بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاهی استان یزد در سال ۱۳۹۴

نویسندگان

علی دهقان

ali dehghan assistant professor, department of internal medicine, school of medicine, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iranاستادیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران محمدرضا میرجلیلی

mohammad reza mirjalili associate professor, department of internal medicine, school of medicine, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iranدانشیار، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران محمدحسین زارع مهرجردی

mohammad hossein zare mehrjardi m.d., department of clinical affairs, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iranپزشک عمومی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران ملیحه راغبیان

raghebian maliheh msc in clinical psychology, department of clinical affairs, shahid sadoughi university of medical sciences, yazd, iranکارشناس ارشد روانشناسی بالینی، معاونت درمان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران اعظم سامیه زرگر

چکیده

زمینه و هدف: جهت ارزیابی عملکرد هر برنامه لازم است نیروی انسانی دخیل در اجرا به عنوان یکی از اصلی ترین منابع اطلاعاتی، برنامه را مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاهی استان یزد انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام مدیران ارشد بیمارستان های دانشگاهی استان یزد بودند که با سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها توسط نرم افزار spss20 و با استفاده از آمار توصیفی، فراوانی و درصد تجزیه و تحلیل انجام شد. یافته ها: 2/47 درصد مدیران، اعتقاد داشتند که طرح تحول نظام سلامت 60 الی 79 درصد به اهداف خود رسیده است. تنها 5/7 درصد از مدیران، معتقد بودند طرح تحول نظام سلامت نتوانسته است در برخورد با هزینه های خارج از تعرفه موفق شود و نیروی انسانی با 1/48 درصد به عنوان مهم ترین مشکل و تعامل با بیمه ها را با 2/9 درصد به عنوان کمترین مشکل در عملکرد طرح تحول نظام سلامت معرفی کردند. در نهایت اکثر مدیران اعتقاد داشتند، دستورالعمل کاهش پرداختی از جیب مردم به طور معنادار نسبت به 5 دستورالعمل دیگر طرح تحول نظام سلامت، بهتر اجرا شده است و این دستورالعمل در اجرا مفید بوده است. نتیجه گیری: دستیابی به اهداف طرح تحول نظام سلامت در حد خوب می باشد، اما عملکرد برخی از دستورالعمل های طرح تحول نظام سلامت در حد انتظار نبوده است. بنابراین به نظر می رسد نیاز به اقدامات مداخله ای در این زمینه، امری ضروری است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان‌های دانشگاهی استان یزد در سال 1394

Background: To evaluate the performance of a program, it is necessary that human resources involved in the implementation evaluate the program as the main sources of information. Therefore, this study aimed to evaluate the performance of health care system reform plan in Yazd province from the perspective of university hospital executives. Method: This was a cross-sectional study in which al...

متن کامل

اثر طرح تحول نظام سلامت بر شاخصهای عملکردی بیمارستان های دانشگاهی استان همدان

Background and Aim: A New Health Reform Plan consisting of seven programs was initiated in Iran in mid-May 2015 aiming to reduce the out-of-pocket payments, improve the public’s health, and promote the public health indicators. This study was conducted to determine the effect of the Plan on the performance indicators of Hamedan university hospitals. Materials and Methods: In this longitudina...

متن کامل

چالش‌های اثرگذار بر طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه کارمندان و مدیران بیمارستان‌های استان تهران

Background: Today, the health system in Iran is struggling with many challenges. Therefore, this study aimed to analyze the challenges affecting the health system development plan from the perspective of hospital managers and employees in Tehran province. Methods: The present study was applied in terms of the purpose, and in terms of data collection method, was survey. The statistical populati...

متن کامل

بررسی رضایت مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان یزد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

زمینه: یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده نابرابری‌­های خدمات سلامت در مناطق محروم، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی این بخش، به ویژه پزشکان است. ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم یکی از بسته­‌های خدمتی طرح تحول نظام سلامت است تا مناطق محروم کشور معضل کمبود پزشک نداشته باشند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رضایت‌مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان یزد از اجرای طرح­ تحول ­نظام­ سلامت ا...

متن کامل

اثر طرح تحول نظام سلامت بر شاخصهای عملکردی بیمارستان های دانشگاهی استان همدان

زمینه و هدف: از نیمه اردیبهشت ماه سال 1393برنامه تحول نظام سلامت در هفت برنامه، اجرایی گردیده و هدف آن ارتقای سطح سلامت مردم، کاهش پرداخت از جیب، توسعه و ارتقای شاخص های سلامت جامعه است. هدف این مقاله تعیین اثراین طرح  بر شاخص های عملکردی بیمارستان های دانشگاهی استان همدان می باشد. روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی طولی داده های مربوط به شاخصهای عملکردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی همدا...

متن کامل

بررسی رضایتمندی بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های دانشگاهی از سطح کیفیت خدمات درمانی بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان یزد

دریافت: 3/ 4/ 96 پذیرش: 21 / 6/ 96 چکیده مقدمه: بیمار در بیمارستان محور اصلی است و همه خدمات بیمارستانی برای خدمت به او انجام می‌شود. رضایت او می‌تواند نشان‌دهنده انجام صحیح خدمات باشد و این رضایت نمی‌تواند صرفاً از تکنولوژی بالا به‌دست آید، بلکه بیش‌تر ناشی از خدمات عمومی و روابط مؤثر پزشک و پرسنل با بیمار حاصل می‌شود. ارزشیابی اخیر به‌دلیل اجرایی‌شدن برنامه طرح تحول در جهت افزایش کیفیت خدمات...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۴۳-۴۹

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022