تأثیر فرکانس های تلفیقی و ترکیب های زمانی متفاوت امواج فراصوت روی دفع رطوبت طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی

نویسندگان

سمیرا محمد علی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز جلال دهقان نیا

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز سیدحسین جلالی

مربی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده دفع رطوبت از ماده غذایی در فرآیند سرخ­کردن عمیق رابطه تنگاتنگی با جذب روغن دارد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فرکانس­های تلفیقی امواج فراصوت روی روند دفع رطوبت طی سرخ­کردن قطعات سیب­زمینی و مدل­سازی دفع رطوبت بود. برای این منظور، ابتدا نمونه­ها تحت پیش­تیمار امواج فراصوت با فرکانس­های 28 و 40 کیلو­هرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت 30 دقیقه قرار گرفتند و سپس در دما­های 150، 170 و 190 درجه سانتی­گراد به مدت 90، 180، 270 و 360 ثانیه سرخ شدند. برای مدل­سازی محتوای رطوبت از قانون انتشار فیک استفاده شد. ضریب انتشار مؤثر رطوبت حاصل از داده­های آزمایشی بین 8-10×823/1 و 8-10×377/4 مترمربع بر ثانیه متغیر بود. میانگین ضریب تبیین بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از انتشار فیکی 986/0 بود. استفاده از پیش­تیمار امواج فراصوت با فرکانس­های مجزا و تلفیقی سبب افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت شد؛ به­طوری­که این افزایش در برخی نمونه­ها معنی­دار و در برخی دیگر غیر­معنی­دار بود. در این مطالعه، از مدل­های تجربی برای بررسی روند دفع رطوبت طی سرخ­کردن استفاده شد. همچنین، اثر دما روی ضریب انتشار مؤثر رطوبت از طریق معادله آرنیوس محاسبه گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی

در سال­های اخیر، استفاده از امواج فراصوت، با توجه به اثرات مؤثر آن در فرآیندهای مختلف مواد غذایی رو به گسترش می­باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تلفیقی فرکانس­های مختلف امواج فراصوت به­صورت پیش­تیمار روی جذب روغن طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب­زمینی و تعیین زمان بهینه کاربرد این امواج بود. در این پژوهش، از امواج فراصوت تحت فرکانس­های 28 و 40 کیلو­هرتز به صورت مجزا و تلفیقی به مدت 30 دقیقه...

متن کامل

تأثیر تلفیقی فرکانس های مختلف امواج فراصوت با زمان ثابت در فرایند سرخ کردن سیب زمینی

: اخیراً، استفاده از امواج فراصوت به عنوان پیش¬تیمار قبل از فرآیند سرخ¬کردن مواد غذایی به عنوان یک فناوری نوین مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تلفیقی فرکانس¬های مختلف امواج فراصوت و زمان اعمال این امواج روی ویژگی¬های مهم کیفی سیب¬زمینی سرخ¬شده نظیر محتوای رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی و دانسیته ظاهری و همچنین، مدل¬سازی تجربی این پارامترها طی سرخ¬کردن عمیق بود. به همین منظور، قطعات سیب¬زمینی...

مدل سازی دانسیته ظاهری قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فراصوت و خشک کردن طی فرآیند سرخ کردن عمیق

چکیده این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر پیش­تیمارهای فراصوت و خشک­کردن بر دانسیته ظاهری قطعات سیب­زمینی و همچنین، مدل­سازی دانسیته ظاهری طی فرآیند سرخ­کردن عمیق انجام شد. بدین منظور، پیش­تیمار فراصوت در دو سطح فرکانس 28 و 40 کیلو­هرتز و زمان 15 دقیقه و همچنین، پیش­تیمار خشک­کردن در دو زمان 8 و 15 دقیقه و دمای c°80 صورت گرفته و سپس سرخ­کردن قطعات سیب­زمینی در دماهای 150، 170 و c°190 به مدت 60، 120، ...

متن کامل

مدل سازی سینتیک از دست دادن رطوبت طی فرآیند سرخ کردن عمیق قطعات سیب زمینی پیش تیمارشده با مافوق صوت و خشک کردن

این تحقیق، با هدف بررسی تأثیر پیش‌تیمارهای مافوق‌صوت و خشک‌کردن بر محتوی رطوبتی، ضریب انتشار مؤثر رطوبت و انرژی فعال‌سازی قطعات سیب‌زمینی و همچنین، مدل‌سازی محتوی رطوبتی طی فرآیند سرخ‌کردن عمیق انجام شد. بدین منظور، پیش‌تیمار مافوق‌صوت در دو سطح بسامد 28 و 40 کیلو‌هرتز و زمان 15 دقیقه و همچنین، پیش‌تیمار خشک‌کردن در دو زمان 8 و 15 دقیقه و دمای C°80 صورت گرفته و سپس سرخ‌کردن قطعات سیب‌زمینی در د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
علوم و صنایع غذایی ایران

جلد ۱۴، شماره ۶۳، صفحات ۱۵۵-۱۶۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023