کلید موفقیت معلمی از دیدگاه دانشجویان: مطالعه ای کیفی

نویسندگان

مرتضی خاقانی زاده

morteza khaghanizade دکتر مرتضی خاقانی زاده (استادیار) مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران. (khaghanizade@bmsu.ac.ir)assistant professor, behavioral sciences research center, baqiyatallah university of medical sciences, tehran, iran. e-mail: khaghanizade@bmsu.ac.ir حسین محمودی

hosein mahmoudi دکتر حسین محمودی (استادیار)، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران. h.mahmoudi@bmsu.ac.ir() assistant professor, school of nursing, baqiyatallah university of medical sciences, tehran, iran. e-mail: h.mahmoudi@bmsu.ac.ir امیر احمد جواهر

amir ahmad jahvaher امیراحمد جواهر، دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران.. (javaheramir@gmail.com)؛msc student of nursing, school of nursing, baqiyatallah university of medical sciences, tehran, iran. e-mail: javaheramir@gmail.com مرتضی کاملی

morteza kameli مرتضی کاملی، دانشجوی کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران. (mkm8438@gmail.com)msc student of nursing, school of nursing, baqiyatallah university of medical sciences, tehran, iran. e-mail: mkm8438@gmail.com

چکیده

مقدمه: رفتار و عملکرد اساتید در محیط آموزشی مورد قضاوت گروه های مختلفی قرار می گیرد. در این میان قضاوت دانشجویان به دلیل ارتباط مستقیم با اساتید از اهمیت بیش تری برخوردار است و از تجارب آنان می توان در ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی اساتید استفاده نمود. هدف از این مطالعه تببین ویژگی های یک استادمطلوب از دیدگاه دانشجویان است. روش ها: این مطالعه یک پژوهش با رویکرد کیفی است. شرکت کنندگان 15 نفر از دانشجویان یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه انفرادی نیمه ساختار یافته و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. نتایج: تحلیل گفته های مشارکت کنندگان در توصیف عملکرد اساتیدشان منجر به ظهور دو طبقه اصلی شد که شامل: 1- رفتار و اخلاق معلم 2- آموزش جذاب بود. هر کدام از این طبقات، شامل چندین طبقه اصلی و فرعی است که هر یک جنبه ای خاص از تجارب دانشجویان از عملکرد اساتیدشان را توصیف می کند. نتیجه گیری: بر اساس تجارب مشارکت کنندگان، شایستگی ها و صلاحیت های آموزشی اساتید نه تنها وابسته به دانش و مهارت های تخصصی آنها است، بلکه به توانایی و مهارت های آنان در تعامل اثربخش با دانشجویان نیز بستگی دارد و در واقع رعایت اخلاقیات در رفتار با دانشجویان و ارائه جذاب مطالب درسی کلید موفقیت معلمی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Today, the real problem in Iran is a supply and demand problem in all aspects of the economy. From Skilled and Semi- Skilled Manapower (SSM) perspective, Supply and demand are repidly changing but in opposite directions (Ellig, 1990). On the demand side, the emphasis is on a skilled and semi- skilled workforce, but on the supply side, entrylevel workers are high school graduates who are functio...

چکیده هدف این پژوهش تحلیل و تبیین مولفه های اخلاق حرفه ای معلمی، از منظر شهید مطهری است. در این پ‍‍‍ژوهش که از جمله طرح های تحقیق کیفی بوده، با روش تحلیلی- استنتاجی انجام شده است، ابتدا، مفهوم اخلاق حرفه ای و اهمیت آن در حرفه معلمی بررسی گردید و سپس دیدگاه های کلی شهید مطهری در مباحث اخلاق و تعلیم و تربیت مورد کنکاش قرار گرفت. در مرحله بعد و بر اساس دیدگاه های اخلاقی و تربیتی ایشان، شماری از م...

مقدمه: کسب شایستگی معلمی می تواند سبب توانمندی مدرسان پرستاری در انتقال مناسب دانش به فراگیران و متعاقب آن ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری گردد. در این مقاله به عنوان بخشی از یک مطالعه کیفی با نظریه مبنایی، عوامل تاثیر گذار بر کسب شایستگی معلمی مدرسان پرستاری مورد بررسی قرار گرفته است. روش ها: این مطالعه کیفی با رویکرد نظریه مبنایی از اردیبهشت 1390 لغایت اسفند 1391 انجام شد. نمونه گیری هدف مند ...

فهم مؤلفه­ ها و عوامل اثرگذار بر موفقیت یادگیری الکترونیکی، به تصمیم‌گیرندگان کمک می­نماید تا خط‌مشی‌های مناسبی را برای سرمایه­ گذاری در عوامل اثربخش و طراحی مجدد یا حذف عوامل غیراثربخش به کار گیرند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی می­ باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه­ ای و از نظر روش کیفی می­باشد. حجم نمونه تحقیق را 10 نفر از خبرگان ...

فهم مؤلفه­ ها و عوامل اثرگذار بر موفقیت یادگیری الکترونیکی، به تصمیم‌گیرندگان کمک می­نماید تا خط‌مشی‌های مناسبی را برای سرمایه­ گذاری در عوامل اثربخش و طراحی مجدد یا حذف عوامل غیراثربخش به کار گیرند. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت مراکز یادگیری الکترونیکی دانشگاهی می­ باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، توسعه­ ای و از نظر روش کیفی می­باشد. حجم نمونه تحقیق را 10 نفر از خبرگان ...

در این پژوهش فلسفه تدریس معلمی از منظر فیلسوفان تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع بنیادی می باشد و روش انجام آن با توجه به هدف شناسایی ماهیت فلسفه تدریس معلمی و بیان عناصر مرتبط با فلسفه تدریس معلمی از یکسو و از سوی دیگر تحلیل بیانیه ی فلسفه تدریس فیلسوفان تحلیلی چون شفلر ، هرست و پیترز بصورت توصیف آن در قالب دیدگاههای آنان در فرایند تدریس می باشد . روش انجام آن در ابتدا با استفاده ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود