بررسی دقت آندوسونوگرافی در تشخیص علل یرقان انسدادی خارج کبدی

نویسندگان

رسول ستوده منش

r sotoudeh manesh tehran university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی تهران مرتضی خطیبیان

m khatibian tehran university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی تهران محمد رضا قدیر

mr ghadir qom university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی قم شادی کلاهدوزان

s kolahdouzan tehran university of medical sciencesدانشگاه علوم پزشکی تهران مهران ملک شعارا

چکیده

زمینه و هدف رتروگرادکلانژیوپانکراتوگرافی اندوسکوپیک (ercp) سال های زیادی است که یکی از روش های انتخابی در تشخیص و درمان انسداد صفراوی محسوب می شود. این در حالی است که امروزه روش های دیگری هم چون سونوگرافی اندوسکوپیک (eus) که دقیق و کم خطر بوده واز نظر اقتصادی مقرون به صرفه می باشد، به طور فزاینده ای مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از سونوگرافی اندوسکوپیک باعث اجتناب از موارد غیرضروری و صرفاً تشخیصی ercp می شود. این مطالعه سعی دارد که دقت آندوسونوگرافی در تشخیص علل یرقان انسدادی خارج کبدی را مورد بررسی قرار دهد. مواد و روش ها این مطالعه برروی 100 بیمار مبتلا به یرقان انسدادی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد بیمارستان دکتر شریعتی تهران صورت گرفت و براساس نتایج سونوگرافی اندوسکوپیک افراد به دو گروه تقسیم شدند: 1) بیماران مبتلا به کانسر پری آمپولار قابل برداشت که این دسته جهت جراحی معرفی شدند. 2) سایر بیماران که تحت ercp قرار گرفتند. در این مطالعه، از ercp و جراحی به عنوان gold standard تشخیصی استفاده شده است و در مرحله نهایی، تشخیص eus با تشخیص اصلی بیمار (حاصل از ercp یا جراحی) مقایسه شد. نتایج در این مطالعه، دقت تشخیصی accuracy)) 92%، حساسیت و ویژگی آندوسونوگرافی جهت تشخیص سنگ کلدوک به ترتیب 2/95%، 4/96%، حساسیت و ویژگی آن جهت تشخیص تومورهای پری آمپولر به ترتیب 2/96% و 8/95 % به دست آمد. نتیجه گیری از آن جا که در این مطالعه دقت کلی در تشخیص علل یرقان انسدادی و نیز حساسیت و ویژگی آندوسونوگرافی در تشخیص سنگ کلدوک و تومورهای پری آمپولر بالا بوده است، می توان از آن به عنوان یکی از اقدامات تشخیصی اولیه در مواجهه با یرقان انسدادی استفاده کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزش تشخیصی CT اسکن در علل یرقان انسدادی

زمینه و اهداف: تشخیص یرقان انسدادی در هر بیمار ضرورت بررسی سریع بیمار را از نظر علل و بررسی برنامه درمانی متعاقب آن مطرح می نماید. یکی از روش های تشخیصی مفید در این مورد تکنیک تصویربرداری است که رایج ترین آن سونوگرافی و سپس CT اسکن است. علیرغم مزایای بسیار زیاد سونوگرافی به دلیل محدودیت های تشخیصی آن استفاده از توموگرافی کامپیوتری مرسوم و مطرح شده است. این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی CT اسکن در...

متن کامل

ارزش تشخیصی ct اسکن در علل یرقان انسدادی

زمینه و اهداف: تشخیص یرقان انسدادی در هر بیمار ضرورت بررسی سریع بیمار را از نظر علل و بررسی برنامه درمانی متعاقب آن مطرح می نماید. یکی از روش های تشخیصی مفید در این مورد تکنیک تصویربرداری است که رایج ترین آن سونوگرافی و سپس ct اسکن است. علیرغم مزایای بسیار زیاد سونوگرافی به دلیل محدودیت های تشخیصی آن استفاده از توموگرافی کامپیوتری مرسوم و مطرح شده است. این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی ct اسکن در...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم

جلد ۱، شماره ۳، صفحات ۷-۱۲

copyright © 2015-2021