× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

validation of motivational self-regulatory strategies questionnaire and examination of its relation to l2 reading, l2 writing and use of language learning strategies

نویسندگان

behzad ghonsooly

majid elahi shirvan

چکیده

the effect of motivational self-regulatory strategies on l2 learners’ achievement has scarcely been examined within the context of our country, iran. this study is concerned with examining the relationship between motivational self-regulatory strategies and their l2 reading and l2 writing achievement. it also explores the relationship of motivational self-regulatory strategies and use of language learning strategies among efl learners. the results of the study indicate that 1. there is a significantly positive relationship of efl learners’ motivational self-regulatory strategies and both their l2reading and l2 writing achievement; 2. there is a significant and positive relationship between motivational self-regulatory strategies and use of language learning strategies among efl learners. the results of the interviews are also clearly in line with those of the questionnaires. the findings of these study postulate that efl teachers should enrich their learners’ motivational self-regulatory to help them sustain their efforts and motivation while performing l2 reading and writing tasks.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The effect of motivational self-regulatory strategies on L2 learners’ achievement has scarcely been examined within the context of our country, Iran. This study is concerned with examining the relationship between motivational self-regulatory strategies and their L2 reading and L2 writing achievement. It also explores the relationship of motivational self-regulatory strategies and use of langua...

تاثیر منبع کنترل رفتار بر روی موفقیت تحصیلی زبان آموزان انگلیسی بندرت در ایران ارزیابی شده است. هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین منبع کنترل رفتار زبان آموزان انگلیسی و موفقیت آنها در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. محقق همچنین رابطه بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی را در این تحقیق جستجو می کند. بدین منظور محقق ابتدا نسخه فارسی پرسشنامه منبع کنترل رفتار (duttweiler...

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین میزان استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به ایجاد ارتباط دانشجویان زبان انگلیسی انجام شده است.علاوه بر این،روابط و کنش های موجود بین ریزسنجه های استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگُیری ، مهارت نگارش و تمایل به برقراری ارتباط و همچنین تاٍثیرجنسیت دانشجویان زبان انگلیسی در استراتژیهای خود-تنظیم شده یادگیری و تمایل به برقراری ارتباط آنها مورد بررسی قرار گرفته شد.

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

like any other learning activity, translation is a problem solving activity which involves executing parallel cognitive processes. the ability to think about these higher processes, plan, organize, monitor and evaluate the most influential executive cognitive processes is what flavell (1975) called “metacognition” which encompasses raising awareness of mental processes as well as using effectiv...