مقایسه جلب کنندگی تله های مختلف در جلب مگس میوه یتون bactrocera oleae (diptera: tephritidae)

نویسندگان

محمدجواد سروش

دانشجوی دوره ی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران کریم کمالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران هادی استوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران محمود شجاعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران یعقوب فتحی پور

چکیده

مگس میوه زیتون (bactrocera oleae) یکی از مهم ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، تله های بطری شکل همراه محلول سه درصد طعمه مسموم ساکسیز و تله های بطری شکل 5/1 لیتری همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، در پنج تکرار اجرا گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج نشان داد که جلب مگس های میوه زیتون توسط صفحات زرد چسبنده همراه فرمون با تعداد 48/16 ± 20/98 مگس میوه زیتون در هر تله نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت، اما تفاوت جلب کنندگی سایر تله ها با یکدیگر از نظر آماری (p<0.001) معنی دار نبود. پس از تله فرمونی، تله مک فیل همراه پروتئین و مالاتیون، تله بطری شکل همراه ساکسیز، تله بطری شکل همراه پروتئین و مالاتیون و صفحات زرد چسبنده به ترتیب در رتبه های بعدی قرار داشتند. همچنین تله زرد همراه فرمون با تعداد 29/6 ± 20/31 از نظر جلب حشرات ماده مگس زیتون نسبت به سایر تله ها و جلب کننده ها دارای اختلاف معنی داری (p<0.001) بود و در جلب حشرات نر با تعداد 66/9 ± 80/66 نیز نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی داری (p<0.001) داشت. سایر تیمارها از نظر جلب حشرات بالغ نر و ماده اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. میزان جلب حشرات بالغ مگس زیتون در فصول مختلف نیز در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت که در تمام فصول نیز تله زرد همراه فرمون نسبت به سایرین در جلب حشرات بالغ دارای اختلاف معنی داری بود، اما سایر تیمارها بایکدیگر اختلاف معنی داری نشان ندادند. استفاده از تله های فرمونی در ردیابی آفت در بهار، تابستان و پاییز توصیه می گردد ودر دی ماه تنها تله فرمونی قادر به جلب حشرات بالغ مگس زیتون بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه جلب کنندگی تله‌های مختلف در جلب مگس میوه یتون Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae)

مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae) یکی از مهم‌ترین آفات زیتون در مناطق زیتون خیز دنیا محسوب می‌شود. این آفت از سال 1383 که وارد ایران شد، طی سال اول ورود از 13 استان گزارش گردید. برای شناسایی روش‌های مناسب در جلب انبوه این آفت طرحی با پنج تیمار شامل صفحات زرد چسبنده همراه فرمون، تله‌های مک فیل همراه پروتئین هیدرولیزات (سه درصد) و مالاتیون (دو در هزار)، صفحات زرد رنگ چسبنده بدون ماده جلب کننده، ت...

متن کامل

ارزیابی روش "جلب و شکار" با تله‌های جلب‌کننده در کنترل مگس میوه زیتون (Bactrocera oleae Rossi (Dip.: Tephritidae

مگس زیتون، Bactrocera oleae Rossi از آفات مهم زیتون در ایران است. روش‌های مختلفی برای کنترل این آفت به­ کار گرفته می‌شود که عبارتند از کاربرد تله‌های مختلف همراه با مواد جلب‌کننده یا فرومون­ های جنسی، سم‌پاشی با طعمه مسموم (Bait spray) به‌صورت لکه‌ای روی تنه یا بخشی از تاج درخت و یا کل باغ. در این تحقیق کارایی روش "جلب و شکار" با استفاده از تله‌های مگنت­اُل در مقایسه با سایر تله‌های جلب‌کننده غذ...

متن کامل

سنتز و بررسی کارایی فرومون مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) (Dip. Tephritidae) تولید داخل

مگس میوه زیتون Bactrocera oleae (Rossi) از آفات مهم زیتون می باشد و هم اکنون حسب شرایط آب و هوایی خسارت قابل توجهی به محصول زیتون وارد می نماید. در این تحقیق، ماده جلب کننده مگس میوه زیتون به نام شیمیایی (olean) 1,7-dioxaspiro[5.5]undecane از گروه ترکیبات جلب کننده‌ای است طی چندین مرحله شیمیایی با موفقیت ساخته شد. این ترکیب جلب کننده حلقوی ابتدا از واکنش شیمیایی بین الکل محافظت شده 3-بوتین-1-ال...

متن کامل

جلب کنندگی چند ترکیب شیمیایی برای مگس میوه عناب (Carpomyia vesuviana Costa (Diptera, Tephritidae در بیرجند

مگس میوه عناب با نام علمی (Carpomyia vesuviana Costa (Diptera, Tephritidae مهم­ ترین آفت عناب (Zizyphus jujube Mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش­ های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی­کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین­ هیدرولیزات + بی­کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب­ کننده استفاده شد. ...

متن کامل

کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران

مدیریت مگس زیتون با استفاده از روش­های سازگار با محیط زیست شامل راهبرد جذب، کشتن و شکار انبوه می­باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارایی چند تله و ماده جلب­کننده به منظور جلب و شکار مگس ­زیتون بود. آزمایش با 4 تیمار و 8 تکرار در یک باغ زیتون در شهرستان رودبار در سال­های 1395 و 1396 انجام شد. تیمار­ها عبارت بودند از: 1- تله زرد چسبنده 2- تله زردچسبنده + فرومون جنسی 3- تله مکفیل + پروتیئن هیدرولیز...

متن کامل

جلب کنندگی چند ترکیب شیمیایی برای مگس میوه عناب (carpomyia vesuviana costa (diptera, tephritidae در بیرجند

مگس میوه عناب با نام علمی (carpomyia vesuviana costa (diptera, tephritidae مهم­ ترین آفت عناب (zizyphus jujube mill) است. در این پژوهش در راستای جایگزین کردن روش­ های غیر شیمیایی، از چند ترکیب شیمیایی شامل پروتئین هیدرولیزات، بی­کربنات آمونیم، بوراکس، سولفات آمونیم، ترکیب کامل (شامل پروتئین­ هیدرولیزات + بی­کربنات آمونیم + بوراکس + سولفات آمونیم) با غلظت سه درصد به عنوان جلب­ کننده استفاده شد. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
آفات و بیماریهای گیاهی

جلد ۷۸، شماره شماره ۲، صفحات ۲۷۵-۲۸۸

copyright © 2015-2021