همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی در دوره های مختلف آموزشی

نویسندگان

یحیی جابری

yahya jaberi فریده نهاوندی

farideh nahavandi

چکیده

زمینه و هدف: روایی ارزشیابی دانشجویان از مهم ترین مسائل مطرح در آموزش پزشکی است. روایی انواع مختلفی دارد، روایی ملاکی یکی از انواع آن است. روایی ملاکی، در واقع در پی یافتن همبستگی ارزشیابی با یک ارزشیابی مرجع است. امتحانات دوره های مختلف آموزش پزشکی و همچنین امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی در واقع در پی پیش بینی احتمال موفقیت دانشجو در دوره ی بعدی هستند. بنابراین می توان روایی ملاکی آن ها را با میزان همبستگی آن با موفقیت دوره ی بعدی اندازه گیری کرد. این مطالعه در صدد بررسی روایی ملاکی ارزشیابی دوره های آموزشی بوده است.   روش بررسی: در این مطالعه تعداد 58 دانشجوی پزشکی که تمام دوره های آموزشی خود را به پایان رسانده بودند، انتخاب و همبستگی معدل هر دوره با معدل دوره ی بعدی، معدل امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی با دوره ی بعدی و همچنین همبستگی معدل تجمعی دوره های قبل با دوره ی بعدی، محاسبه شد.   یافته ها: همبستگی در غالب دوره های پیاپی بالاتر از 50/0 بوده، ولی به تدریج از علوم پایه به علوم بالینی کاهش یافته بود. بیشترین همبستگی بین معدل علوم پایه با فیزیوپاتولوژی با 834/0 r= و کمترین همبستگی بین امتحان جامع پیش کارورزی با دوره ی کارورزی با 415/0 r= بود. امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی همبستگی بهتری نسبت به معدل دوره ی مربوط به خود نداشتند در حالی که معدل تجمعی دوره های پیشین همبستگی بهتری را نسبت به معدل یک دوره به تنهائی نشان می داد.   نتیجه گیری: به نظر می رسد روش ارزشیابی در امتحانات جامع که به صورت امتحان چهارجوابی است و در یک روز انجام می شود روایی ملاکی کمتری نسبت به امتحانات دوره های آموزشی دارد که معمولا به صورت مستمر و در طول دوره انجام می شود و شامل چندین امتحان است و در برخی از آن ها از روش های ارزشیابی دیگری مثل tutor report و osce کمک گرفته می شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی در دوره‌های مختلف آموزشی

  Background and objective: Student evaluation is a special concern in medical education, and validity is one of the most important evaluation characteristics. There are different kinds of validity. Criterion validity is a degree of correlation between an evaluation and another reference evaluation.   Medical education for the general physician consists of four discrete cou...

متن کامل

بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی

Introduction: Predictive validity is one of important characteristics of a test; it means that what extent a test predicts scores of criterion test. This type of validity can be obtained through determining correlation between scores of two tests. This study was performed to determine correlation between the scores obtained by medical students in various educational courses, basic sciences and ...

متن کامل

بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی

مقدمه و هدف: یکی از خصوصیات مهم هر آزمونی، سنجش این نکته است که یک آزمون تا چه اندازه نمرات آزمون دیگری را که آزمون ملاک نام دارد، پیش بینی می کند. این نوع سنجش را می توان از طریق تعیین میزان همبستگی نمره یک آزمون با نمره آزمون دیگر اندازه گیری کرد. این مطالعه به منظور تعیین میزان همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است. روش ها: در این پژوهش، ...

متن کامل

همبستگی بین نمرات امتحان جامع علوم پایه و نمره استادان در گروه های آموزشی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان طی سال های 85-1375

  خلاصه   زمینه و هدف : نتایج ارزشیابی استادان یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری های دانشگاه است. از آنجا که رتبه دانشگاه ها در امتحان علوم پایه نشان دهنده موفقیت آموزشی دانشگاه ها است، این بررسی به منظور تعیین همبستگی بین نمرات امتحان جامع علوم پایه پزشکی با نمرات ارزشیابی استادان گروه های آموزشی علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام شد.   مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی با بررسی پروند...

متن کامل

بررسی ضریب همبستگی نمرات ترمیمی نظری و عملی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی سال‌های 1391-1370

Introduction: In order to codify a better curriculum and develop the quality of education, continuous monitoring dental students' education during their study is necessary. This study was conducted on the course scores of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences from 1991 till 2012 on the theory and practical restoration courses. The correlation between these scores was...

متن کامل

اعتبار نتایج امتحانات پیشرفت تحصیلی از طریق تعیین همبستگی درونی نمرات دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف: برای بالا بردن کیفیت آموزش بایست به امتحانات پیشرفت تحصیلی نیز توجه خاص داشت. در این تحقیق از همبستگی درونی نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی از اعتبار نمرات امتحانات پیشرفت تحصیلی استفاده شده است. روش­کار: نمرات فارغ التحصیلان از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سالهای 1387-1386 در تمام دروس از طریق آموزش کل دانشگاه دریافت و بر اساس نوع درس، و زیر گروه دانشجو معدل­گیری صو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
توسعه آموزش در علوم پزشکی

جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022