× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

eurasian energy equation and pragmatism of russia

نویسندگان

قدرت احمدیان

استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه رازی حدیث مرادی

کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای آسیای مرکزی و قفقاز دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

the end of the cold war and the disintegration of the soviet :union: marked the start of a new era in international relations. when russia's power and influence weakened, some newly independent states of central asia and the caucasus have taken tendency toward relation with west. for europe resource of new countries notably oil and gas was very important for independent from russia energy. west’s attitude to former ussr and enlargement of nato to east, western support for the colour revolutions in region, and missile defense of nato have big dangerous for russia’s security. the kremlin has portrayed russia as a victim of nato and western expansionism. this problems create russia’s new assertiveness and the role of energy as a key factor in shaping the country ̓s behavior in international relations, and in building political and economic power domestically, moscow want to increase europe’s dependence on russian energy supplies therefore this country try control energy productions axis and transits axis in central asia, caucasus and west europe. this paper tries explaining russia’s behavior about energy with defensive realism.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

امنیت انرژی به معنی عرضه مداوم و پایدار همراه با قیمت های معقول در حامل های انرژی، که تهدیدات امنیتی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و روانی را کاهش دهد. امروزه نفت و گاز تنها، کالای تجاری نیست بلکه بعنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.اختلاف میان روسیه و اکراین بر سر انرژی در ژانویه 2006، تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا ایجاد کرد. در این تحقیق ما تلاش کردیم که نقش انرژی آسیای میانه و قفقاز ر...

بر اساس قانون عرضه و تقاضا افزایش عرضه هر کالا به کاهش قیمت آن منجر میشود گاز طبیعی هم بعنوان یک کالای مهم و پر مصرف از این قاعده مستثنی نیست و فروش بی رویه گاز از طرف کشورهای دارنده آن در آسیای مرکزی و قفقاز میتواند منافع ملی ایران و روسیه را تحت الشعاع قرار دهد . این رساله فرصت ها و تهدید های ایران را در این زمینه مورد مطالعه قرار میدهد.

regulating relations with great powers constitutes one of the most significant issues of each country’s foreign policy. iran, the soviet :union: and later russia have failed to establish strategic relations, despite their efforts to enhance mutual relations since late 1980s. it is believed that iran found it politically expedient to have ties with moscow due to its disputed relations with the w...

existence of energy reserves as god-given assets was considered as a unique opportunity for the former republics of soviet :union: , their dependence on the former center (russia) for transferring energy to the consuming markets has confronted them with various challenges. as one of these republics, turkmenistan enjoys excellent geo-economic status since a long time ago due to its huge natural ...

the concept of energy security has been changed into one of the key and controversial concepts in international relations and energy economy in the recent years. the literature of this concept has more developed in europe. because, european countries supply their major needs by imports. hence, russia as one of the main energy suppliers of europe :union: uses leveraging energy for closer to euro...