مطالعه برخی ویژگی های ظاهری، آناتومیکی و فیزیکی چوب دیودالammodendron persicum منطقه زیرکوه قائن

نویسندگان

محمد هادی آریائی منفرد

عضو هیأت علمی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان حسین توکلی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی حسین حسینخانی

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور- بخش تحقیقات علوم چوب و فرآورده های آن

چکیده

یکی از گونه­های چوبی کمتر شناخته شده بومی منطقه زیر کوه قائن در شرق ایران، ammodendron persicum با نام محلی دیودال می باشد. در این تحقیق از سه پایه منتخب برای مطالعات ویژگی­های چوب آن استفاده گردید. برای اولین بار چوب این گونه کویری از جنبه­های مختلف فیزیکی و آناتومیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج بررسی­ها نشان داد چوب گونه دیودال جزء پهن برگان بخش روزنه­ای می­باشد که سرتاسر مقطع عرضی آن دارای اشعه­های به نسبت بلند می­باشد که با چشم غیر مسلح به خوبی قابل تشخیص است. در بررسی خواص فیزیکی چوب دیودال، دانسیته ظاهری و خشک این چوب به ترتیب 125/1 و 92/0 گرم بر سانتی متر مکعب تعیین گردید که در طبقه چوب­های بسیار سنگین قرار می­گیرد. همچنین مقدار بالایی خاکستر (2 درصد) در ساختار این چوب اندازه­گیری شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خصوصیات آناتومیکی، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ (Haloxylon persicum) منطقه حارث آباد سبزوار

به منظور تعیین خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ Haloxylon persicum منطقه حارث آباد سبزوار تعداد 4 اصله از آن درختچه به طور تصادفی انتخاب و قطع گردید. نمونه ها جهت انجام مطالعات به آزمایشگاه شیمی بخش تحقیقات علوم چوب و کاغذ البرز کرج انتقال داده شد.در بررسی خصوصیات آناتومی طول الیاف چوب تاغ 336.2 میکرون، قطر کلی الیاف 13.61 میکرون، قطر حفره سلولی3.68 میکرون و ضخامت دیواره الیاف 4.99...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های بیومتری و شیمیایی الیاف چوب دیودال (Ammodendron Persicum) (مطالعه موردی؛ منطقه زیرکوه- شهرستان قائنات، خراسان جنوبی)

بررسی پتانسیل منابع سلولزی بیابانی از سال‌های گذشته یکی از اولویت‌های تحقیقاتی کشور بوده است. در این پژوهش ویژگی-های ریخت‌شناسی الیاف چوب‌درون و چوب‌برون گونه درختچه‌ای دیودال (Ammodendron persicum) با هدف تعیین ویژگی-های کاربردی و صنعتی آن در 5 سطح ارتفاعی تنه درخت بررسی شد. همچنین مقدار پلیمرهای اصلی چوب (لیگنین، سلولز و همی‌سلولزها) و خاکستر موجود در چوب تنه و همچنین آنالیز کروماتوگرافی گازی...

متن کامل

ویژگی های آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت سپستان (cordia myxa l.) در منطقه ایرانشهر

گونه سپستان (cordia myxa l.) از تیره گاوزبانان (boraginaceae) می باشد که با پراکندگی جغرافیایی در مناطق معتدل و گرمسیری ایران مانند حاشیه خلیج فارس بویژه بندرعباس و برخی از مناطق کرمان و سیستان و بلوچستان می روید که ویژگی های آناتومیکی آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این تحقیق، برخی از خصوصیات آناتومی شیمیایی و فیزیکی چوب درخت سپستان از منطقه ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان اندازه گی...

متن کامل

ویژگی‌های آناتومیکی، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت سپستان (Cordia myxa L.) در منطقه ایرانشهر

گونه سپستان (Cordia myxa L.) از تیره گاوزبانان (Boraginaceae) می‌باشد که با پراکندگی جغرافیایی در مناطق معتدل و گرمسیری ایران مانند حاشیه خلیج فارس بویژه بندرعباس و برخی از مناطق کرمان و سیستان و بلوچستان می‌روید که ویژگی‌های آناتومیکی آن تاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این تحقیق، برخی از خصوصیات آناتومی شیمیایی و فیزیکی چوب درخت سپستان از منطقه ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان اندازه‌گی...

متن کامل

بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

در این تحقیق، برخی خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان اندازه گیری شد. مطالعات آناتومی نشان داد که این گونه دارای آوندهای کوتاه با قطر متوسط, دریچه آوندی ساده و منافذ بین آوندی متناوب است. پره های چوبی آن از نوع همگن و سلول های خوابیده است. پارانشیم های طولی در مقطع مماسی به شکل مطبق و در مقطع عرضی با آرایش آوندگرای پیوست...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

جلد ۲۷، شماره ۴، صفحات ۶۶۴-۶۷۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021