دیدگاه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره کارآموزی در عرصه

نویسندگان

جعفر صادق تبریزی

jafar sadegh tabrizi1 assistant professor, department of management and public health, school of health and nutrition, tabriz university of medical sciences, tabriz, iranدکتر جعفرصادق تبریزی (استادیار)، گروه آموزشی مدیریت و بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، تبریز، ایران لادن مردانی

ladan mardani bachelor of health services management, school of health and nutrition, tabriz university of medical sciences, tabriz, iranلادن مردانی کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، تبریز، ایران هادی کلانتری

hadi kalantari ms student of health services management, school of health and nutrition, tabriz university of medical sciences, tabriz, iranهادی کلانتری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، تبریز، ایران. زهرا حمزه ای

zahra hamzehei bachelor of health services management, school of health and nutrition,tabriz university of medical sciences,tabriz, iranزهرا حمزه ای کارشناس رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، خیابان گلگشت، خیابان عطار نیشابوری، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: برای تحقق ویژگی های حرفه ای و کسب مهارت های مورد نیاز، دانشجویان در عرصه های کارآموزی آموزش می بینند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت خانواده دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است. روش ها: این مطالعه کیفی تجارب دانشجویان را در خصوص واحد کارآموزی در عرصه رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت خانواده در تیر ماه 1387 مورد بررسی قرار داده و داده ها با استفاده از روش بحث گروهی متمرکز جمع آوری گردید. در این مطالعه سه بحث گروهی جداگانه انجام شد که در کل 22 نفر در این بحث ها حضور داشتند، تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا از نوع قراردادی انجام گرفت. یافته ها: یافته های مطالعه بیانگر سه درون مایه برنامه ریزی درسی، آمادگی برای کسب دانش و مهارت، ارزیابی کارآموزی بود. در برنامه ریزی درسی دانشجویان به مسائل مرتبط با برنامه ریزی، طرح درس و منابع آموزش اشاره داشتند. در آمادگی به مسائلی از قبیل کلاس های توجیهی، هماهنگی دانشکده با عرصه، همکاری با کارکنان بهداشتی، آموزش در عرصه، انجام کار عملی و حضور مربی تأکید می نمودند. در ارزیابی کارآموزی نیز به مسائل آزمون پایان دوره، گزارش کار، حضور و غیاب و رضایت مسؤولین و کارکنان از دانشجویان اشاره داشتند. نتیجه گیری: دانشجویان برای یادگیری مهارت های مورد نیاز خود در کارآموزی در عرصه با مشکلاتی مواجه هستند و خواستار ارتقای فرآیند آموزشی این کارآموزی ها و بهره وری افزون تر از آن هستند. پیشنهاد می گردد با ارائه برنامه درسی مدون و عملی، هماهنگی با محیط کارآموزی، اجرای شیوه های تدریس و ارزیابی مناسب موجب ارتقای کیفیت آن گردند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تفکر انتقادی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سال 1389

Background and purpose: The need to address critical thinking in medical education has been emphasized in response to rapid changes of health care environment. One of the main tasks of a medical institution in addition to develop students’ professional competencies is developing decision-making skills, self-efficiency and decoding problem which affect their ability to practice critical thinking...

متن کامل

بهبود ارزیابی نهایی درس کارآموزی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز به روش آزمون در عرصه ساختار یافته عینی

Background: Education and evaluation should be designed to educate and evaluate students in the real field or similar to their future work place. This study aimed to improve summative evaluation in internship. Material & Methods: A quantitative (61 students) and qualitative (15 students) study with health services management students conducted in Tabriz Faculty of Health and Nutrition. ...

متن کامل

بررسی آگاهی از علوم توانبخشی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی همدان

زمینه و هدف: توانبخشی مجموعه اقداماتی است که برای کاستن از تاثیر ناتوانی و کمک به استقلال مراجع انجام می‌گیرد. هدف از این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی از علوم توانبخشی در دانشجویان پزشکی دوره کارورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. مواد و روش‌ها: ایـن پژوهش، یک مطالعه تـوصیفی از نوع مقطعی است. میزان آگاهی 98 دانشجوی رشته پزشکی دوره‌ کارورزی، با استفاده از پرسش‌نامه‌ای شامل سه دسته سؤال: ال...

متن کامل

ارزشیابی کیفیت کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۵

پیش‌زمینه و هدف: آموزش کارآموزی یک مسئله جدی در امر آموزش محسوب می‌شود؛ لذا شناسایی مسائل موجود در آموزش کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی و اقدام برای رفع و اصلاح آن موجب تحقق اهداف یادگیری و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی خواهد شد. پژوهش حاضر باهدف تعیین دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در خصوص وضعیت آموزش کارآموزی در سال 1395 صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلی...

متن کامل

بررسی تجارب دانشجویان رشته ی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی تبریز در مورد کارآموزی های در عرصه : یک مطالعه‌ی کیفی

Background & Objective: Recognition and elimination of weaknesses in the internship courses of health service management are essential to improving their quality and efficacy. The present study aimed to evaluate the viewpoints of health service management students toward the challenges in the design and implementation of internship courses at the Faculty of Management and Information in Tabriz ...

متن کامل

بررسی وضعیت کارآفرینی در دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Background: The role of entrepreneurship as an important economic phenomenon is obvious. Since each community is involved in the production of wealth as well as development of technology, and productive employment, special attention should be paid to entrepreneurship. In this regard, this study aimed to investigate the status of entrepreneurship among students of healthcare management in Shahid...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

جلد ۱۰، شماره ۴، صفحات ۴۳۹-۴۵۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021