İran - Türk Mûsikîsi’ne Etnomüzikolojik Yaklaşım

Author

  • AŞKINÇELİK
Abstract

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Yazılım Efor Tahmininde Farklı Bir Yaklaşım: Sınır Değerlerine Göre Tahmin

Özet. Yazılım efor tahmini, yazılım proje yönetiminde çok önemli bir aşamadır. Tahmin değerinin doğruluğu proje başarı ya da başarısızlığına doğrudan etki eder. Yöneticiler uygun kaynakları tahmin etmeye çalışırlar ve bu yönetim için zorlayıcı bir durumdur. Araç ve tekniklerin yardımıyla tahmin süreci daha iyi gerçekleştirilebilir. COCOMO en çok kullanılan, parametrik modellerden biri olarak if...

متن کامل

Kullanıcı Arayüzü Tasarımlarının Üst Düzey Programlama Dillerine Dönüştürülmesine Bir Yaklaşım

Özet. Yazılımın kullanıcı ile olan iletişimini sağlayan kullanıcı arayüzlerini tasarlamak ve programlamak, gereksinim mühendisinin ve programcının ürün üretme sürecinde, uğraş harcadıkları önemli adımlardır. Gereksinim mühendisi, bu adımları kendi adına kolaylaştırmak için çeşitli tasarım araçları kullanmayı tercih eder. Bu tasarım araçlarını kullanarak, ekranları müşteri ile görüşmeler yaparke...

متن کامل

Türk Psikiyatri Dergisi 2002 ; 13 ( 3 ) : 215 - 221

Son y›llarda, göçmen ve s›¤›nmac› psikopatolojisini ele alan çok say›da araflt›rma dikkati çekmektedir. Bu yaz›da, 1990-2000 y›llar› aras›nda psikiyatri alan›nda yay›nlanm›fl Türkçe ve ‹ngilizce eserler gözden geçirilmifltir. Yay›nlarda, göçmen ve s›¤›nmac› sorunlar› çeflitli aç›lardan ay›rdedilmektedir, ancak her ikisini de, geçmiflteki kültürel deneyimlerini yeni kültür ve yaflamla bütünleflt...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

Article info

Journal name: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Year: 2016

ISSN: 2147-1185

DOI: 10.15869/itobiad.270399