کنش های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار

نویسندگان

مهدی موذن

mahdi moazzen فرشته یاقوتی

fereshteh yaghooti جبار صالح

jabbar saleh

چکیده

زمینه و هدف: سنجش کنش های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه های نشان­دهنده نقش ابعاد مختلف کنش های اجرایی در سبب شناسی اوتیسم است. این مطالعه کنش های اجرایی (بازداری و انعطاف پذیری شناختی) را در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع علّی مقایسه­ ای است. برای این منظور از تکالیف استروپ و دسته بندی کارت های ویسکانسین در 124 نفر از بستگان درجه اول افراد مبتلا به اوتیسم و 124 نفر افراد بهنجار استفاده گردید. همچنین پرسشنامه سنجش دامنه اوتیسم برای کودکان مبتلا به اوتیسم جهت معیار ورود به پژوهش تکمیل شد. یافته ­ها: تحلیل داده های به دست آمده تفاوت معنی داری بین دو گروه در عملکرد هر دو تکلیف انجام شده نشان داد و گروه بستگان افراد مبتلا به اوتیسم عملکرد ضعیف­تری در بازداری و انعطاف پذیری نسبت به گروه کنترل داشتند (0/001> p). نتیجه­ گیری: نارسایی کنش های اجرایی در افراد مبتلا به اوتیسم و خانوادۀ آنها، شناسایی ماهیت کنش های اجرایی مربوط به فنوتیپ اوتیسم را امکان پذیر می سازد. تلویحات ضمنی نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنش‌های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار

زمینه و هدف: سنجش کنش‌های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه‌های نشان­دهنده نقش ابعاد مختلف کنش‌های اجرایی در سبب‌شناسی اوتیسم است. این مطالعه کنش‌های اجرایی (بازداری و انعطاف‌پذیری شناختی) را در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع علّی مقایسه­ ای است. برای این منظور از تکالیف استروپ و دسته‌بندی کارت‌های ویس...

متن کامل

اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه و هدف : اختلالات طیف اوتیسم با منشاء ژنتیکی، اختلالاتی شناختی و عصبی - رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اختلال روانی کلامی (آوایی و معنایی) و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 49 فرد از بستگان درجه یک...

متن کامل

اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه و هدف : اختلالات طیف اوتیسم با منشاء ژنتیکی، اختلالاتی شناختی و عصبی - رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اختلال روانی کلامی (آوایی و معنایی) و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 49 فرد از بستگان درجه یک ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای کاریوتیپ بستگان درجه یک کودکان ناتوان ذهنی دارای ناهنجاری کروموزومی با بستگان درجه یک کودکان عادی

زمینه و هدف: اولین اختلال کروموزومی در سال 1959 به وسیله لوژن و همکاران گزارش شد و از آن زمان به بعد، مطالعات به نوعی حاکی از ارتباط اختلالات کروموزومی با فنوتیپ ناتوان ذهنی می باشد به طوری که امروزه ناهنجاری های کروموزومی به عنوان آزمایش اولیه و کمکی در تشخیص اختلالات مادرزادی از جمله ناتوانی های ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر وجود ناهنجاری های کروموزومی و فراوانی انواع آن ها در...

متن کامل

مقایسه کنش های اجرایی کودکان مبتلا به صرع وکودکان سالم

زمینه و هدف: از آنجایی که صرع، یک اختلال عصب­ شناختی است، مطالعه اختلال­های شناختی در این مورد، در گستره عصب­ روان شناختی قرار می­گیرد. از این میان، می­توان به آسیب وارده به سطوح مغز در بیماران مبتلا به صرع و تأثیرهای مختلف آن در کنش­ های اجرایی، اشاره کرد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه کنش ­های اجرایی کودکان مبتلا به صرع و کودکان سالم انجام گرفته است. روش:در این پژوهش که از نوع علّی- مقایسه­ا ی است....

متن کامل

تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی و کنش های اجرایی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

زمینه و هدف: بروز اختلال طیف اوتیسم باعث آسیب شدید به مهارت‌های اجتماعی، کنش‌های شناختی، و روان‌شناختی کودکان می‌شود؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی و کنش ­های اجرایی کودکان مبتلابه اختلال طیف اوتیسم بود. روش: روش پژوهش، نیمه­ آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل تمام کودکان مبتلابه طیف اوتیسم اصفهان در سال 1395 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
فصلنامه سلامت روانی کودک

جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۸۵-۹۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022