جلال آل احمد نویسنده ای پرشور؛ نویسنده ای مبارز

نویسندگان
چکیده

جلال آل احمد نویسنده ای مطرح و تاثیر گذار در ادبیات معاصر ایران است و به دلیل ویژگی های فردی و شرایط اجتماعی عصر، او از افرادی است که بحث ها و جدل های فراوانی را در مورد خود باعث شده است. از ویژگی های مهم آثار جلال این است که بیشتر از آنکه ویژگی های ادبی و داستانی داشته باشند، ویژگی تاریخی و مستند بودن دارند و به همین دلیل تاریخ و فرهنگ دوران جلال را می توان در آثار او خواند و دریافت. در مقاله پیش رو سعی شده است با مطالعه دقیق آثار ادبی جلال آل احمد و مطالعه و فیش برداری از کتاب های تاریخی و زندگینامه های جلال آل احمد، تصویر اوضاع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دوران این نویسنده نام آشنای ادبیات معاصر ارایه شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جلال آل احمد نویسنده‌ای پرشور؛ نویسنده‌ای مبارز

جلال آل احمد نویسنده‌ای مطرح و تاثیر‌گذار در ادبیات معاصر ایران است و به دلیل ویژگی‌های فردی و شرایط اجتماعی عصر، او از افرادی است که بحث‌ها و جدل‌های فراوانی را در مورد خود باعث شده است. از ویژگی‌های مهم آثار جلال این است که بیشتر از آنکه ویژگی‌های ادبی و داستانی داشته باشند، ویژگی تاریخی و مستند بودن دارند و به همین دلیل تاریخ و فرهنگ دوران جلال را می‌توان در آثار او خواند و دریافت. در مقاله ...

متن کامل

بررسی حضور نویسنده در داستان‌های جلال آل احمد

جلال آل احمد (1302- 1348 ه.ش) نویسنده‌ای متعهّد، آرمانگرا و عملگراست که داستان نویسی را با نگارش داستان‌های کوتاه از سال 1323 شروع کرد و تا پایان عمر ادامه داد. آنچه در داستان‌های آل احمد چشمگیر به نظر می‌رسد شیوه‌های حضور نویسنده در این آثار است که گاه شکل مداخله گرانه به خود می‌گیرد و گاه نیز این حضور به‌صورت غیرمستقیم است و در هر حال برآمده از نگرش خاص نویسنده و الزاماتی است که این نگرش بر دا...

متن کامل

بررسی حضور نویسنده در داستان های جلال آل احمد

جلال آل احمد (1302- 1348 ه.ش) نویسنده ای متعهّد، آرمانگرا و عملگراست که داستان نویسی را با نگارش داستان های کوتاه از سال 1323 شروع کرد و تا پایان عمر ادامه داد. آنچه در داستان های آل احمد چشمگیر به نظر می رسد شیوه های حضور نویسنده در این آثار است که گاه شکل مداخله گرانه به خود می گیرد و گاه نیز این حضور به صورت غیرمستقیم است و در هر حال برآمده از نگرش خاص نویسنده و الزاماتی است که این نگرش بر دا...

متن کامل

مُنتسکیو نویسنده ای متعهد است؟

تعهد به معنای عهده‌دار شدن است. نویسنده عهده‌دار بیان حقیقت است. علاوه بر این، نویسنده و فیلسوف متعهد خیال‌پرداز نیز نیست. او نباید خود را دانای کل بداند و فی­المثل با ادیان یا دین خاصی دشمنی بورزد. در تاریخ ادبیات فرانسه، منتسکیو نویسنده و فیلسوف بنام و طلایه‌دار قرن هجدهم میلادی است، اما در آثار او تحریفاتی هست، زیرا منعکس‌کنندة حقیقت نیست؛ چه در سفرنامه‌نویسی، در نامه‌های ایرانی، که حاوی ذهن...

متن کامل

روش‌شناسی ‌جلال ‌‌آل ‌احمد

تبیین روش‌‌شناختی عملکرد جلال آل‌احمد در حوزه انسان‌شناسی و فرهنگ‌پژوهی، می‌تواند نموداری دقیق از منش فکری ـ عقیدتی او به دست دهد، چرا که آل‌احمد معتقد بود با ابزارها و روش‌های غربی نمی‌توان به توصیف درستی از موقعیت ایران دست پیدا کرد. او در مواجه با مسائل، می‌کوشید آنها را به شکلی ملموس و عینی توصیف کند و در نهایت راه‌کارهایی ارائه دهد. در مقاله حاضر کوشیده شده است با توصیف معرفت‌شناسی آل‌احمد...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
زیبایی شناسی ادبی

جلد ۴، شماره ۱۵، صفحات ۳۹-۶۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022