مطالعۀ مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی (maclura pomifera) با هدف کاربری در فضای سبز شهری

نویسندگان

روح انگیز نادری

علیرضا خالقی

مصباح بابالار

سید علیرضا سلامی

چکیده

دما و به ویژه یخبندان‏های دیرهنگام از فاکتورهای مهم محیطی محدود کنندة پراکنش جغرافیای گیاهان چوبی است. مطالعه‏ای دربارة میزان مقاومت به تنش یخ‏زدگی گیاهان چهارساله و درختان بالغ توت آمریکایی با هدف کاربری در فضای سبز شهری در دانشگاه تهران به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نمونه‏برداری از شاخه‏های یک ساله با رشد یکسان از پانزدهم آذر تا پانزدهم اسفند با فاصلۀ زمانی سی روز یک بار انجام شد. نمونه‏‏ها برای اعمال دماهای انجماد (5-، 10-، 15-، 20-، 25- و 30- درجة سانتی گراد) به سرماساز ترموگرادیان منتقل شدند؛ سپس میزان مقاومت به دماهای انجماد با اندازه‏گیری نشت الکترولیت‏ها، رشد مجدد نمونه‏ها، رطوبت نسبی شاخه‏ها، میزان پرولین، پروتئین و کربوهیدرات‏های محلول ارزیابی شد. نتایج نشان داد با کاهش دمای یخ‏زدگی، نشت الکترولیت‏ها در اسفند‏ماه در نمونه‏های درختان بالغ و چهار ساله به طور معنا‏داری افزایش می‏یابد، اما در سایر ماه‏ها مقاومت بالایی نشان دادند و بین درصد نشت الکترولیت‏ها و درصد بقای نمونه‏ها همبستگی معنا‏داری (**88/0- =r) مشاهده شد. بیشترین و کمترین کربوهیدرات‏های محلول در ماه‏های مختلف به ترتیب مربوط به ماه های آذر و اسفند بود و همبستگی منفی بالایی با درصد نشت الکترولیت‏ها (**98/0- =r) داشت. حداقل محتوای پرولین شاخه‏ها نیز مربوط به ماه اسفند بود که بیشترین نشت یونی و کمترین رشد مجدد در نمونه‏ها مشاهده شد. با توجه به اینکه خسارت عمدۀ یخ‏زدگی در این گونه مربوط به ماه اسفند و دماهای کمتر از 20- درجۀ سانتی‏گراد است، به‏نظر می‏رسد درخت توت آمریکایی نسبت به دماهای انجماد مقاوم و یا به‏نسبت مقاوم است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعۀ مقاومت به دمای انجماد توت آمریکایی (Maclura pomifera) با هدف کاربری در فضای سبز شهری

دما و به‌ویژه یخبندان‏های دیرهنگام از فاکتورهای مهم محیطی محدود‌کنندة پراکنش جغرافیای گیاهان چوبی است. مطالعه‏ای دربارة میزان مقاومت به تنش یخ‏زدگی گیاهان چهارساله و درختان بالغ توت آمریکایی با هدف کاربری در فضای سبز شهری در دانشگاه تهران به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نمونه‏برداری از شاخه‏های یک‌ساله با رشد یکسان از پانزدهم آذر تا پانزدهم اسفند با فاصلۀ زمانی سی روز یک‌ب...

متن کامل

اثر بستر کشت در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گونۀ توت آمریکایی (Maclura pomifera L.)

توت آمریکایی (Maclura pomifera L.)بومی آمریکای مرکزی و دارای ارزش‌های زینتی، اکولوژیکی و دارویی متعدد است. در پژوهش حاضر اثر بسترهای مختلف کشت شامل کود حیوانی، ورمی‌کمپوست و کنجالۀ کنجد بر میزان رشد و افزایش مقاومت دانهال‌های توت آمریکایی تحت تنش خشکی بررسی شد. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، شامل چهار سطح بستر کشت (1. خاک زراعی (شاهد)؛ 2. 70 درصد خاک زراعی+30...

متن کامل

Isolation and Biological Evaluation of Prenylated Flavonoids from Maclura pomifera

Phytochemical analysis of the ethanolic extract of Maclura pomifera fruits yielded four new compounds (I-IV) along with eleven known compounds (V-XV). The crude extract exhibited significant activity towards cannabinoid receptors (CB1: 103.4% displacement; CB2: 68.8% displacement) and possibly allosteric interaction with δ and μ opioid receptors (-49.7 and -53.8% displacement, resp.). Compound ...

متن کامل

Characterization of the secondary binding sites of Maclura pomifera agglutinin by glycan array and crystallographic analyses.

The Maclura pomifera agglutinin (MPA) recognizes the T-antigen disaccharide Galβ1,3GalNAc mainly through interaction of the α-GalNAc moiety with its primary site, but the interactions of the two flanking subsites A and B with aglycones and substituents other than Gal, respectively, are not well understood. We therefore characterized the specificity of MPA in more detail by glycan microarray ana...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
علوم باغبانی ایران

ناشر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN 2008-482X

دوره 46

شماره 2 2015

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021