مقایسه دقت تصاویر رادیوگرافی

نویسندگان

مهرداد پنج نوش

m. pangnoosh حوریه باشی زاده فخار

h . bashizadeh fakhar

چکیده

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال با رادیوگرافی معمولی در ارزیابی طول کانال‌های انحنادار

Background and Aim: Proper shaping and cleaning of the root canal system is one of the most important aspects of endodontic treatment. To estimate the canal length before instrumentation in endodontic treatment, traditionally, conventional radiographic techniques and recently Direct Digital Radiography (DDR) are applied. The application of computer technology to radiography has allowed less exp...

متن کامل

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک دکتر سیما نیک نشان 1- دکتر آیسان غزنوی 2- دکتر محمد حیدر پناهی 3 1- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران 2- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایرا...

متن کامل

مقایسه دقت رادیوگرافی معمولی و دیجیتالی در تعیین طول کارکرد کانال

مقدمه: اهمیت تعیین طول کارکرد در درمان ریشه برای هر دندانپزشکی واضح است و تاکنون رادیوگرافی معمولی، تکنیک انتخابی اینکار بوده است. ولی پیشرفت فناوری رایانه ای در رادیولوژی و به بازار آمدن دستگاههای رادیوگرافی دیجیتال، با مزایای متعدد تمایل به استفاده از این فناوری را بیشتر و بیشتر می کند. علیرغم مطالعات متعدد در این زمینه، دقت این دستگاهها هنوز نامشخص است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه دقت ر...

متن کامل

مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی

زمینه و هدف: هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی­های راجعه می­باشد. پوسیدگی­های ثانویه یکی از مهمترین دلایل تعویض ترمیم­ها می­باشند. رادیوگرافی ها روشهایی مناسب و عالی جهت تشخیص پوسیدگی هایی هستند که از نظر بالینی آشکار نمی باشند. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، در سطوح پروگزیمال 52 دندان پر...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دندانپزشکی

جلد ۱۶، شماره ۳، صفحات ۲۸-۳۳

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021