گنجایش تثبیت پتاسیم و ویژگی های بار در شماری از خاک های آهکی استان همدان

نویسندگان

علیرضا حسین پور

a.r hosseinpur محمد رضا پناهی

m.r panahi

چکیده

تثبیت پتاسیم به وسیله کانی های رسی فرآیند مهمی است که قابلیت دسترسی پتاسیم توسط گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد. اطلاعات درباره تثبیت پتاسیم در خاک های همدان محدود است. هدف این پژوهش تعیین ظرفیت تثبیت پتاسیم و شاخص تثبیت پتاسیم در 10 نمونه از خاک های سطحی استان همدان و ارتباط آنها با ویژگی های بار بود. بار صفحات چهار وجهی خاک ها پس از اشباع کردن خاک ها با کلرید لیتیم و حرارت دادن در دمای 300 درجه سلسیوس برای کاهش بار صفحه هشت وجهی به نزدیک صفر تعیین شد. ظرفیت تثبیت پتاسیم با افزودن 6 غلظت مختلف پتاسیم با استفاده از نمک کلرید پتاسیم و سه چرخه متناوب خشک و مرطوب شدن تعیین شد. نتایج نشان داد که دامنه گنجایش تبادل کاتیونی صفحات چهار وجهی و هشت وجهی به ترتیب 0/16-6/4 و 9/4-8/0 سانتی مول بار در کیلوگرم بود. دامنه تغییرات گنجایش تبادل کاتیونی بخش معدنی و آلی به ترتیب 9/20-1/6 و 7/9-97/0 سانتی مول بار در کیلوگرم بود. گنجایش تثبیت پتاسیم با افزایش کاربرد پتاسیم افزایش یافت. میانگین ظرفیت تثبیت پتاسیم خاک ها در دامنه 3/175-2/58 میلی گرم در کیلوگرم خاک بود. شاخص تثبیت پتاسیم در دامنه 67/0-23/0 بود. شاخص تثبیت پتاسیم با گنجایش تبادل کاتیونی صفحه هشت وجهی، گنجایش تبادل کاتیونی کل، گنجایش تبادل کاتیونی بخش معدنی، گنجایش تبادل کاتیونی بخش آلی، پتاسیم تبادلی و پتاسیم غیر تبادلی هم بستگی معنی داری داشت. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص تثبیت پتاسیم در خاک های مطالعه شده تغییرات زیادی داشت. بنابراین این ویژگی بایددر آزمون خاک پتاسیم در نظر گرفته شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گنجایش تثبیت پتاسیم و ویژگی‌های بار در شماری از خاک‌های آهکی استان همدان

Potassium (K) fixation by phyllosilicates clay minerals is a very important process influencing the availability of K for plants. Information about K fixation is limited in Hamadan soils. The objectives of this research were to determine potassium fixation capacity (PFC) and potassium fixation index (PFI) of 10 surface soils of Hamadan province and the correlation of these parameters with soil ...

متن کامل

تثبیت پتاسیم و ویژگی بار الکتریکی رس خاک در شماری از خاک های مناطق مرکزی و شمال ایران

تثبیت و آزادسازی پتاسیم به وسیله کانی های رسی فیلوسیلیکاتی بر پتاسیم قابل جذب گیاه تأثیر زیادی دارد. این پژوهش با هدف تعیین ظرفیت تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با ویژگی های بار الکتریکی رس های خاک در 15 نمونه خاک سطحی (0-30 سانتی متر) از مناطق مرکزی و شمال ایران انجام شد. پس از تفکیک اجزای ذرات خاک، گنجایش تبادل کاتیونی کل رس و لایه چهار وجهی شبکه ساختمانی رس ها تعیین گردید. گنجایش تبادل کاتیونی لای...

متن کامل

تثبیت پتاسیم و ویژگی بار الکتریکی رس خاک در شماری از خاک‌های مناطق مرکزی و شمال ایران

Potassium fixation and release by phillosilicate clay minerals in soils are very important processes influencing the availability of K to plants. This investigation was conducted to determine the potassium fixation capacity and charge characteristics of soil clays of 15 surface soils (0-30 cm) from central and northern Iran. After clay particle separation, both total and tetrahedral cation exch...

متن کامل

تثبیت پتاسیم و ویژگی بار الکتریکی رس خاک در شماری از خاک‌های مناطق مرکزی و شمال ایران

Potassium fixation and release by phillosilicate clay minerals in soils are very important processes influencing the availability of K to plants. This investigation was conducted to determine the potassium fixation capacity and charge characteristics of soil clays of 15 surface soils (0-30 cm) from central and northern Iran. After clay particle separation, both total and tetrahedral cation ex...

متن کامل

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم‌ سلولاز‌ در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با‌ آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) ب...

متن کامل

بررسی گنجایش تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با ویژگی‌های خاک در شماری از خاک‌های چهارمحال و بختیاری

Potassium (K) fixation in soil is an important process which affects the availability of K to plants. There is limited information on K fixation capacity (PFC) of soils in Chahar Mahal & Bakhtiary province. This study was carried out with the aim of determining PFC and its relation with soil characteristics in 10 samples of surface soils in Chahar Mahal & Bakhtiary province. PFC was determined ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم آب و خاک

جلد ۱۴، شماره ۵۲، صفحات ۶۵-۷۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023