بررسی درجه تبدیل کامپوزیت های میکروهیبرید، نانوهیبرید و ormocer با استفاده از سیستم های نوردهی led وqth

نویسندگان

طاهره السادات جعفرزاده کاشی

tahereh sadat jafarzadeh kashi research center for science and technology in medicine, tehran university of medical sciences, tehran, iranعضو مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران محمد عرفان

mohammad erfan associate professor, department of pharmaceutics, school of pharmacy, shahid bahashti university of medical sciences, tehran, iranدانشیار گروه آموزشی فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران اکبر فاضل نجف آبادی

akbar fazel najafabadi associate professor, department of prosthodontics, school of dentistry, tehran university of medical sciences, tehran, iranدانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران سید مصطفی فاطمی

seied mostafa fatemi research center for science and technology in medicine, tehran university of medical sciences, tehran, iranعضو مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، تهران، ایران مرجان بهروزی بخش

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه اندازه گیری درجه تبدیل سه نوع کامپوزیت (میکروهیبرید، نانوهیبرید و ormocer) با دستگاه های لایت کیورینگled) (qth, در سطح و عمق 2 میلی متر بود.روش بررسی: در این مطالعه از سه رزین کامپوزیت ceram x (m2 shade), tetric evoceram (a2 shade), tetric ceram (a2) استفاده شد. نمونه ها به 2 گروه تقسیم شدند. 5 نمونه به وسیله (coltolux 75, coltene) qth و 5 نمونه به وسیله (demi, kerr) led کیور شدند. سپس نمونه ها در سطح و عمق 2 میلی متر برش خوردند و درصد درجه تبدیل نمونه ها به وسیله (bruker-tensor 27) ft-ir به دست آمد. داده ها با 3-way anova آنالیز شدند.یافتـه ها: نتـایـج آنـالیـز واریـانس سـه طـرفه بیـن سه کامپـوزیت نانو و میکرو هیبـرید و ormocer اختلاف معنـی داری را نشـان داد (001/0p<). همچـنین نتـایـج آمـاری بیـن ایـن سـه گـروه کامپـوزیت حاکی از اختلافی معنی دار در سطح و عمق 2 میلی متری بود (001/0p<). به جز درمورد ceram x نوع دستگاه لایت کیور بر میزان پلیمریزاسیون دو کامپوزیت دیگر تاثیر معنی داری نداشت (05/0 نتیجه گیری: در این مطالعه درجه تبدیل کامپوزیت ها در ضخامت های متفاوت، اختلاف معنی داری را نشان داد. tetric ceram دارای بالاترین درجه تبدیل و نسبت پلیمریزاسیون عمق به سطح (bottom/top ratio) و کمترین میزان ضریب تغیررات در داده ها بود. نوع دستگاه لایت کیور در کامپوزیت های حاوی نانوفیلر نسبت درجه تبدیل عمق/سطح بالاتری را نسبت به qth نشان می دهند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی درجه تبدیل کامپوزیت‌های میکروهیبرید، نانوهیبرید و Ormocer با استفاده از سیستم‌های نوردهی LED وQTH

Background and Aims: The aim of this study was to measure the degree of conversion (DC) of three types of composite resins (micro-hybrid, nano-hybrid and Ormocer) with different light curing units (LED LCU and QTH LCU) in two depths. Materials and Methods: Three commercially available dental resin composites were used in this study: (Tetric Ceram, Ivoclar Vivadent, Liechtenstein-A2 shade), (Te...

متن کامل

تاثیر نوشیدنی های رایج در کودکان بر روی ثبات رنگ کامپوزیت های میکروهیبرید و نانوهیبرید

مقدمه:با وجود پیشرفت‏های زیاد در ساخت کامپوزیت‏های دندانی، ثبات رنگ آنها هنوز هم یک مشکل اساسی محسوب می‏گردد. به خصوص این که در دندانپزشکی کودکان غیر از مشکلات مربوط به زیبایی و تحمیل هزینه اضافی، مسئله ویزیت‏های مکرر اطفال به دلیل مشکلات کنترل رفتاری آن‏ها، اهمیت بسیار دارد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی تأثیر نوشیدنی‏های رایج کودکان روی ثبات رنگ دو نوع کامپوزیت میکروهیبرید و نانوهیبرید بود....

متن کامل

مقایسۀ سختی نمونه‌های کامپوزیتی با استفاده از سه روش مختلف نوردهی LED و روش معمول QTH

زمینه و هدف: با افزایش نیازهای زیبایی، رزین کامپوزیت­ها به­عنوان ترمیم­کنندۀ دندان­های خلفی بیش از پیش مطرح شده است. یکی از مشکلات اساسی استفاده از کامپوزیت­ها میزان پلی­مریزاسیون می­باشد. پلیمریزاسیون ناکافی ناشی از کیورینگ نامناسب منجر به سختی کمتر خواهد شد. از راه­های غلبه بر پدیدۀ مذکور توجه به انتخاب بهترین سیستم سخت­کنندۀ نوری است که مطالعۀ حاضر در همین رابطه طرح­ریزی شده...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی میزان پلیمریزاسیون کامپوزیت رزین P60 در زمان‌های نوردهی مختلف با دو دستگاه نوردهی

Background and Objective: Performance of resin composites depend on their polymerization rate. Minimum curing time to achieve desired polymerization rate is 40 seconds. P60 resin composite manufacturer has claimed reduced curing time as one of the advantages of this resin composite. Since increasing the lifetime of light curing unit and reducing the treatment period is important in pediatric...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی میزان پلیمریزاسیون کامپوزیت رزین p۶۰ در زمان های نوردهی مختلف با دو دستگاه نوردهی

gte vml 1]> چکیده زمینه و هدف: کارآیی کامپوزیت رزین های نوری وابسته به میزان پلیمریزاسیون آنهاست. حداقل زمان کیورینگ برای پلیمریزاسیون مطلوب٤٠ ثانیه است. شرکت سازنده کامپوزیت رزین p60 کاهش زمان کیورینگ را از مزایای این کامپوزیت رزین ذکر کرده است. از آنجایی که افزایش طول عمر دستگاه های نوردهی و کاهش زمان درمان در دندانپزشکی کودکان مهم می باشد، بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان پلیمریزاسیو...

متن کامل

مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با استفاده از نورهای تابشی QTH و LED با زمانهای مختلف

مقایسه استحکام باند برشی کامپوزیت به عاج با استفاده از نورهای تابشی QTH و LED با زمانهای مختلف دکتر منصوره میرزایی1- دکتر اسماعیل یاسینی2- دکتر محمدجواد خرازی فرد3 – دکتر مهرناز وزیری4 1- عضو مرکزتحقیقات دندانپزشکی و دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 2- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاد گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی دانشکده دندان...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دندانپزشکی

جلد ۲۵، شماره ۲، صفحات ۸۵-۹۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021