کنترل کیفیت و سرشکنی مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی درجه یک ایران و آزمون های مربوطه

نویسندگان

معصومه آمیغ پی

m. amighpey azadi sq.,meraj ave.تهران- میدان آزادی- خ معراج سیاوش عربی

s. arabi azadi sq.,meraj ave.تهران- میدان آزادی- خ معراج مرتضی صدیقی

m. seddighi azadi sq.,meraj ave.تهران- میدان آزادی- خ معراج

چکیده

مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی دقیق کشور به منظور اصلاح نقاط ضعف مشاهدات سری اول، از سال 1380 شروع و در سال 1388 به اتمام رسید. پس از اعمال تصحیحات ارتومتریک، کالیبراسیون، انکسار و ضریب انبساط طولی، آزمون های پیش از سرشکنی بر مشاهدات اعمال شد. نتایج این آزمون ها، بیانگر بهبود کیفیت مشاهدات پس از اعمال این تصحیحات، اما باقی ماندن قسمت عمده ای از اثرات سیستماتیک می باشد. خطای استاندارد سری دوم مشاهدات شبکه ترازیابی دقیق درجه یک ایران پس از اعمال تصحیحات، برآورد می شود. به منظور دستیابی به ارتفاع نقاط، با معلوم فرض کردن ارتفاع ایستگاه کنار جزرومد سنج اسکله شهید رجایی، از سرشکنی کمترین مربعات استفاده شد. بیشترین ارتفاع 2887.856 متر مربوط به ایستگاه dddh1110 در جاده جیرفت به بافق در استان کرمان و کمترین ارتفاع 25.678- مربوط به ایستگاه ap-c1041 در نشتارود استان مازندران به دست آمد. پایین ترین دقت نقاط، مربوط به مسیرdpdq در منطقه نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان به مقدار8 سانتی متر بود که یکی از علل آن می تواند بسته نشدن لوپ ها ی dp و dq باشد. آزمون های بعد از سرشکنی نشان دهنده کوادراتیک بودن خطای بست ولی نرمال نبودن توزیع باقیمانده های سرشکنی به علت وجود خطای سیستماتیک باقیمانده در مشاهدات می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل کیفیت و سرشکنی مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی درجه یک ایران و آزمون‌های مربوطه

مشاهدات سری دوم شبکه ترازیابی دقیق کشور به منظور اصلاح نقاط ضعف مشاهدات سری اول، از سال 1380 شروع و در سال 1388 به اتمام رسید. پس از اعمال تصحیحات ارتومتریک، کالیبراسیون، انکسار و ضریب انبساط طولی، آزمون‌های پیش از سرشکنی بر مشاهدات اعمال شد. نتایج این آزمون‌ها، بیانگر بهبود کیفیت مشاهدات پس از اعمال این تصحیحات، اما باقی‌ماندن قسمت عمده‌ای از اثرات سیستماتیک می‌باشد. خطای استاندارد سری دوم مشا...

متن کامل

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه ‌‌یک ایران

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه‌های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه‌های ترازیابی تحت‌‌تاثیر خطاهای سامان‌مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان‌مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان‌مند در این شبک...

متن کامل

ارزیابی دقت و سرشکنی شبکه ترازیابی درجه یک ایران

یکی از مباحث مهم در ژئودزی تعیین ارتفاع نقاط است. برای تعیین ارتفاع نقاط در بیشتر کشورها شبکه های ترازیابی ایجاد شده است. مشاهدات در شبکه های ترازیابی تحت تاثیر خطاهای سامان مند (سیستماتیک) و اتفاقی است. در این مقاله نحوه توزیع خطاهای سامان مند و اتفاقی و سرشکنی شبکه ترازیابی مورد بررسی و به منزله تحقیق موردی دقت شبکه ترازیابی درجه یک در ایران و نحوه توزیع خطاهای اتفاقی و سامان مند در این شبکه ...

متن کامل

نگاهی متفاوت به مدل‌سازی ریاضی خطاهای سیستماتیک در ترازیابی (مطالعه موردی: شبکه ترازیابی درجه یک ایران)

در مشاهدات ترازیابی همیشه خطاهای سیستماتیک وجود دارد.این خطاها یکی از عوامل محدود کننده دقت در کارهای ترازیابی دقیق می باشد. بنابراین ضرورت بکارگیری روش های مختلف برای حذف یا تا حد امکان کاهش این خطاها امری بدیهی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن یک راه حل مبتنی بر مدلسازی ریاضی رفتار اختلافات رفت و برگشت هر قطعه ترازیابی برای کاهش یا حذف برآیند خطا های سیستماتیک مؤثر بر مشاهدات ترازیابی ا...

متن کامل

نگاهی متفاوت به مدل سازی ریاضی خطاهای سیستماتیک در ترازیابی (مطالعه موردی: شبکه ترازیابی درجه یک ایران)

در مشاهدات ترازیابی همیشه خطاهای سیستماتیک وجود دارد.این خطاها یکی از عوامل محدود کننده دقت در کارهای ترازیابی دقیق می باشد. بنابراین ضرورت بکارگیری روش های مختلف برای حذف یا تا حد امکان کاهش این خطاها امری بدیهی است. هدف اصلی از انجام این تحقیق یافتن یک راه حل مبتنی بر مدلسازی ریاضی رفتار اختلافات رفت و برگشت هر قطعه ترازیابی برای کاهش یا حذف برآیند خطا های سیستماتیک مؤثر بر مشاهدات ترازیابی ا...

متن کامل

روش صحرایی کنترل و سرشکنی خطاهای پیمایش

پیمایش با وجود انعطاف و کارایی، دارای درجه اطمینان پایینی است. در این مقاله استراتژی برای بهبود درجه اطمینان، بدون ایجاد تأثیر نامطلوب بر کارایی آن، ارائه شده است. این استراتژی شامل به کارگیری پیمایش­ های با ایستگاه خارج از مرکزی (خارج از ایستگاهی) است، که محاسبه مقادیر اطمینان و سرشکنی در صحرا با کامیپوتر کوچک دستی صورت می ­گیرد. محاسن تشخیص اشتباه و کنترل کیفیت در زمان مشاهدات در مواقعی همچون...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی

جلد ۶، شماره ۳، صفحات ۱۱-۲۰

copyright © 2015-2021