ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته

نویسندگان

مهران رضوانی

دانشیار گروه کارآفرینی سازمانی،دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. محمد اصلاحی

کارشناس ارشد مدیریت کارافرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی در صنعت بانکداری ایران و با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) موردتحلیل قرا گرفته است. ازاین رو پس از سنخ شناسی مدل های کسب وکار خدمات مالی ضمن انجام مصاحبه با تعداد 10 نفر از خبرگان و مدیران صنعت بانکداری کشور در سطوح مختلف طی مرحله کیفی، داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شده وپرسشنامه ای طراحی گردیده که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. پس از گردآوری داده های کمی و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار spssنسخه 20 و با استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، مدل نهایی تحقیق استخراج گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل کسب و کار الکترونیکی صنعت بانکداری در برگیرنده 4 بعد اصلیارزش ارائه شده، مشتریان، تأمین کنندگان و مدیریت مالی است و در مجموع مؤلفه های اصلی در قالب 10 مقوله اصلی (محصول/خدمات، مشتریان هدف، کانال توزیع، وفاداری مشتریان، بیمه، منابع و شایستگی ها، شبکه همکاری یا شرکا،ساختار هزینه، ساختار درآمد و واسطه های الکترونیکی) طبقه بندی گردیده است. در انتها پیشنهادات تحقیقاتی و سیاستی، متناسب با قلمرو و مقولات احصایی در هر یک از محورهای مورد بررسی ارائه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان‌ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است. این مقاله استفاده از تئوری سازه شخصی و روش شناسی شبکه خزانه را بیان می‌نماید که روشی جدید برای استخراج فهم شناختی کارآفرینان از مدل کسب وکار می‌باشد. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. نخست با استفاده از 13 مصاحبه نیمه ساختار یافته با کارآفرینان حوزه کسب وکارهای الکترو...

متن کامل

ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور (بانک‌های خصوصی)

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانکداری و با به عنایت به این که طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش‌های کسب و حفظ وفاداری مشتری در کسب و کارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانک‌های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود. ...

متن کامل

طراحی مدل بلوغ مدیریت دانش همراستا با استراتژی های کسب وکار: با استفاده از روش فراترکیب

عدم وجود مکانیزم های صحیح ارزیابی ابتکارات دانشی، سرمایه گذاری ها در حوزه مدیریت دانش را در ذهن مدیران به مد زود گذر و هزینه اضافی تبدیل نموده است. مدل های بلوغ مدیریت دانش به سازمان ها در ارزیابی پروژه های مدیریت دانش و اتخاذ استراتژی مناسب برای پیشرفت کمک می کند. علی رغم مدل ها و چارچوب های مختلفی که درباره بلوغ مدیریت دانش وجود دارد،  لیکن مدل جامعی که ابعاد چندگانه مدیریت دانش را به صورت یک...

متن کامل

تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم اکوسیستم کسب وکار

به طور سنتی سازمان ها از رویکرد استراتژی رقابتی در تدوین راهبردهای خود استفاده می کنند. درصورتیکه، در فضای کسب وکار امروز که در آن سازمان ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته و بر یکدیگر اثر می گذارند، مدیریت استراتژیک نیازمند طرز فکری جدید و دیدگاهی تعاملی به منظور جایگزین نمودن رویکرد رقابتی-مشارکتی با رویکرد رقابتی است. این دیدگاه جدید در مفهوم «اکوسیستم کسب وکار» تجلی می یابد. اکوسیستم کسب وکار ...

متن کامل

ارائه مدل بوم شناسی کسب وکار تامین مالی جمعی در ایران

در اقتصاد دانش بنیان مهمترین نوع حمایت از کسب وکارهای نوپا حمایت مالی می‌باشد. چرا که اصلی ترین چالش کسب وکارهای نوپا تامین مالی در مراحل راه اندازی می‌باشد. با ظهور وب 2 و شبکه‌های اجتماعی، تامین مالی جمعی بعنوان جدیدترین روش تامین مالی خارجی مطرح شده است. در دنیا مطالعات مختلفی با استفاده از مطالعات تجربی به بررسی این روش از ابعاد مختلف پرداخته که بیشتر مبتنی بر ویژگی‌های کشورهای پیشرفته و پل...

متن کامل

آسیب شناسی مدل های کسب وکار هوشمندی فناوری در ایران

امروزه، کسب‌وکارهای هوشمندی فناوری در ایران در فروش خدمات خود ناکام مانده و به‌تبع آن در کسب سود که هدف نهایی هر کسب‌وکاری است، شکست خورده‌اند.از همین رو، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی دلایل ناکامی این کسب‌وکارها در فروش خدماتشان است. این پژوهش، کیفی بوده و در آن، از روش تحلیل محتوای قیاسی استفاده شده است. بدین منظور، مدل کسب‌وکار استروالدر به‌عنوان مدل مفهومی انتخاب شد و3 جزء اصلی آن به‌منظور فر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

جلد ۶، شماره ۴، صفحات ۱۹-۴۱

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023