شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت کشورها در بازیهای المپیک

نویسندگان

فریبا عسکریان

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز ناصر دخت باقر

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز

چکیده

با توجه به تناقضات مربوط به نقش شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اقلیمی در کسب مدال های ورزشی، تحقیق حاضر به منظور تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد کشورها در بازیهای المپیک انجام شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و میدانی طی سال های 2000، 2004، 2008 و 2012 انجام شد. جامعه و نمونه ی آماری، برابر و شامل 297 کشور بوده اند. تعداد مدال های کسب شده در این رقابت ها به عنوان شاخص عملکرد ورزشی هر کشور تعیین شد. داده های میزان تولید ناخالص داخلی، جمعیت، امید به زندگی، اندازه کاروان و میزبانی به روش کتابخانه ای جمع آوری گردید. داده ها نرمال با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح معنی داری پنج درصد بررسی شد. اندازه ی کاروان (004/0 p= و125/3t=)، جمعیت (010/0 p= و277/2t=) و امید به زندگی (027/0 p= و349/2t=) در تعامل با هم بر عملکرد کشورها مؤثر بودند. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که افزایش تولید ناخالص داخلی، بهبود توزیع درآمد و شاخص سلامت (امید به زندگی) استان های کشور در بهبود عملکرد ورزش کشورها مؤثر است. بنابراین، توصیه می شود تا در راستای بهبود عوامل مؤثر و رفع موانع رشد عملکرد ورزش قهرمانی در میادین بین المللی- جهانی برنامه ریزی لازم انجام شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مهم‌ترین دلایل موفقیت و عدم موفقیت طرح‌های مرتعداری استان گلستان

طرح­های مرتعداری از ابزارهای اصلی مدیریت و بهره­برداری مراتع ایران است. در این تحقیق، هدف تعیین مهمترین دلایل موفقیت و عدم موفقیت طرح­های مرتعداری استان گلستان است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه و نظرسنجی از کارشناسان ناظر طرح مرتعداری، از آنالیزهای چند­متغیره و همبستگی در محیط­های نرم­افزاری PC-ORD 5 و SPSS 16 استفاده شد. نتایج نشان داد، مهمترین دلایل عدم موفقیت طرح­های مرتعداری؛...

متن کامل

شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک

هدف از انجام  تحقیق شناسایی عوامل موفقیت ایران در بازی‌های المپیک است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران بازی‏های المپیک، روسا و نائب  رئیس فدراسیون‏های منتخب، مدیران و کارشناسان منتخب وزارت ورزش جوانان، مدیران و کارشناسان کمیته ملی المپیک و ورزشکارانی که امتیاز شرکت در بازی‏های المپیک را داشته‏اند، تشکیل می‌داد (875=N) که با استفاده از جدول مورگان ، 374 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند...

متن کامل

بررسی تاثیر عامل‌های اقتصادی و اجتماعی بر موفقیت ورزشی کشورها در بازی‌های المپیک (2012-1996)

Sporting success in international competitions is influenced by various factors. Exercise can identify the success factors in the development of sports programs for the development of human resources with a view to effective economic and social factors. This study investigates the impact of socioeconomic factors on the countries sports success at the Olympic Games.In this regard ,Using performa...

متن کامل

شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

جام جهانی فوتبال به‌دلیل جذابیت‌های ویژۀ آن به عرصه‌ای برای نشان دادن برتری‌های کشورها بر رقبای آنها تبدیل شده است. به همین دلیل شناسایی عوامل موفقیت کشورها در این مسابقات برای سیاستگذاران ورزشی حائز اهمیت است. با عنایت به ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی به‌منظور تعیین مهم‌ترین عوامل پیش‌بین بر موفقیت کشورها استفاده شد. نخست از طریق مطالعات اولیه، فهرست مقدماتی شاخص‌های مؤثر شناسایی شد. س...

متن کامل

ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک

هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط عملکرد کشورها در رویدادهای چند ورزشی با عملکرد آنها در بازیهای المپیک بود. جامعه اماری این تحقیق تمام کشور هایی است که در بازیهای المپیک موفق به کسب مدال شده اند که تعداد آنها برابر 1166 کشور (بدون احتساب تکرار) است. نمونه آماری با استفاده از جدول حجم و نمونه مورگان 321 در نظر گرفته شد. کل اطلاعات از طریق سایت های مختلف از جمله شوراهای قاره ای المپیک و کمیته بین المل...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

جلد ۲، شماره ۶، صفحات ۱۱-۱۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022