بررسی نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری

نویسندگان

عاطیه صفردوست

atiyeh safardoust مریم محمد روضه سرا

maryam mohammad rozesara محمد نقی زاده

mohammad naghizadeh منوچهر منطقی

manochehr manteghi

چکیده

در فرایند انتقال فناوری عناصر بسیاری هستند که روی اثربخشی این فرایند اثرگذار هستند. یکی از این موارد، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی با تاثیر از فرهنگ ملی کشورها می­تواند زمینه­ساز موفقیت یا عدم موفقیت فرایند انتقال فناوری گردد. به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ سازمانی بر اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری مورد بررسی قرار می­گیرد. بر این اساس و به منظور بررسی مدل پژوهش، مدیران و صاحبنظران شرکت­های فناوری­محور که دارای تجربه مشارکت در انتقال فناوری به خصوص در سطح بین­المللی هستند به عنوان جامعه آماری مورد برسی قرار گرفتند. تعداد 89 نفر از مدیران و کارشناسان در حوزه­های مختلف انتقال فناوری به عنوان نمونه پژوهش بررسی شدند. یافته­های بدست آمده از بررسی فرضیات پژوهش نشان دهنده نقش ابعاد فرهنگ سازمانی بر انتقال فناوری (تعیین میزان موفقیت و عدم موفقیت) است. همچنین یافته­ها نشان داد که بعد رویکرد هنجاری/ عملگرا و سیستم باز/بسته دارای بیشترین نقش بر اثربخشی انتقال فناوری هستند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی و تبیین رابطۀ بین فرهنگ سازمانی بر اساس مدل ‎هافستد و ابعاد کارآفرینی سازمانی

کارآفرینی سازمانی مسئله‎ای است که طی چند سال اخیر تأکید فراوانی بر آن شده است. محققان، رابطۀ کارآفرینی سازمانی با عواملی مانند ساختار و تکنولوژی را سنجیده‌اند؛ اما در این بین، بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی نادیده گرفته شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی روابط معنادار بین ابعاد فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی است که روی جامعۀ آماری مد نظر، یعنی کارکنان دانشکده‌ها...

متن کامل

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی(براساس مدل هافستد) بر خلاقیت

زمینه و هدف: کشف عناصر ناشناخته، ارائه راه حلهای جدید، مشخصه افرادی است که تاثیری عمیق بر زندگی بشری دارند. فرهنگ یک عامل تعیین کننده در رفتار انسان‌ها است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی (بر اساس مدل هافستد) بر خلاقیت مدیران شرکت‌های توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان می‌باشد. روش پژوهش: با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی از نوع همبستگی و با توجه به هدف تعیین شده، از نوع کاربردی اس...

متن کامل

تحلیل کانونی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس بر اساس ابعاد هافستد با نیازهای روانی اساسی دانش آموزان

زمینه و هدف: امروزه نیازهای روانی اساسی نقش مهمی را در محیط های پرورشی ایفا می­کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با نیازهای روان­ شناختی اساسی  است. روش: روش اجرای پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع همبستگی بنیادی است. بدین منظور، 187 نفر از دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر ارومیه با استفاده از نمونه­ گیری تصادفی انتخاب شدند و به مقیاس ابعاد فرهنگی هافستد (آکور، 2006) ...

متن کامل

رابطه فرهنگ ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد با رهبری تحولی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد (مردسالاری/ زن‌سالاری، فردگرایی/ جمع‌گرایی، تحمل ابهام و فاصله قدرت) با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین (رفتارهای آرمانی، ویژگی‌های آرمانی، انگیزش الهام‌بخش، تحریک فرهیختگی و ملاحظات فردی) است. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری است. بدین منظور،209 نفر از اساتی...

متن کامل

نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

در فرایند انتقال فناوری عناصر بسیاری روی اثربخشی آن مؤثرند. یکی از این موارد، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی با تأثیر از فرهنگ ملی کشورها می‌تواند زمینه‌ساز موفقیت یا عدم موفقیت فرایند انتقال فناوری گردد. به این منظور در پژوهش حاضر نقش فرهنگ سازمانی بر‌اساس مدل هافستد بر اثربخشی انتقال فناوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. جامعه آماری شامل پروژه‌های انتقال فناوری است که در طول دو دهه اخیر انجام شده...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی

جلد ۴، شماره ۴، صفحات ۱۶۹-۱۸۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023