تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی-زمانی راه رفتن سالمندان دارای ضعف تعادل

نویسندگان

الهه آزادیان

elaheh azadian hamedanهمدان- میدان بیمه- سی متری عمار- کوچه لادن- پلاک 8 حمید رضا طاهری

hamid reza taheri department of motor behavior and sport management, faculty of sport sciences, ferdowsi university of mashhad, mashhad, iran.مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی. علیرضا صابری کاخکی

alireza saberi kakhki physical educationدانشکده تربیت بدنی نادر فرهپور

nader farahpour physical educationدانشکده تربیت بدنی

چکیده

اهداف: مطالعه پارامترهای فضایی-زمانی و تغییرات آنها در گام برداری ناشی از تکلیف دوگانه، بررسی تقارن در عملکرد پای راست و چپ و مطالعه تغییرپذیری در این پارامترها کمتر موردتوجه محققان قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی تغییرات رخ داده در پارامترهای فضایی-زمانی گام برداری به علت هم زمانی آن با تکلیف دوگانه شناختی در سالمندان مبتلا به ضعف تعادلی بود.  مواد و روش ها: داوطلبان شرکت در این پژوهش، شامل 30 سالمند مبتلا به ضعف تعادلی بودند که سن بالای 70 سال داشتند که از طریق آزمون های برگ و mmse انتخاب شدند. افرادی که در آزمون برگ نمره پایین تر از 52 داشتند، در این مطالعه شرکت کردند و افرادی که در آزمون mmse نمره پایین تر از 23 کسب کردند، از این مطالعه خارج شدند. پس از آشنایی با نحوه اندازه گیری و کسب رضایت نامه کتبی، شرکت کنندگان در دو وضعیت، راه رفتن طبیعی و راه رفتن با تکلیف دوگانه شناختی، یک مسیر 12 متری را طی کردند. پارامترهای فضایی-زمانی از طریق دوربین های ویکون ثبت شد. سپس با استفاده از نرم افزار پلی گن متغیرهای کادنس، سرعت راه رفتن، طول استپ، طول استراید، زمان استپ و استراید، زمان استنس و نوسان، زمان حمایت یک پا و حمایت دو پا، جداشدن پای مخالف، تماس پای مخالف با زمین و زمان جداشدن پنجه، برحسب درصدی از طول چرخه راه رفتن استخراج شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش اندازه گیری مکرر و با سطح معنی داری 0/05>p انجام شد.   یافته ها: نتایج نشان داد از میان یارامترهای موردبررسی، متغیرهای کادنس و سرعت راه رفتن در راه رفتن با اجرای تکلیف دوگانه نسبت به راه رفتن عادی کاهش معنی داری یافت. باوجوداین زمان استپ، زمان استراید، زمان حمایت دوگانه، زمان حمایت یک پا، مدت زمان استقرار و نوسان در راه رفتن با تکلیف دوگانه نسبت به راه رفتن عادی کاهش معنی داری نشان داد (0/05>p). شاخص عدم تقارن در راه رفتن همراه تکلیف دوگانه نسبت به راه رفتن عادی در پارامترهای کادنس، زمان استراید و طول استراید، افزایش معنی داری داشت و در بقیه پارامترها اختلاف معنی دار نبود. نتایج نشان داد تغییرپذیری پارامترهای گام برداری از یک گام به گام بعدی در راه رفتن با اجرای تکلیف دوگانه نسبت به راه رفتن عادی تغییر معنی داری نشان نداد.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد در راه رفتن با اجرای تکلیف دوگانه نسبت به راه رفتن عادی، زمان اتکای دوگانه و زمان استقرار افزایش و نیز سرعت گام برداری کاهش می یابد که باتوجه به پیشینه تحقیقات، این عوامل با افزایش بی ثباتی و درنتیجه افزایش خطر سقوط ارتباط دارد. بنابراین در سالمندان مبتلا به ضعف تعادلی، اجرای تکلیف دوگانه هم زمان با راه رفتن می تواند خطر سقوط را افزایش دهد. باتوجه به افزایش عدم تقارن در راه رفتن با تکلیف دوگانه، به نظر می رسد هماهنگی و تقارن دوجانبه حساسیت زیادی به تکلیف شناختی هم زمان داشته باشد. این عدم تقارن در عملکرد بین پاها به عنوان خطر سقوط شناخته شده است. ازاین رو، باتوجه به نتایج بیان شده می توان نتیجه گرفت که راه رفتن در سالمندان مبتلا به ضعف تعادلی به عملکرد شناختی بیشتری نیاز دارد و انجام تکلیف هم زمان شناختی، موجب تداخل در منابع توجهی و درنتیجه تغییر در الگوی راه فتن می شود. بنابراین پیشنهاد می شود که سالمندان مبتلا به ضعف تعادلی که با خطر سقوط بیشتری مواجه هستند، از توجه به تکالیف هم زمان شناختی در حین راه رفتن خودداری و فقط بر راه رفتن تمرکز کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تکلیف دوگانه بر متغیرهای فضایی-زمانی راه‌رفتن سالمندان دارای ضعف تعادل

Objectives: The study of spatial-temporal parameters and their changes in walking with dual tasks, symmetry in right and left legs functions as well as changes in these parameters have received scant attention from researchers. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the changes in spatial-temporal parameters of walking due to their simultaneous execution with cognitive dual-t...

متن کامل

اثر ارتفاع پاشنه بر متغیرهای فضایی زمانی و تعادل دینامیکی راه رفتن در زنان جوان

مقدمه و اهداف کفش ­های پاشنه ­بلند با ایجاد تغییرات در کینماتیک مفاصل اندام تحتانی، تغییر فعالیت عضلات مختلف و تغییر در فشار کف پایی به مراکز بالاتر تعادل دینامیکی، راه رفتن را دستخوش تغییر می­کنند؛ لذا بررسی تعادل دینامیکی حین راه رفتن از اهمیت برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتفاع­ های مختلف پاشنه بر متغیرهای فضایی زمانی و تعادل دینامیکی راه رفتن می­باشد. ...

متن کامل

تأثیر یک دوره برنامۀ تمرین تعادلی تکلیف منفرد و تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان

هدف تحقیق حاضر مقایسۀ تأثیرات سه شیوۀ تمرینی تکلیف منفرد، تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و تکلیف دوگانه با اولویت متغیر بر تعادل افراد سالمند بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 36 نفر از سالمندان بالای 65 سال واجد شرایط شهر کرمان بودند که بر  اساس نمرۀ پیش‌آزمون برگ به‌طور تصادفی به 3 گروه 12 نفری،  تقسیم شدند. گروه‌های تمرینی شامل گروه تمرین تکلیف منفرد، گروه تمرین تکلیف دوگانه با اولویت ثابت و گروه ...

متن کامل

فعالیت عضلانی سالمندان دارای ضعف تعادلی در همراه با تکلیف دوگانه

Objectives: Each step during gait requires different attention demands that will affect muscles activity. The study of changes in the timing and intensity of the muscles activity in walking with dual task has received less attention from researchers. The purpose of this study was to evaluate changes in electromyography patterns of gait with cognitive dual tasks in balance impaired elderly. M...

متن کامل

مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن سالمندان

مقدمه و هدف: تعادل به عنوان شاخصی برای تعیین میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت­های روزمره محسوب می­شود. هدف از این تحقیق مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی با و بدون لباس فضایی بر تعادل و الگوی راه رفتن سالمندان بود. مواد و روش­ها: تعداد 36 سالمند با میانگین سن 86/6 ± 94/76 سال و وزن 90/45 ± 80/72 کیلوگرم به صورت هدفمند و داوطلبانه انتخاب و سپس به طور تصادفی در سه گروه کنترل، بدون لباس فضایی و با...

متن کامل

تأثیر دو شیوه تمرینی تکلیف دوگانه بر تعادل سالمندان: توانایی اختصاص توجه

Objectives: The inability to allocate attention to balance when performing concurrent tasks may cause the older adults to fall. Therefore, thisstudy aimed to investigate the effect of 2 types of dual-task training on the balance of older adults. Methods & Materials: This quasi-experimental study included 36 eligible older adults (aged>65 years) living in Kerman City, Iran. The s...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
سالمند

جلد ۱۱، شماره ۱، صفحات ۱۰۰-۱۰۹

copyright © 2015-2021