نظرات کارورزان در مورد وضعیت آموزش دستیاران به آنها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نویسندگان

محمد گرک یراقی

mohammad garakyaraghi مسیح صبوری

masih sabouri مریم آویژگان

maryam avizhgan maryam avizhgan, edo, school of medicine, isfahan university of medical sciences, hezarjarib st., isfahan, iranمریم آویژگان، کارشناس edo،دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزارجریب، اصفهان. امرالله ابراهیمی

amrollah ebrahimi محمدرضا ذوالفقاری

چکیده

مقدمه: دستیار به عنوان یکی از افراد توانمند آموزشی می تواند از هر فرصتی برای آموزش کارورزان و دانشجویان استفاده کند. هدف از این مطالعه، تعیین نظرات کارورزان در مورد وضعیت آموزش دستیاران به آنها بود. روش ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تعداد 54 کارورز در 6 ماهه آخر دوره پزشکی بطور تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با پرسشنامه های محقق ساخته بود که کارورزان آن را به صورت خودایفا تکمیل می کردند. داده ها با نرم افزار spss به صورت جدول فراوانی، میانگین وانحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: میانگین و انحراف معیار نمره نظرات کاروزان در مورد آموزش دستیاران به آنها به تفکیک در حیطه های دانش 9/102/58، عملکرد 5/1266، ویژگی های فردی 3/137/50، مفیدترین عرصه آموزش 1764، فرایند آموزش 8/1445 و توانمندی ها و مسؤولیت آموزشی 138/56 برمبنای نمره 100 به دست آمد. به نظر 4/70 درصد کارورزان، دستیاران سال اول انگیزه بیشتری برای آموزش دارند. درمانگاه و اورژانس شرایط مناسب تری برای آموزش توسط دستیاران است ولی دستیاران وقت کمی برای آموزش صرف می کنند. حجم کار بالای کارورزان و هدفمند و برنامه دار نبودن فرایند آموزش دستیاران از مشکلات مطرح شده آنان است. نتیجه گیری: نمرات ارائه شده کاروزان به وضعیت آموزش دستیاران به آنها، در حد متوسط بود. نقش آموزشی دستیاران در بخش های مختلف متفاوت و بیانگر آن است که آنان بهتر از شرایط فعلی می توانند در امر آموزش سهیم باشند. ارائه کارگاه های آموزش روش تدریس به دستیاران و بررسی موانع آموزش مفید خواهد بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی وضعیت تدریس به کارآموزان و کارورزان پزشکی توسط دستیاران تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1392

  Introduction: The educational system must train students based on their future needs In the area of work for the community. Education is one of the capabilities necessary for assistants. This study has been designed for Assessment of teaching to medical students and Interns by medical residents in Bandar Abbas. Methods: This cross-sectional study examined the education of 99 residents ...

متن کامل

میزان دستیابی کارورزان پزشکی به حداقل‌های یادگیری ناخوشی‌های شایع کودکان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: مقصود از آموزش پزشکی، کسب دانش، نگرش و مهارت لازم برای مراقبت از بیمار است و تأکید بر ارزیابی به عنوان ابزاری برای اطمینان از کیفیت در برنامه‌های آموزشی یکی از ویژگی‌های مهم آموزش پزشکی است. هدف این مطالعه بررسی میزان دستیابی به حداقل‌های یادگیری در ناخوشی‌های شایع کودکان توسط کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-‌ مقطعی که در سال تحصیلی 94-1393 انج...

متن کامل

بررسی وضعیت سلامت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Background: For conservation and continuous of educational, occupational and social performance, the well-being is the goal of mental health and providing information and statistical data in relation to mental  disorders are the original requirements for mental health policies. The present study was conducted to determine the prevalence of mental disorders in interns of Shahid Beheshti universi...

متن کامل

دیدگاه کارورزان در مورد آمادگی برای ورود به دوره کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مقدمه: پزشکان دانش آموخته، برخی مهارت های ضروری را کسب ننموده اند، این در حالی است که کارورزان برای شروع دوره کارورزی باید دانش لازم را کسب نموده و برای شروع مسؤولیت آماده باشند. هدف از این مطالعه، تعیین دیدگاه کارورزان در مورد میزان آمادگی برای ورود به دوره کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1384 است. روش ها: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، با استفاده از پرسشنامه ای که روایی و اعتبار آن ت...

متن کامل

مقایسه عوامل موثر در آموزش و برقراری ارتباط دانشجو و استاد از دیدگاه دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی ایران

هدف: این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان پزشکی در مقطع بالینی  انجام شد. مواد و روشها: این مطالعه cross sectional در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال تحصیلی 95-96 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 37 سوال در چهار زمینه خصوصیات فردی و حرفه ای و علمی استاد و همچنین خصوصیات فضای فی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

جلد ۷، شماره ۲، صفحات ۳۶۱-۳۶۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021