دورهای برداشتنی از گراف ها و دی گراف ها

نویسندگان

a. b‎. ‎ attar

university of thi-qar ‎college of education for pure sciences a. a‎. ‎ sangoor

university of thi-qar‎ ‎college of education for pure sciences

چکیده

در این مقاله دورهای برداشتنی بدین معنی تعریف می شوند: اگر f یک کلاس از گراف ها (دی گراف ها) باشد که در خاصیت معینی صدق کند ، g in f دور c در g با گره برداشتنی است هرگاه g-v(c) in f دورهای با گره برداشتنی از گراف ها ی اویلری مطالعه می گردند. ما دورهای با اضلاع برداشتنی از گراف های منظم (دی گرافها) را نیز مطالعه می کنیم.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی

در این مقاله، اثر تغییر تعداد جزیره ها در فرآیند بازیابی مورد مطالعه قرار گرفته و یک روش جدید مبتنی بر تئوری گراف به منظور تعیین حدود و مرزهای بهینه هر جزیره ارائه خواهد شد. تابع هدف، مینیمم کردن شاخص انرژی تامین نشده (ENS) با در نظر گرفتن قیود مختلف بهره برداری شامل حدود ولتاژ شینه ها، حداکثر ظرفیت خطوط انتقال و محدوده توان واحدهای تولیدی است. تعیین مقدار تقریبی شاخصENS بر اساس روش اختصاص ظرفی...

متن کامل

روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی

In this paper, effect of the islands number variation in restoration process is investigated and a graph based method for determination of optimum islands boundaries is presented. Also, the effect of number and location of black-start units on the restoration process is evaluated. In optimization process, objective function is minimizing Energy Not Supplied (ENS) and constraints are voltage mar...

متن کامل

رتبه بندی رأس‌های گراف

یک مسئلۀ مهم در نظریۀ گراف، علوم کامپیوتر و شبکه های اجتماعی، مشخص کردن اهمیت رأس های یک گراف (یا گره های یک شبکه) است. بدین منظور، معیارها و روش های گوناگونی پیشنهاد شده است. یکی از این روش ها، رتبه بندی است که بر پایۀ گا م برداریِ تصادفی بنا شده است. هدف ما در این مقاله، توضیح الگوریتم رتبه بندی به دو شکل متمرکز و توزیع شده است. به این منظور، نخست مفهوم رتبه بندی و الگوریتم محاسبۀ آن را به صور...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
caspian journal of mathematical sciences

جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۴۷-۵۵

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021