اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک سازی دولت

نویسندگان

حسن دانایی فرد

h. danaee-fard طیبه عباسی

t. abbasi,

چکیده

مدیریت دولتی نوین به عنوان یکی از استراتژی های ایجاد تحول در بخش دولتی راهکارهای متعددی فراروی دولت ها قرار داده است. از آن جا که این استراتژی، محور استراتژی های اصلاحات اداری در ایران قرار گرفته، بررسی آثار آن ضروری است. در این مقاله پس از نگاهی اجمالی به مبانی نظری مدیریت دولتی نوین و تجربه ایران در این زمینه با رویکردی تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهیم که آیا کوچک سازی دولت به عنوان یکی از اقدامات استراتژیک مدیریت دولتی نوین در ایران موفق بوده است یا خیر. یافته ها حکایت از نتایجی ترکیبی دارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اصلاحات اداری در ایران: تحلیلی بر کوچک‌سازی دولت

The modern public administration as one of the reforming strategies in government section, provides the governments with several solutions. Since, this strategy is considered as a keystone for administrative reforms in Iran, hence the study on its consequences is urgent. Having a review on the theoretical bases of modern public administration and Iran's experiences on that, in this article an a...

متن کامل

کوچک سازی دولت؛راهبردی موثر برای تراکم زدایی حقوقی-اداری از تهران

به نظر یکی از راهکارهای اصولی جهت نیل به تراکم‌زدایی از تهران کوچک‌سازی (چابک‌سازی) دولتمی‌باشد. راهبردی که هرچند در قوانین موضوعه کشور بر آن تصریح شده است اما با ساختار متمرکز موجود و تفاسیر محدودنگری که نسبت به صلاحیت‌های واحدهای اداری محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و ... صورت می‌<...

متن کامل

سازمان اداری دولت صفوی بعد از اصلاحات شاه عباس اول

رساله حاضر در چهار فصل تلاش دارد تا تصویری منسجم از سازمان اداری دولت صفوی پس از اصلاحات شاه عباس اول ارائه نماید. همچنین موضوعاتی از قبیل اجزای دستگاه اداری، شرح وظایف ، حیطه اختیارات ، قابلیت های صاحبان مناصب و نحوه ارتباط ادارات مختلف با هم در این رساله مورد شرح و بررسی قرار گرفته اند. در فصل اول به دو مبحث ، به شکلی اجمالی و کلی پرداخته شده است . یکی سیر تحولات سازمان اداری صفوی از ابتدا تا...

15 صفحه اول

طراحی الگوی اصلاحات اداری با رویکرد حکمرانی دیجیتال

اصلاحات فناوری محور، به‌ویژه در بخش دولتی، «با جامعه در حال دیجیتالی شدن» در دستور کار اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. مدل «حکومت باز»، با تکیه‌بر «داده باز»، ازجمله مدل‌های نوین حکمرانی دیجیتال برای پیاده‌سازی اصلاحات است. همگامی با برخی پارادایم‌ها (پارادایم حکومت باز) ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در راستای کاربست خط‌مشی‌های اصلاح نظام اداری است. حکومت باز، یکی از دیگر از نتایج تکامل دولت دیجیتال و...

متن کامل

آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری

هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه ی آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه ی موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
راهبردهای بازرگانی

جلد ۱، شماره ۲۹، صفحات ۱۰۱-۱۲۲

copyright © 2015-2021