ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ های لوبیا سفید (phaseolus vulgaris l.)

نویسندگان

محسن سوقانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه شاهین واعظی

بخش تحقیقات ژنتیک و ذخایر توارثی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر سیدحسین صباغ پور

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

ارزیابی تاثیر شاخص های فیزیولوژیک بر عملکرد دانه از اهمیت زیادی در گیاهان زراعی برخوردار است. به منظور شناسایی خصوصیات مورفولوژیک و ارزیابی اثر برخی شاخص های رشد و ضریب استهلاک نوری بر عملکرد دانه و اجزای آن در لوبیا، آزمایشی در سال 1387 روی تعداد 46 لاین امید بخش لوبیا سفید به همراه دو رقم دهقان و دانشکده در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های لوبیا از نظر صفات مورد ارزیابی دارای اختلاف معنی داری بودند. در میان شاخص های فیزیولوژیک، شاخص سطح برگ و دوام سطح برگ همبستگی مثبت و معنی دار و ضریب استهلاک نوری همبستگی غیر معنی داری با عملکرد دانه داشتند. از بین اجزای عملکرد و صفات مهم تاثیر گذار در عملکرد دانه، همبستگی مثبت و بسیار معنی دار به ترتیب در تعداد دانه در بوته، عملکرد بیولوژیک و تعداد غلاف در بوته با عملکرد دانه مشاهده گردید. در بین ژنوتیپ های مورد بررسی، ژنوتیپ های 1. 4 ، 1. 7 و 7. 6 به ترتیب با عملکرد 1/1169، 2/1160، 4/1154 گرم در متر مربع، پر محصول ترین ژنوتیپ ها شناسایی شدند. ژنوتیپ 1. 4 دارای بیشترین شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و عملکرد بیولوژیک نسبت به کلیه ژنوتیپ های مورد بررسی بود. بر اساس نتایج این تحقیق به نظر می رسد که با متمرکز کردن اهداف اصلاحی روی شاخص های فیزیولوژیک، می توان عملکرد دانه لوبیا را بهبود بخشید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن در ژنوتیپ‌های لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.)

ارزیابی تاثیر شاخص‌های فیزیولوژیک بر عملکرد دانه از اهمیت زیادی در گیاهان زراعی برخوردار است. به منظور شناسایی خصوصیات مورفولوژیک و ارزیابی اثر برخی شاخص‌های رشد و ضریب استهلاک نوری بر عملکرد دانه و اجزای آن در لوبیا، آزمایشی در سال 1387 روی تعداد 46 لاین امید بخش لوبیا سفید به همراه دو رقم دهقان و دانشکده در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و ت...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. Mai...

متن کامل

واکنش اجزای عملکرد و عملکرد دانه ژنوتیپ ‌های مختلف لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تاخیر درکاشت

It is believed that various types of field bean, including pinto, white and red, differ in adaptability to high temperatures and may, thus, differ in response to delay in planting. In order to evaluate this response, an experiment was conducted during 1996 at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology, using a randomized complete block design with split-plot layout. M...

متن کامل

تجزیه پایداری عملکرد دانه چند ژنوتیپ لوبیا سفید (Phaseolus vulgaris L.) با استفاده از روش AMMI

اثر متقابل ژنوتیپ × محیط، در انتخاب ژنوتیپ‌های برتر نقش مهمی دارد. به منظور بررسی اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه در لوبیا سفید، دوازده ژنوتیپ در یک طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در چهار مکان (بروجرد، زنجان، خمین و تبریز) دو سال زراعی (93-1391) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب، معنی‌دار بودن اثر ژنوتیپ، محیط و اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر عملکرد دا...

متن کامل

بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و برخی صفات ژنوتیپ های لوبیا (Phaseolus vulgaris)

مقدمه پس از غلات، دومین منبع غذایی انسان حبوبات است. لوبیا هفتمین محصول غذایی عمده در جهان است که به طور گسترده توسط شرایط محیطی مانند خشکسالی تحت تاثیر قرار می­گیرد. علی رغم اهمیت اقتصادی لوبیا، مطالعات کمی بر روی ژنتیک و ارزیابی منابع ژنتیکی آن انجام شده است. مواد و روش ها با توجه به اهمیت  این تنش، در این مطالعه به منظور بررسی مقاومت ژنوتیپ­ های لوبیا به سطوح مختلف تنش خشکی، آزمایشی به منظو...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه¬ی توده¬های بومی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

به منظور بررسی رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه‌ی دو رقم لوبیای بومی استان گیلان در چهار تاریخ کاشت مختلف، یک آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار  تکرار در سال 89-1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان اجرا گردید. دو رقم لوبیای بومی استان گیلان ( رگه مشکی و رگه قرمز) در  چهار تاریخ کاشت مختلف (29 مرداد، 8 شهریور، 18 شهریور، 28 شهریور) و سه تراکم ( 15، 25، 35 بو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم زراعی ایران

جلد ۱۲، شماره ۴، صفحات ۴۳۶-۴۵۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023