها: سیگار پس از دو منبع درآمدی نفت و اسلح...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی 1390
مسعود رضایی تخت شیرینی 
اعظم خطیبی 

تحقیق حاضر به بررسی جامعه شناختی گرایش به سیگار که می تواند عاملی مهم و زمینه ساز اعتیاد در میان دانشجویان آزاد و پیام نور صحنه باشد پرداخته است، و هدف آن تعیین رابطه ی معناداری برخی عوامل اجتماعی مانند تعهد ، پیوستگی ، باور ، مشغولیت ، دوستان سیگاری ، نگرش والدین به سیگار و محیط های اجتماعی با گرایش به سیگار دانشجویان این شهرستان می باشد . روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی reliability آن (721/0a= ) بود و اعتبار آن ( valididity ( توسط اساتیدراهنما و مشاور و برخی از صاحب نظران علوم اجتماعی تأیید گردیده است . جامعه آماری 1442 دانشجوی آزاد و پیام نور شهر صحنه می باشد که از میان آنها 77 نفر (23 نفر از پیام نور و 54 نفر از دانشگاه آزاد ) به عنوان جمعیت نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده با روش کوکران انتخاب شدند . چهارچوب نظری ...

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1390
فاطمه نوری فشالنجی 
عباس پورشهباز 

پژوهش حاضر پیرامون ساختار ابعادی نشانگان وابستگی به سیگار و رابطه شدت وابستگی با ابعاد شخصیت در چارچوب مدل هفت‌عاملی شخصیت است. تعداد 302 نفر از مردان سیگاری شهر قزوین، در بازه سنی 15 تا 84 سال، و با سطح تحصیلات سیکل تا فوق لیسانس، پرسشنامه‌ای شامل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، تاریخچه مصرف و ترک سیگار، و پرسشنامه وابستگی به نیکوتین TTURC همراه با پنج آیتم پیشنهادی برای طیف خفیف پیوستار شدت وابستگی به سیگار را تکمیل نمودند. همچنین تعداد 151 آزمودنی از میان 302 نفر مذکور همزمان فرم کوتاه پرسشنامه مزاج و منش را نیز تکمیل کردند.تحلیل عاملی اکتشافی بر روی ملاک‌های وابستگی به سیگار، وجود دو عامل قویاً همبسته بر روی یک بعد را شناسایی نمود، که بر اساس این دو عامل، دو تیپ متمایز مصرف سیگار در این مطالعه معرفی گردید.. نتایج حاصل از تحلیل آیتم – پاسخ ملاک‌های DSM-IV نشان داد که دو ملاک "مصرف بیشتر" و "م...