نقش ارتباطات انسانی در صنعت هتلداری (نمونه موردی: کارکنان هتل های سه تا پنج ستاره مشهد)

نویسندگان

احمد بخارایی

دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور محمدحسن شربتیان

عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این تحقیق، متغیرهای حوزه ارتباطات چهره به چهره در این صنعت برای ماندگاری و بازگشت مجدد میهمان مورد بررسی قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان بخش پذیرش(فرانت آفیس)، خدمه و مدیران هتل های سه تا پنج ستاره شهر مشهد در سال 1394 بوده که برابر با 836 نفر انتخاب شده اند.  نتایج تحقیق بیانگر این است که 65 درصد از پاسخ گویان از ارتباطات کلامی و غیرکلامی هم زمان در تعامل با جامعه میهمان برای ارائه خدمات و انتقال معانی و پیام استفاده می کنند. علاوه بر این، استفاده از حرکات چشم، دست و صورت و بهره بردن از زبان بدن در تعامل با جامعه میهمان، بیانگر کاربرد ارتباط غیرکلامی در کنار استفاده از زبان(ارتباط کلامی) با جامعه میهمان است؛ هم چنین وجود سطح سواد مرتبط بادانش هتلداری، همدلی با جامعه میهمان، رعایت ارزش های ایرانی و اسلامی در هتل ها از سوی افراد شاغل در این صنعت به بسط ارتباطات انسانی و نقش مؤثر آن در توسعه پایدار صنعت مهمان نوازی و هتلداری کمک نموده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کیفیت خدمات بررضایت مشتری در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری در صنعت هتل داری در هتل های پنج ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1395  صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها،  توصیفی و...

متن کامل

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

امروزه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مدیران و محققان زیادی را به خود جلب کرده است. توجه به این گونه رفتارها می تواند یکی از راه های افزایش اثر بخشی سازمان ها باشد. از سوی دیگر، یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ چرا که عملکرد سازمانی برجسته از طریق تلاش های کارکنان معمولی حاصل نمی شود. یعنی آنها کارکنانی دارند که رفتا...

متن کامل

بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر قصد ترک کار کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه هتل های چهار و پنج ستاره شهر مشهد)

این پژوهش به مطالعه تاثیر ارتباطات سازمانی بر قصد ترک کار کارکنان در صنعت هتلداری پرداخته است. بدین منظور و برای سنجش کیفیت ارتباطات سازمانی در هتل ها از پرسشنامه رضایتمندی ارتباطی (csq) که شش مولفه اصلی شامل ارتباط با سرپرستان، ارتباط با همکاران، یکپارچگی سازمانی، بازخورد، کیفیت کانال ارتباطی و جو ارتباطی را مورد سنجش قرار می دهد استفاده گردیده است. براساس مدل تحقیق ابتدا تاثیر شش مولفه ارتباط...

15 صفحه اول

تأثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتلداری(مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

تحقیق حاضر با هدف تأثیر رضایت مشتری و تصویر برند بر وفاداری به برند در صنعت هتلداری درهتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی،شامل:هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان1394صورت پذیرفته است.داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها،تو...

متن کامل

تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در صنعت هتلداری (مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

اخیراً ارزش ویژۀ برند به یکی از موضوعات کلیدی در صنعت هتلداری تبدیل شده است،زیرا برندهای قوی می توانند باعث اعتماد مهمانان شوند و آنها را در تجسم ویژگی های ناملموس هتل قادر سازند.تجربه خوب مهمانان باعث شکل گیری ارزش ویژۀ برای برند هتل می شود،همان طور که تجربه ناخوشایند باعث تخریب برند هتل در ذهن مهمانان می شود.تحقیق حاضر با هدف تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی برمشتری بر تصویر برند در صنعت هتلداری دره...

متن کامل

تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری،وفاداری مشتری و تصویربرند در صنعت هتلداری(مطالعه موردی : هتل های پنج ستاره شهر تبریز)

تحقیق حاضر با هدف تأثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتری،وفاداری مشتری و تصویربرند در صنعت هتلداری درهتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی،شامل:هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان1394صورت پذیرفته است.داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است.تحقیق حاضر،از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله مطالعات هتلداری و میزبانی

جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۲۱-۳۸

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023