بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت های روزنه ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین دست

نویسندگان

دنا بیدار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان. سید امین اصغری پری

استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان سید محسن سجادی

استادیار، دانشکده علوم مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز. هوشنگ حسونی زاده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.

چکیده

در این مقاله تغییرات الگوی آبشستگی پایین دست جت های مستغرق با قطرهای متفاوت و شکل های مختلف (دایره ای، مستطیلی، لوزی و مربعی) در جت های منفرد و اثر تغییر زاویه افقی میانی در جت های مرکب مایل بررسی شده است. در این راستا، پارامترهای مؤثر بر رفتار جت های مستغرق، بررسی و با استفاده از تحلیل ابعادی روابط بدون بعد مؤثر استخراج شد. به­منظور بررسی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه رسوب سازمان آب و برق استان خوزستان ساخته و آزمایش ها در دبی های متفاوت انجام گردید. سپس ابعاد آبشستگی پایین دست جت، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد از نظر افزایش الگوی آبشستگی مربوط به جت لوزی با متوسط 22 درصد افزایش پارامترهای آبشستگی نسبت به جت مستطیلی، کمترین قطر بیرونی با 183 درصد افزایش پارامترهای مذکور نسبت به بیشترین قطر بوده. همچنین افزایش سه برابری در زاویه میانی جت های مرکب مایل موجب افزایش 58 درصد در پارامترهای آبشستگی می گردد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی پایین دست فشانه های مستغرق در چیدمان های منفرد و مرکب

در این مقاله تغییرات الگوی آبشستگی ناشی از جریان خروجی جت های مستغرق با تغییر در چیدمان جت ها بررسی شده است. در این راستا، کلیه پارامترهای موثر بر رفتار جت های مستغرق، بررسی و با استفاده از آنالیز ابعادی روابط بدون بعد استخراج شد. جهت بررسی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه رسوب سازمان آب و برق استان خوزستان ساخته و آزمایشهای مختلف در دبی های متفاوت جت و در چهار سناریو انجام گ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه جت‌های روزنه‌ای مستغرق بر الگوی آبشستگی پایین‌دست

در این مقاله تغییرات الگوی آبشستگی پایین‌دست جت‌های مستغرق با قطرهای متفاوت و شکل‌های‌ مختلف (دایره‌ای، مستطیلی، لوزی و مربعی) در جت‌های منفرد و اثر تغییر زاویه افقی میانی در جت‌های مرکب مایل بررسی شده است. در این راستا، پارامترهای مؤثر بر رفتار جت‌های مستغرق، بررسی و با استفاده از تحلیل ابعادی روابط بدون بعد مؤثر استخراج شد. به­منظور بررسی ارتباط بین این پارامترها یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه رس...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای

پدیده آبشستگی یک جریان دو فازی می باشد که به روش نظری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و عموما از مطالعات صحرایی با آزمایشگاهی برای شرایط خاص استفاده شده است. این تحقیق بر اساس نتایج آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای می باشد. ابعاد حفره آبشستگی ایجاد شده تابع پارامترهای متعددی نظیر دبی، ارتفاع ریزش جریان ، عمق پاپاب قطر کالورت ، قطر مصالح و... می باشد. در این تحقیق به بررسی تغییرات ابع...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی پروفیل آبشستگی پائین‌دست جت افقی مستغرق

هر ساله هزینه­های سنگینی برای کنترل و جلوگیری از تخریب­ ناشی از آبشستگی در پایین دست سازه­های آبی صرف می­شود. از این­رو  پدیده آبشستگی در سازه­ها بسیار حائز اهمیت است و پیش­بینی آن قبل از ساخت سازه امری ضروری برای هر طرحی می­باشد. گسترش این پدیده می­تواند پایداری سازه را به خطر اندازد ضمن اینکه تجمع مواد فرسایش­یافته با تغییر رقوم پایاب بر عملکرد خروجی سازه­ تأثیر می­گذارد. در این مقاله نت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم و مهندسی آبیاری

جلد ۳۹، شماره ۳، صفحات ۱۷۳-۱۸۵

copyright © 2015-2021