فهم بازنمایی های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن

نویسندگان

محمد عباس زاده

دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز سعید سلطانی بهرام

دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز

چکیده

با گذار از رهیافت مدرن به رهیافت پست مدرن، ملزومات جدیدی در عرصه روش­شناسی پژوهش کیفی مطرح شده است. تثلیث به عنوان یکی از شیوه­های اعتباربخشی در تحقیقات کیفی محسوب می­شود؛ ولی مطابق جهان­بینی شالوده­شکنانه پست مدرن، تثلیث نقش چندانی در اعتباربخشی به یافته­های تحقیق ندارد، لذا، پژوهشگران پست مدرن، از روش کریستالیزه شدن به جای تثلیث برای افزایش اعتبار درونی یافته­های تحقیق استفاده می­کنند. اصل اساسی تثلیث، کاربرد استراتژی­های مناسب و روش­های متعدد برای شناخت پدیده است؛ در حالی که، در کریستالیزه شدن، از ژانرهای متعدد برای اعتباربخشی استفاده می­کنند. کریستالیزه شدن، رویکرد تحقیق کیفی پست مدرنی است که با برجسته کردن توصیف­های عمیق سبک­های متعدد، راهی برای یکپارچه­سازی موضوعات و الگوهای تجارب زندگی محسوب می­شود. عدم توجه به مبانی هستی­شناختی و مفروضات آن، تمایل به تحمیل هستی­شناسی یگانه، نگاه مطلق­گرایانه به واقعیت­های چندگانه به طور اجتماعی برساخته شده، از جمله انتقاداتی هستند که باعث شده است تا پژوهشگران برای اعتباربخشی در متون پست مدرن از مفهوم کریستالیزه شدن استفاده کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فهم بازنمایی‌های چند ژانری در گذار از تثلیث به کریستالیزه شدن

با گذار از رهیافت مدرن به رهیافت پست مدرن، ملزومات جدیدی در عرصه روش­شناسی پژوهش کیفی مطرح شده است. تثلیث به عنوان یکی از شیوه­های اعتباربخشی در تحقیقات کیفی محسوب می­شود؛ ولی مطابق جهان­بینی شالوده­شکنانه پست مدرن، تثلیث نقش چندانی در اعتباربخشی به یافته­های تحقیق ندارد، لذا، پژوهشگران پست مدرن، از روش کریستالیزه شدن به جای تثلیث برای افزایش اعتبار درونی یافته­های تحقیق استفاده می­کنند. اصل اس...

متن کامل

کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

پژوهش کیفی، متناسب با تئوری­های نوظهور پست­مدرن، تغییرات گسترده­ای را به خود دیده است.  عدم تعین­سازی دانش، توجه به بازنمایی در ابعاد وسیع و استفاده از ژانرهای ترکیبی از جمله مواردی است که باعث شده است افق جدیدی فراسوی پژوهشگران کیفی با طرح کریستالیزه شدن گشوده گردد.  فراهم­سازی پازل معنی، انعکاس چندین شیوه­ی متضاد شناخت به همراه طرح مفاهیم مانعه­الجمع در کنار همدیگر، از جمله مواردی است که در پ...

متن کامل

کریستالیزه شدن؛ رهیافت نوین پژوهش کیفی

پژوهش کیفی، متناسب با تئوری­های نوظهور پست­مدرن، تغییرات گسترده­ای را به خود دیده است.  عدم تعین­سازی دانش، توجه به بازنمایی در ابعاد وسیع و استفاده از ژانرهای ترکیبی از جمله مواردی است که باعث شده است افق جدیدی فراسوی پژوهشگران کیفی با طرح کریستالیزه شدن گشوده گردد.  فراهم­سازی پازل معنی، انعکاس چندین شیوه­ی متضاد شناخت به همراه طرح مفاهیم مانعه­الجمع در کنار همدیگر، از جمله مواردی است که در پ...

متن کامل

بازنمایی کالایی شدن روابط اجتماعی در فیلم های سینمایی

آثار هنری از جمله فیلم‌های سینمایی، ابزاری جهت بازنمایی و شناسایی گفتمان‌های موجود در هر جامعه‌ای بشمار می‌آید. فیلم‌های سینمایی با ژانر‌های مختلف از جمله اجتماعی، درام، دفاع مقدس یا جنگ دارای مفاهیم جدی و برآمده از متن جامعه و بازگوکننده کیفیات روابط اجتماعی و زندگی روزمره مردمان‌اند. این مطالعه به دنبال مطالعه بازنمایی کالایی‌شدن یا صبغه بازاری پیدا کردن روابط اجتماعی در فیلم‌های سینمایی در ب...

متن کامل

فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

این پژوهش تلاش دارد الگویی برای مطالعه گذار در صنعت دفاعی، به‌دست دهد. برای این منظور، با بهره‌گیری از دیدگاه چند سطحی و نظریه کنش بوردیو و با تأمل در واقعیت‌هایی که از طریق مطالعه و گفتگو با خبرگان به‌دست آمده است، چارچوبی برای فهم تحولات بلند دامنه، تحت عنوان «چارچوب فهم سه وجهی»، ارایه می‌شود. بر اساس این چارچوب، برای فهم تحول و گذار در میدان و عادت‌واره صنعت دفاعی، باید سه وجه یا سه مرحله م...

متن کامل

فهم هرمنوتیکی تقابل ایران و غرب در عصر جهانی شدن

جهانی شدن، پدیده‌ای است که تأثیرات قابل ملاحظه‌ای بر زندگی بشر امروز گذارده است، تا آن جا که می‌توان عصر کنونی را «عصر جهانی‌شدن» نامید. مفاهیمی همچونآزادی، دموکراسی و حقوق بشر، از جمله مفاهیمی هستند که در این عصر، رویکردی جهانی پیدا کرده و با توجّهبه تفوّق تفکر غربی و لیبرال دموکرات در عصر کنونی، این مفاهیم، از منظر تفکّر لیبرال دموکراسی معنا شده، و هر تفسیر و قرائت جدیدی از این مفاهیم که توسط «د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
روش‏ شناسی علوم انسانی

جلد ۲۲، شماره ۸۸، صفحات ۱۲۳-۱۴۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022