سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

نویسندگان

عنایت عباسی

استادیار گروه ترویج وآموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس پریسا نجفلو

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش با هدف سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (764 n=). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) برآورد شد (256 n=). نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه­ای تناسبی در دو مرحله انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. روایی ظاهری و محتوایی آن توسط چندتن از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی دانشجویان در سطح متوسط است. دانشجویان در استاندارد دوم سواد اطلاعاتی (دسترسی مؤثر و کارا به اطلاعات مورد نیاز) بالاترین مهارت را داشتند و در استاندارد پنجم (آشنایی با موارد حقوقی و قضایی مربوط به دسترسی و استفاده از اطلاعات) ضعیف بودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای سن، ساعات کار با رایانه و اینترنت، نمره مهارت های تحقیق (میزان آشنایی با زبان انگلیسی، رایانه، اینترنت و نرم افزار های اداری) و معدل واحدهای گذرانده در مقطع کنونی با میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج معادله رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که معدل واحدهای گذرانده مقطع کنونی، نمره مهارت های تحقیق و ساعات کار با رایانه و اینترنت حدود 21 درصد از تغییرپذیریهای رفتار اطلاع یابی دانشجویان را تبیین کردند. نتایج آزمون t نشان داد که بین سواد اطلاعاتی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، جنسیت های مختلف (زن و مرد)، افرادی که در تور آشنایی کتابخانه شرکت کرده بودند و آنانی که شرکت نکرده بودند تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر پایه بخش دیگری از نتایج، نوع دانشگاه مقطع کارشناسی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان مؤثر است. و بین سواد اطلاعاتی دانشجویان با رشته های مختلف تحصیلی و وضعیت اشتغال مختلف نیز تفاوت معناداری وجود ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی دانشگاه تربیت‌مدرس

این پژوهش با هدف سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (764 N=). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) برآورد شد (256 n=). نمونه‌‌گیری به روش نمونه‌گیری طبقه­ای تناسبی در دو مرحله انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بو...

متن کامل

بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

پژوهش حاضر با هدف بررسی سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بودند (223N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد (80n=). روش نمونه‌‌گیری طبقه‌ای تصادفی بود. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن را جمعی از استادان ترویج و آموزش کشاورز...

متن کامل

مقایسه تطبیقی مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

هدف: بررسی و مقایسه سطح مهارت اطلاع یابی دانشجویان هریک از دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران از لحاظ دسترسی، ارزیابی، و تعیین ماهیت اطلاعات روش: در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده و گردآوری اطلاعات به کمک پرسشنامه ای بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی استفاده گردیده است. یافته ها: میزان مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکد...

متن کامل

نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس (356N=) هستند که از این میان تعداد 143 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

جلد ۷، شماره ۳۴، صفحات ۸۹-۱۰۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022