× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

evaluation of medical education virtual program: p3 model

نویسندگان

rita rezaee quality improvement in clinical education research center, education development center, shiraz university of medical sciences, shiraz, iran

nasrin shokrpour english department, faculty of para medical sciences, shiraz university of medical sciences, shiraz, iran

maryam boroumand student research committee, shiraz university of medical sciences, shiraz, iran

چکیده

introduction: in e-learning, people get involved in a process and create the content (product) and make it available for virtual learners. the present study was carried out in order to evaluate the first virtual master program in medical education at shiraz university of medical sciences according to p3 model. methods: this is an evaluation research study with post single group design used to determine how effective this program was. all students 60 who participated more than one year in this virtual program and 21 experts including teachers and directors participated in this evaluation project. based on the p3 e-learning model, an evaluation tool with 5-point likert rating scale was designed and applied to collect the descriptive data. results: students reported storyboard and course design as the most desirable element of learning environment (2.30±0.76), but they declared technical support as the less desirable part (1.17±1.23). conclusion: presence of such framework in this regard and using it within the format of appropriate tools for evaluation of e-learning in universities and higher education institutes, which present e-learning curricula in the country, may contribute to implementation of the present and future e-learning curricula efficiently and guarantee its implementation in an appropriate way.

جستجوی کلمه کلیدی

elearning
evaluation
education

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: In e-learning, people get involved in a processand create the content (product) and make it available for virtuallearners. The present study was carried out in order to evaluatethe first virtual master program in medical education at ShirazUniversity of Medical Sciences according to P3 Model.Methods: This is an evaluation research study with post singlegroup design used to determi...

INTRODUCTION In e-learning, people get involved in a process and create the content (product) and make it available for virtual learners. The present study was carried out in order to evaluate the first virtual master program in medical education at Shiraz University of Medical Sciences according to P3 Model. METHODS This is an evaluation research study with post single group design used to d...

اگرکیفیت معلم کلاس برای بهبودیادگیری دانش آموزحیاتی است،پس کیفیت اساتیددانشجو-معلمان، یابه عبارتی معلمین معلمان نیزبرای پیشرفت آموزش بسیارمهم واساسی است.ناگفته پیداست که یک سیستم مناسب آموزش معلمان ،معلمین با کیفیتی را تربیت خواهدکرد.که این کار منجربه داشتن مدارس خوب، ودرنتیجه نیروی کارماهرتروشهروندبهتربرای جامعه خواهدشد. اساتیددانشجو-معلمان نقشی بسیارمهم را در سیستم اموزش معلمان درسراسرجهان ای...

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

This paper presents a novel approach towards virtual collaborative medical education, which aims to confront the problem of ever expanding core knowledge and the necessity of handling over-specialized disciplines in medical education. Already proven, general purpose web-based learning and collaboration tools are used to create a virtual education network among medical institutions. Over-special...

The rapid development of communication and information technologies lead to the changes in continuing medical education by offering the possibility to move up-to-date medical information through Internet to the physicians. The main goal of this study was to create a virtual space for continuing medical education. In this context, a number of computer-assisted tools for instruction, evaluation a...