× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a review of mirza bashir-al-din mahmud ahmad’s translation of the holy quran focusing on surah hamd

نویسندگان

محمدحسین حدادی

دانشگاه تهران فرح نارنجی

دانشگاه تهران

چکیده

as the most significant religious resource for muslims, quran has always attracted the attention of many muslim and non-muslim scholars. so far many translators, with various intentions, have translated this holy book. a group of these translators pretended to be muslims, while in fact they were strong enemies of islam, and their real intention was to change the realities of this holy book and represent an ugly picture of it. in this study, by explaining beliefs and purposes of the deviant sect of qadiyanism (ahmadiyeh), and investigating one of the german translations of quran done by this movement under the supervision of mirza bashir-al din mahmud ahmad the second caliph of this sect, focusing on surah hamd, we will reveal their intention for translating the quran and using it for their own purposes with regard to the dominant political status of the time. study of the translation method and exposing weaknesses and strengths of it may also help other translators, and improve the knowledge for quran translation as well.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

the present study aims at identifying, classifying and analyzing collocation errors made by translators of the holy quran into english.findings indicated that collocationally the most acceptablt translation was done by ivring but the least appropriate one made by pickthall.

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آمو...

phatic communion is a cultural concept which differs across cultures. according to hofstede (2001), the u.s. tends to have individualistic culture; however, asian countries tend to have collectivistic cultures. these cultures view phatic communion differently. in individualistic cultures like u.s., phatic communion reflects speakers’ socio-cultural relationships in conversations. to see whether...

the following null hypothesis was proposed: h : there is no significant difference between the use of semantically or communicatively translates scientific texts. to test the null hypothesis, a number of procedures were taken first, two passages were selected form soyrcebooks of food and nutrition industry and gardening deciplines. each, in turn, was following by a number of comprehension quest...