بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران پارس در منطقه ۸ شهرداری تهران

نویسندگان

ژیلا? سجادی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی حمید احمدی دستجردی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

در مقطعی که نوسازی و بازسازی نواحی مختلف شهرهای کشور از جمله دغدغه های مسئولین و برنامه ریزان شهری است، ضرورت شناخت از چرایی، چگونگی و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت های درون شهری برای دستیابی به قانونمندی های حاکم بر این حرکات، اصلی اجتناب ناپذیر می باشد. این مهاجرت ها که غالباً به تغییر محل سکونت افراد، به طور اختیاری به سایر نواحی شهر صورت می گیرد، سبب نابسامانی های اجتماعی - فرهنگی و بی قوارگی فیزیکی - کالبدی و مآلاً کاهش حس همسایگی در مقطعی که مشارکت های مردمی ضرورت دارد، شده است. بافت قدیم تهرانپارس از منطقه 8 شهرداری تهران دستخوش چنین نابسامانی هایی است. تحقیق حاضر با شناخت عوامل مؤثر در مهاجرت های درون شهری و پیامدهای اجتماعی - فضایی ناشی از آن با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. داده های تحقیق عمدتاً از طریق روش میدانی(مصاحبه، پرسشگری و پیمایش) جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که با شناخت چرایی و چگونگی و پیامدهای این نوع مهاجرت ها می توان به کاهش نابسامانی های اجتماعی - فضایی ناشی از این نوع حرکات در نواحی مختلف شهری کمک نمود

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران پارس در منطقه 8 شهرداری تهران

در مقطعی که نوسازی و بازسازی نواحی مختلف شهرهای کشور از جمله دغدغه های مسئولین و برنامه ریزان شهری است، ضرورت شناخت از چرایی، چگونگی و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت های درون شهری برای دستیابی به قانونمندی های حاکم بر این حرکات، اصلی اجتناب ناپذیر می باشد. این مهاجرت ها که غالباً به تغییر محل سکونت افراد، به طور اختیاری به سایر نواحی شهر صورت می گیرد، سبب نابسامانی های اجتماعی - فرهنگی و بی قوا...

متن کامل

بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران

در مقطعی که نوسازی و بازسازی نواحی مختلف شهرهای کشور از جمله دغدغه‌های مسئولین و برنامه‌ریزان شهری است، ضرورت شناخت از چرایی، چگونگی و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون‌شهری برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات، اصلی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این مهاجرت‌ها که غالباً به تغییر محل سکونت افراد، به‌طور اختیاری به سایر نواحی شهر صورت می‌گیرد، سبب نابسامانی‌های اجتماعی - فرهنگی و بی‌قوا...

متن کامل

بررسی علل و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون شهری مطالعه موردی: بافت قدیم تهران‌پارس در منطقه 8 شهرداری تهران

در مقطعی که نوسازی و بازسازی نواحی مختلف شهرهای کشور از جمله دغدغه‌های مسئولین و برنامه‌ریزان شهری است، ضرورت شناخت از چرایی، چگونگی و پیامدهای اجتماعی - فضایی مهاجرت‌های درون‌شهری برای دستیابی به قانونمندی‌های حاکم بر این حرکات، اصلی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. این مهاجرت‌ها که غالباً به تغییر محل سکونت افراد، به‌طور اختیاری به سایر نواحی شهر صورت می‌گیرد، سبب نابسامانی‌های اجتماعی - فرهنگی و بی‌قوا...

متن کامل

تبیین علل مهاجرت درون شهری به منطقه 8 تهران

محدوده ی مورد مطالعه (بافت قدیم تهران پارس) در ناحیه ی یک منطقه ی 8 شهرداری تهران با وسعتی معادل 5/1567137 مترمربع (71/156 هکتار) در شرق تهران واقع شده است. منطقه ی 8 در شرق تهران، واقع و مساحت آن، 4/12 کیلومترمربع می باشد و با مناطق 4 در شمال، 7 در غرب و 13 در جنوب همسایه می باشد. علت انتخاب این بافت، صرفاً به دلیل متناسب بودن آن با موضوع مورد بررسی است که به سهولت، نشانگر پیامدهای اجتماعی - فض...

بررسی نقش مدیریت شهری در افزایش مشارکت های اجتماعی با تاکید بر محله محوری (مطالعه موردی: منطقه ۸ تهران)

هر ساله برنامه های عمرانی- اجتماعی و فرهنگی مختلفی اجرا می شود که نقش شهروندان در آنها تا حدودی موثر است. اما سهم و میزان مشارکت شهروندان می تواند بیش از گذشته افزایش یابد. این اتفاق می تواند تحقق پذیری بیشتر برنامه ها و رویکرد اجتماعی شهرداری را تقویت کنداین پژوهش با هدف سنجش میزان بالفعل مشارکت شهروندان تهران در برنامه های مدیریت شهری، تدوین مدل و الگوی اجرایی و عملیاتی به منظور افزایش مشارکت...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
پژوهشهای جغرافیای انسانی

جلد ۶۶، شماره ۶۶، صفحات ۰-۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021