× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

use of surface modified silica gel factory waste for removal of 2,4-d pesticide from agricultural wastewater: a case study

نویسندگان

s. koner

a. pal

a. adak

چکیده

the silica gel waste (sgw), after its collection from a local factory (kolkata, india) was modified with cationic surfactant and was utilized as an adsorbing media for the removal of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid (2,4-d) from agricultural runoff of a tea garden. characterization of base adsorbent and modified adsorbent was carried out. the efficacy of the adsorbent was evaluated through both batch and fixed bed mode. kinetics and isotherm study were conducted and the parameters were compared with 2,4-d bearing distilled water samples. the values of diffusion coefficients were determined. presence of electrolyte and solution ph was found to affect the performance of the adsorbent significantly. the removal efficiency of surfactant modified silica gel waste (smsgw) in case of wastewater was found to be lower than the 2,4-d bearing distilled water sample. the data of column run was analyzed using logit model. batch desorption study was carried out using ethanol and acetone. the studies revealed surfactant coated sgw to be an efficient adsorbing media for 2,4-d removal.

جستجوی کلمه کلیدی

adsorption
herbicide
waste
agricultural runoff

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.


ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the silica gel waste (sgw), after its collection from a local factory (kolkata, india) was modified with cationic surfactant and was utilized as an adsorbing media for the removal of 2,4- dichlorophenoxyacetic acid (2,4-d) from agricultural runoff of a tea garden. characterization of base adsorbent and modified adsorbent was carried out. the efficacy of the adsorbent was evaluated through both ...

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...

abstract nowadays, the science of decision making has been paid to more attention due to the complexity of the problems of suppliers selection. as known, one of the efficient tools in economic and human resources development is the extension of communication networks in developing countries. so, the proper selection of suppliers of tc equipments is of concern very much. in this study, a ...

چکیده با توسعه شهر نشینی و دخل و تصرف غیر مجاز در حریم رودخانه ها خسارات زیادی به رودخانه و محیط زیست اطراف آن وارده می شود. در حال حاضر بر اساس آئین نامه اصلاح شده بستر و حریم رودخانه ها، حریم کمی رودخانه که بلافاصله پس از بستر قرار می گیرد از 1 تا20 متر از منتهی الیه طرفین بستر رودخانه تعیین، که مقدار دقیق آن در هر بازه از رودخانه مشخص نیست. در کشورهای دیگر روشهای متفاوتی من جمله: درصد ریسک...