921,431

تعداد کل مقالات و پایان نامه ها
401,355 تعداد مقالات با متن کامل
شیوع مصرف سیگار و نگرش و آگاهی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند در مورد مضرات سیگار
   مقاله    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  جلد ۱۵، شماره ۱، صفحات ۰-۰
کوکب نمکین
kokab namakin بیرجند- خیابان غفاری- بیمارستان ولی عصر (عج) غلامرضا شریف زاده

زمینه و هدف: مصرف دخانیات یکی از مهمترین عوامل خطر بسیاری از بیماریهای غیرواگیر بویژه بیماریهای قلبی- عروقی و سرطان ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف شیوع مصرف سیگار و بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند انجام شد.   روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1384 بر روی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بیرجند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. پرسشنامه ای که حاوی اطلاعات فردی، 12 سؤال نگرش، 17 سؤال آگاهی و 4 سؤال عملکردی بود، با مراجعه محقق به مدارس انتخاب شده، به صورت خود ایفا توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آزمون آماری c 2 در سطح معنی داری 05/0= a مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته ها: در مجموع 1233 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. 9/3% دانش آموزان مورد مطالعه سیگاری و 3/21...

اثربخشی مداخله پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان بر نگرش کودکان کار نسبت به مصرف سیگار
   مقاله    مددکاری اجتماعی  جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۱۷-۲۸
معصومه معارف وند
masoomeh maarefvand department of social work, university of social welfare and rehabilitation sciences, tehran, iranگروه آموزشی مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران طاهره جمالی

مقدمه: امروزه مصرف سیگار در بین جوامع در حال توسعه و خصوصا بین نوجوانان افزایش چشم گیری داشته است. کودکان کار به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر مصرف سیگار شناخته شدند. در این مطالعه تأثیر مداخله ی پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان بر نگرش کودکان کار نسبت به مصرف سیگار بررسی شد. روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل بود. همه کودکان کار واجد شرایط در سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به کودکان کار در جنوب شهر تهران وارد مطالعه شدند. با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، ستاره های شبکه های شرکت کنندگان شناسایی شدند و به عنوان آموزشگر همتا در 8 جلسه در مورد مداخله پیشگیری از مصرف سیگار آموزش دیدند. سپس آموزشگران همتا کودکان کار عضو شبکه اجتماعی شان را آموزش دادند. داده ها با استفاده از مقیاس نگرش نسبت به مصرف سیگار قبل از مداخله، پس از مداخله و در پیگیری (3...

اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار در دانش-آموزان پسر سال اول متوسطه
   مقاله    فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی  2010  0
امیر پناه علی - کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
عبداله شفیع آبادی - استاد گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

هدف از این پژوهش تعیین میزان اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نگرش نسبت به مصرف سیگار است. جامعه­ی مورد مطالعه شامل کلیه­ی دانش­آموزان پسر پایه­ی اول منطقه­ی 2 شهر تبریز است. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای تک­مرحله­ای 48 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه­ی نگرش­ نسبت به مصرف سیگار استفاده شد و واقعیت درمانی گروهی در بین گروه آزمایشی طی 10 جلسه، هر جلسه به مدت یک ساعت و چهل و پنج دقیقه انجام پذیرفت و جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آزمون t گروه­های مستقل و آزمون t گروه­های همبسته استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به مصرف سیگار دانش­آموزانی که واقعیت درمانـی گروهی در بین گروه آزمایشی را دریافت کرده­اند به طور معنی­دار و منفی، پایین­تر از نـگرش دانش­آموزانی است که واقعیت درمانی گروهی را دریافت نکرده­اند به عبارت دیگر واقعیت درمانی گروهی در کاهش ن...

بررسی مقایسه ای نگرش مذهبی و سلامت عمومی در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری
   مقاله    طب و تزکیه  جلد ۲۱، شماره ۲، صفحات ۱۸-۰
سمیرا ن‍ژادنادری
کوروس دیوسالار

زمینه و هدف: مصرف سیگار به عنوان ارزانترین و رایج ترین مواد اعتیاد آور دارای عوارض زیانبار جسمی و روانی است. بر اساس پژوهشهای انجام گرفته، مصرف سیگار در دانشجویان رو به افزایش است. هدف پژوهش حاضر مقایسه نگرش مذهبی و سلامت عمومی بین دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری و رابطه نگرش مذهبی و سلامت عمومی دراین دو گروه بود.روش بررسی: سلامت عمومی و نگرش مذهبی در 1065 نفر از دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری یکی از دانشگاه های کرمان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از دو پرسشنامه سلامت عمومیghq و نگرش سنج مذهبی استفاده گردید که به صورت خود ایفا توسط دانشجویان تکمیل شد. داده های این پژوهش، با روش های آمار توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری (manova) و آزمون معنی داری t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.یافته ها: دانشجویان سیگاری در مقایسه با دانشجویان غیر سیگاری از سلامت عمومی و نگر...

بررسی تأثیر باورهای فراشناختی و نگرش مذهبی، برگرایش به مصرف سیگار در نوجوانان
   مقاله    پژوهش در دین و سلامت  جلد ۲، شماره ۳، صفحات ۳۵-۴۵
قباد بهامین
گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران فروزان داوری فرد

سابقه و اهداف: کاهش سنّ مصرف سیگار و دخانیات و آسیب­های جسمانی و اجتماعی این پدیده، محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر  را با هدف بررسی تأثیر باورهای فراشناختی و نگرش مذهبی، بر گرایش به مصرف سیگار در نوجوانان پسر انجام دهد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه­ی آماری پژوهش شامل همه­ی دانش آموزان پسر دوره­ی متوسطه­ی شهرستان مهران در سال تحصیلی94- 1393 است که طبق آمار آموزش و پرورش شهرستان، 502 نفر بودند. نمونه­ی مورد نظر طبق فرمول کوکران، 217 نفر برآورد شد و به روش نمونه گیری خوشه یی انتخاب شد. در این پژوهش از پرسش­نامه­ی فراشناختی(mcq) و پرسش­نامه­ی 21 سئوالی آلپورت برای سنجش نگرش مذهبی استفاده شد و برای سنجش گرایش به مصرف سیگار، از پرسش­نامه­­ی 23 سئوالیِ ساخته­ی محقق بهره برده شد. داده­های به­دست آمده نیز با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ه...

بررسی رابطه بین دینداری و نگرش به مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه یزد
   مقاله    فصل نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی  جلد ۸، شماره ۲۴، صفحات ۵۹-۸۰
سید علیرضا افشانی
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه یزد یاسین خرم پور

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان دینداری و نگرش به مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه یزد بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی بوده است. 372 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد با شیوه نمونه­گیری طبقه­ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته­اند. به منظور جمع­آوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد دینداری (گلاک و استارک، 1965) و پرسشنامه محقق­ساخته نگرش به مصرف سیگار استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. بین میزان دینداری و ابعاد آن با نگرش به مصرف سیگار رابطه معنی­دار و معکوسی وجود داشت. چناچه فرد دارای سطح دینداری افزون­تری باشد، معنایی که به خود و جهان اطرافش می­دهد، توام با احساس ارزشمندی و هدفمندی است. از این رو احتمال کمتری دارد به اقداماتی نظیر مصرف سیگار و مواد دست زند.

مقایسه نگرش کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی با همشیرهای غیرمبتلا و گروه کنترل نسبت به مصرف سیگار
   مقاله    مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان  جلد ۲۱، شماره ۸۳، صفحات ۴۳-۵۱
مریم کوشا
m kousha department of psychiatry, shafa hospital, guilan university of medical sciences, rasht, iranرشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمارستان شف نسیم نکویی شجاع

چکیده مقدمه: نقص توجه- بیش فعالی اختلالی شایع در روانپزشکی کودک و نوجوان می باشد. کودکان و نوجوانان مبتلا در معرض خطر بیشتری برای مصرف سیگار و مواد هستند. مطالعات انجام شده بیانگر پایین تربودن سن شروع مصرف سیگار در این کودکان و نوجوانان است. هدف: تعیین نگرش کودکان و نوجوانان 7 تا 12 ساله مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی نسبت به سیگار در مقایسه با گروه همشیرهای غیر مبتلا و گروه کنترل جامعه مواد و روش ها: این بررسی در سال 1388 به روش مقطعی در کودکان 7 تا 12 ساله انجام شد. گروه اول شامل کودکان و نوجوانان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شفای رشت بودند که براساس مصاحبه بالینی روانپزشک کودک و نوجوان و پرسشنامه نیمه ساختاری k-sads(kiddie schedule for affective disorders and schizophrenia for school age children) تشخیص نقص توجه- بیش فعالی داشتند، گروه دوم همشیرهای این کودکان و گروه سوم کودکان مر...

بررسی پیشگویی کننده های مصرف سیگار براساس الگوی تصورات – تمایلات در دانش آموزان دبیرستانی شهر مراغه
   مقاله    طلوع بهداشت یزد  جلد ۱۱، شماره ۳، صفحات ۲۵-۳۵
محمد علی مروتی شریف آباد
ma morowatisharifabad دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی نسرین فدائی وش

سابقه و اهداف : با توجه به ترکیب جمعیتی جوان کشور ایران و شیوع مصرف سیگار در میان جوانان و اهمیت شناخت عوامل تعیین کننده و پیش بینی کننده رفتار استعمال سیگار در اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه، این مطالعه با هدف تعیین پیش بینی کننده های مصرف سیگار براساس الگوی تصورات- تمایلات در دانش آموزان دبیرستانی شهر مراغه انجام گرفت.   روش بررسی : در این مطالعه توصیفی همبستگی که به روش مقطعی انجام شد، 240 دانش آموز از طریق نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای از 2 دبیرستان پسرانه و 2 دبیرستان دخترانه شهر مراغه در تحقیق وارد شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته با روائی و پایایی قابل قبول می باشد که شامل اطلاعات دموگرافیک و سازه های الگوی تصورات- تمایلات بود که به صورت خودگزارشی تکمیل می گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار آماری 16 spss وآزمون های آماری ضریب همبستگی ونیز آنالیز...

مدل ساختاری مصرف مواد در دانشجویان: نقش معنویت، الگو گیری اجتماعی و نگرش به مواد
   مقاله    اعتیاد پژوهی  جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۱۴۵-۱۶۴
سمیرا یاوری
samira yavari kharazmi universityشهرستان میانه. ترک . میدان معلم. جنب دبستان سمیه. پلاک 3 ربابه نوری

هدف: پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری بین فعالیت مذهبی، تقلای مذهبی، نگرش به مواد، الگوگیری اجتماعی، بهزیستی معنوی و مصرف سیگار و قلیان در دانشجویان بود.روش: به این منظور 504 دانشجوی دختر و پسر از دانشگاه های خوارزمی، پردیس کشاورزی و آزاد کرج به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های بهزیستی معنوی، فعالیت مذهبی، تقلای مذهبی، الگوگیری اجتماعی، عقاید منفی درباره مواد و بخش دخانیات پرسشنامه رفتارهای پرخطر را پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر فعالیت مذهبی بر مصرف سیگار و قلیان با عقاید منفی درباره مواد، الگوگیری اجتماعی، بهزیستی معنوی و انگیزه  های مصرف میانجی گری می شود. همچنین اثر تقلای مذهبی بر مصرف سیگار و قلیان با بهزیستی معنوی میانجی گری می شود. نتیجه گیری: به نظر می رسد مذهب از طریق برقراری نظم اخلاقی، قواعد درونی و بیرونی و روش های مقابله ای سالم مانع پیوستن فرد...

بررسی نگرش و عکس العمل افراد سیگاری نسبت به پیام های هشدار دهنده بهداشتی پاکت های سیگار
   مقاله    فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران  جلد ۱، شماره ۲، صفحات ۹-۱۸
علی اسدیان
ali asadian department of public health, health school, hormozgan university of medical sciences, bandar abbas, iran.کمیته تحقیقاتی دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس. تیمور آقاملایی

مقدمه: یکی از روش های مهم آگاه سازی مصرف کنندگان سیگار از مخاطرات سیگار، پیام های بهداشتی است که روی پاکت های سیگار درج می شوند. هدف این مطالعه تعیین نگرش و عکس العمل افراد سیگاری به پیام های هشدار دهنده بهداشتی درج شده روی پاکت های سیگار می باشد. روش کار: این پژوهش مقطعی بر روی 300 نفر از افراد سیگاری شهر بندر عباس در سال 1392 انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی از 10 منطقه شهری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک، نگرش و عکس العمل افراد سیگاری بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss 19 و آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 8/ 36 سال با انحراف معیار 9/9 و دامنه 18 تا 70 سال بود. بطور میانگین 6/ 13 سال سابقه مصرف سیگار داشتند، میانگین تعداد نخ سیگار مصرفی روزانه 3/ 13 بود. از نظر تح...