روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و تولیدمثل در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

زهره شیرمرادی

عبدالرضا صالحی

رستم پهلوان

محمدرضا ملاصالحی

چکیده

در این تحقیق، برای بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و درصد چربی از رکوردهای شیر 94121 رأس گاو هلشتاین زایش اول و برای صفات سن زایش اول و فاصله دو زایش اول و دوم از رکوردهای تولیدمثل 41900 رأس گاو متولد سال های 82-1374 استفاده شد. تجزیه و تحلیل ژنتیکی داده ها با استفاده از مدل حیوان چند متغیره با اثر گروه ژنتیکی انجام شد. وراثت پذیری تولید شیر، تولید چربی، درصد چربی، سن زایش اول و فاصله دو زایش اول و دوم به ترتیب (01/0 ±) 29/0، (01/0 ±)22/0، (01/0 ±) 38/0، (01/0 ±) 055/0 و (005/0 ±) 034/0 براورد شد. روند ژنتیکی با استفاده از ضریب رگرسیون میانگین ارزش ارثی بر سال تولد و روند فنوتیپی نیز با استفاده از ضریب رگرسیون میانگین صفات بر سال تولد محاسبه شد. روند ژنتیکی برای صفات تولید شیر، تولید چربی و سن زایش اول مثبت و به ترتیب (84/3 ±) 5/153، (075/0 ±) 07/1 و (42/0 ±) 46/0 بود. این روند برای صفات درصد چربی و فاصله دو زایش منفی و به ترتیب (001/0 ±) 011/0- و (067/0 ±) 23/0- بود. روند فنوتیپی صفات تولید شیر، تولید چربی و درصد چربی مثبت براورد شد. این روند برای صفات سن زایش اول و فاصله دو زایش منفی بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر هم‌خونی بر پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثل و روند ارزشهای اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران

اثر هم‌خونی بر برآورد پارامترهای ژنتیکی، ارزش‌های اصلاحی و روند ژنتیکی صفات تولیدی (شیر، چربی و پروتئین)، صفات تولیدمثل (سن در اولین زایش، فاصله اولین تلقیح تا تلقیح منجر به آبستنی، فاصله گوساله‌زائی، فاصله بین زایش تا اولین تلقیح، و آسان‌زائی) و ماندگاری گاوهای هلشتاین در ایران، مورد مطالعه قرار گرفت. ضریب هم‌خونی هر حیوان با استفاده از شجره 29844 گاو نر و 822599 گاو ماده موجود در کشور، پس از ...

متن کامل

تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و باروری گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق داده‌های 15 گله گاو هلشتاین در ایران طی سالهای 1360 تا 1386 برای بررسی اثر تولید شیر بر باروری و برآورد همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات باروری استفاده شدند. صفات باروری مورد مطالعه شامل: تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی (INS)، فاصله گوساله زایی (CI)، فاصله زایش تا اولین تلقیح (DFS)، فاصله اولین وآخرین تلقیح (IFL)، تعداد روزهای باز (DO) و موفقیت در اولین تلقیح (SF) بود. دام‌ها بر اساس...

متن کامل

بررسی ژنتیکی برخی صفات تیپ، تولید، تولیدمثل و ماندگاری در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

در این تحقیق،از رکوردهایهفت گله گاو شیری نژاد هلشتاین استان اصفهان در اولین دوره شیردهی استفاده گردید. داده های مذکور مربوط به سال ­های 1382 تا 1392 که توسط شرکت آریا د...

متن کامل

تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر و باروری گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق داده های 15 گله گاو هلشتاین در ایران طی سالهای 1360 تا 1386 برای بررسی اثر تولید شیر بر باروری و برآورد همبستگی ژنتیکی تولید شیر با صفات باروری استفاده شدند. صفات باروری مورد مطالعه شامل: تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی (ins)، فاصله گوساله زایی (ci)، فاصله زایش تا اولین تلقیح (dfs)، فاصله اولین وآخرین تلقیح (ifl)، تعداد روزهای باز (do) و موفقیت در اولین تلقیح (sf) بود. دام ها بر اساس...

متن کامل

بررسی روند ژنتیکی– فنوتیپی صفات تولیدمثلی در گاوهای شیری هلشتاین کم تولید، متوسط تولید و پرتولید

باروری بعنوان یک ویژگی اساسی در پرورش گاو شیری است که در زمان های مختلف مورد توجه قرار گرفته و در سال های اخیر از لحاظ اقتصادی پیشرفت کرده است. در این مطالعه به منظور برآورد اجزای (کو) واریانس، وراثت پذیری و همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدمثلی و تولید شیر در گاوهای شیری هلشتاین ایران از مدل خطی استفاده گردید. صفات مورد بررسی در این مطالعه شامل : سن اولین تلقیح و سن اولین زایش، فاصله زایش، ر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تولیدات دامی

ناشر: دانشگاه تهران

ISSN 2009-6776

دوره 12

شماره 2 2010

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023