اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (populus alba l.) در فاصله کاشت های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

ابوذر حیدری صفری کوچی

دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان یعقوب ایرانمنش

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری تیمور رستمی شاهراجی

دانشیار، گروه جنگل داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

ترسیب کربن اتمسفری در اندام های گیاهی و خاک های زیر آنها از سازوکارهای مقابله با بحران گرمایش زمین است. این مطالعه به منظور بررسی ترسیب کربن در ساختار زی توده و خاک تحت کشت صنوبر کبوده (populous alba l.) در فواصل کشت مختلف در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. ابتدا چهار قطعه یک هکتاری صنوبرکاری شده با کبوده با سن یکسان (10 ساله) و با فواصل کاشت مختلف (0/5×0/5، 1×1، 2×2 و 4×4 متر) در شرایط مشابه اقلیمی در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند. سپس از هر یک از مناطق، 10 اصله درخت (درمجموع 40 اصله درخت) انتخاب و قطع شدند. درختان قطع شده در عرصه بلافاصله وزن شدند و وزن تر درختان به تفکیک اندام های مختلف ثبت شد. پس از نمونه گیری از قسمت های مختلف درختان، با روش احتراق در کوره الکتریکی، کربن اندوخته شده در زی توده به دست آمد. همچنین از هر منطقه 10 نمونه از عمق صفر تا 30 سانتی متری خاک برداشت شد و مقدار کربن خاک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین ذخیره کربن در اندام های درختان به ترتیب مربوط به تنه اصلی، شاخه، سرشاخه، پوست و برگ درختان بود. بیشترین اندوخته کربن روی زمینی مربوط به درختان با فاصله کاشت 0/5×0/5 متر به میزان 226/5 تن در هکتار به دست آمد. براساس نتایج، افزایش فاصله کاشت صنوبر باعث کاهش 50 درصدی در میزان ترسیب کربن در خاک زیر آن شده بود، به طوری که در خاک توده های با فواصل 0/5 و یک متری به ترتیب 79/6 و 76/3 تن و در تراکم کم، 37/6 تن در هکتار کربن ترسیب شده بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندوخته کربن روی زمینی و خاک کبوده (Populus alba L.) در فاصله کاشت‌های مختلف در استان چهارمحال و بختیاری

ترسیب کربن اتمسفری در اندام‌های گیاهی و خاک‌های زیر آنها از سازوکارهای مقابله با بحران گرمایش زمین است. این مطالعه به‌منظور بررسی ترسیب کربن در ساختار زی‌توده و خاک تحت کشت صنوبر کبوده (Populous alba L.) در فواصل کشت مختلف در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. ابتدا چهار قطعه یک‌هکتاری صنوبرکاری‌شده با کبوده با سن یکسان (10 ساله) و با فواصل کاشت مختلف (0/5×0/5، 1×1، 2×2 و 4×4 متر) در شرایط مشاب...

متن کامل

مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت

امروزه زراعت چوب با گونه‌های تندرشد از جمله گونه‌های مختلف صنوبر امری اجتناب‌ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونة کبوده (Populus alba) در صنوبرکاری‌های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعة یک هکتاری صنوب...

متن کامل

مقایسه تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (populus alba l.) در چهار فاصله کاشت

امروزه زراعت چوب با گونه های تندرشد از جمله گونه های مختلف صنوبر امری اجتناب ناپذیر است .این مطالعه به‏منظور بررسی اثر فواصل مختلف کاشت بر میزان عملکرد تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب گونه کبوده (populus alba) در صنوبرکاری های ده ساله در سایت تحقیقات گیاهان تندرشد بلداجی و روستای کران از توابع شهرستان فارسان در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. بدین منظور چهار قطعه یک هکتاری صنوبرکاری‏شده با این...

متن کامل

اندوخته و پویایی کربن خاک پس از آتش¬سوزی در مراتع نیمه استپی چهارمحال و بختیاری

آتش­سوزی پوشش گیاهی مراتع یکی از دخالت­های مهم بشر در اکوسیستم است که می تواند فرایندهای این اکوسیستم­ها به ویژه معدنی شدن کربن خاک را دگرگون سازد. هدف از این پژوهش، بررسی پیامد آتش‌سوزی پوشش گیاهی بر توزیع ماده آلی و توان معدنی شدن کربن خاک (تنفس میکروبی) در مراتع نیمه استپی کرسنک واقع در استان چهارمحال و بختیاری بود. برای آن، مراتعی با تاریخچه‌ی آتش‌سوزی گوناگون که در سال‌های 1387، 1388 و 138...

متن کامل

بررسی زی توده و اندوخته ی کربن گونه ی کبوده ( populus alba ) در صنوبر کاری های استان چهار محال و بختیاری

ترسیب کربن اتمسفری در اندام های گیاهی و خاک های تحت آن، از ساز و کارهای مقابله با معضل گرمایش زمین است. این مطالعه به منظور بررسی ترسیب کربن در ساختار زیتوده و خاک تحت کشت صنوبر کبوده در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت.. بدین منظور ابتدا چهار قطعه ی یک هکتاری صنوبر کاری شده با گونه ی کبوده (populous alba) با فواصل کاشت مختلف (5/0×5/،1×1، 2×2 و 4×4 متر ) در بخش بلداجی و روستای کران از توابع ش...

ریزازدیادی صنوبر گونه کبوده (Populus alba) ایرانی

ایران جزو کشورهای با پوشش کم جنگل محسوب می‌شود. توسعه صنوبرکاری می‌تواند در حفظ و احیاء جنگل‌ها بسیار مفید باشد. کبوده (Populus alba) یکی از گونه‌های سریع‌الرشد و دارای چوب صنعتی است که در توسعه زراعت چوب بسیار حائز اهمیت است. این پژوهش به‌منظور تکثیر انبوه پایه‌های نخبه کبوده ایرانی در شرایط درون شیشه جهت تکثیر انبوه ارقام اصلاح شده و یا گزینش پایه‌های نخبه و همچنین در زمینه حفظ ذخایر ژنتیکی ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

جلد ۲۴، شماره ۲، صفحات ۲۱۳-۲۰۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023