بررسی همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف آموزشی

نویسندگان

اکبر پیرزاده

a pirzadeh شبنم آهنگرداودی

sh ahangar davoodi بیتا شهباززادگان

b shahbazzadegan فیروز امانی

f amani کاظم آخربین

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از خصوصیات مهم هر آزمونی، سنجش این نکته است که یک آزمون تا چه اندازه نمرات آزمون دیگری را که آزمون ملاک نام دارد، پیش بینی می کند. این نوع سنجش را می توان از طریق تعیین میزان همبستگی نمره یک آزمون با نمره آزمون دیگر اندازه گیری کرد. این مطالعه به منظور تعیین میزان همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شده است. روش ها: در این پژوهش، 55 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، ورودی 82 و 83 که تمام مراحل آموزشی خود را به پایان رسانیده بودند، به صورت سرشماری در سال 1393 مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات شامل معدل دوره های علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی، کارورزی و نمرات امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی بود. داده ها با نرم افزار spss نسخه 19 و با استفاده از روش های آماری توصیفی (تعداد و درصد) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته ها: همبستگی بین معدل هر دوره با دوره بعدی به تدریج از علوم پایه به علوم بالینی کاهش یافته بود. بیشترین همبستگی بین معدل علوم پایه و فیزیوپاتولوژی با 814/0=r و کمترین همبستگی بین معدل دوره فیزیوپاتولوژی و کارورزی با 334/0=r بود. امتحان جامع علوم پایه بیشترین میزان همبستگی را با معدل علوم پایه داشت (746/0=r) و به تدریج این همبستگی در دوره های بعدی کم شده بود. بین امتحان جامع پیش کارورزی با معدل دوره کارورزی کمترین میزان همبستگی (463/0=r) دیده شد. نتیجه گیری: کاهش همبستگی بین معدل دوره ها از علوم پایه به علوم بالینی می تواند ناشی از متفاوت بودن نوع آموزش در این دوره ها و عدم ارزیابی دقیق عملکرد دانشجو در دوره های بالینی باشد. همچنین همبستگی کمتر نمرات امتحانات جامع با معدل دوره های بعد از خود می تواند به دلیل استفاده از فقط یک روش ارزشیابی (چهارگزینه ای) و عدم به کارگیری روش های مختلف و نوین ارزشیابی باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی در دوره‌های مختلف آموزشی

  Background and objective: Student evaluation is a special concern in medical education, and validity is one of the most important evaluation characteristics. There are different kinds of validity. Criterion validity is a degree of correlation between an evaluation and another reference evaluation.   Medical education for the general physician consists of four discrete cou...

متن کامل

همبستگی نمرات دانشجویان پزشکی در دوره های مختلف آموزشی

زمینه و هدف: روایی ارزشیابی دانشجویان از مهم ترین مسائل مطرح در آموزش پزشکی است. روایی انواع مختلفی دارد، روایی ملاکی یکی از انواع آن است. روایی ملاکی، در واقع در پی یافتن همبستگی ارزشیابی با یک ارزشیابی مرجع است. امتحانات دوره های مختلف آموزش پزشکی و همچنین امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی در واقع در پی پیش بینی احتمال موفقیت دانشجو در دوره ی بعدی هستند. بنابراین می توان روایی ملاکی آن ها...

متن کامل

بررسی شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1382

  زمینه و هدف : افسردگی اختلال شایعی است که ممکن است هر فردی را تحت تاثیر قرار دهد، ولی برخی افراد جامعه مثل دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی که هر کدام به نحوی درگیر حفظ سلامت جسمی و روانی افراد جامعه هستند ، بدلیل موقعیت خاص نسبت به این اختلال آسیب پذیرترند. با تشخیص به موقع و زود هنگام این اختلال در دانشجویان، می توان فرصتی برای پیشگیری اولیه و جلوگیری از پیشرفت و وخامت آن و نهایتا ‌ً تامی...

متن کامل

بررسی شیوع میگرن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

زمینه و هدف: سر درد میگرنی از شیوع بالایی در دنیا برخوردار است و نظر به تفاوت های جغرافیایی بارز در شیوع آن و نیز اوج بروز آن که در 20 تا 30 سالگی است، مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع میگرن در دانشجویان به عنوان نماینده از قشر جوان صورت گرفت تا ارزیابی از وضعیت موجود جهت مداخلات درمانی بعدی صورت گیرد.   روش کار: این مطالعه به روش مقطعی در سال 1382 صورت گرفت . از کل دانشجویان، 631 دانشجو در مقاطع ...

متن کامل

مقایسه مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در مقاطع مختلف تحصیلی در سال ۱۳۹۲

Background and Objective: Critical thinking is one of the most important types of thinking and a necessary skill for accurate decision-making. The aim of this study's to investigate and compare the critical thinking disposition in various educational levels of medical students of Rafsanjan University of Medical Sciences. Materials and Methods:In this cross-sectional study Ricketts Cr...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۶۱-۶۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022