نقش شبیه سازی با سی تی اسکن درطراحی پرتو درمانی

نویسندگان

سیدربیع مهدوی،

sr mahdavi, بابل، دانشگاه علوم پزشکی، گروه بیوشیمی - بیوفیزیک، تلفن: 4-2229591-0111 داریوش مسلمی،

d moslemi, نوراله مختارپور،

n mokhtarpour, مهدی رضازاده

m rezazadeh

چکیده

سابقه و هدف: امروزه طراحی درمان به اطلاعات سی تی اسکن ازنظر آناتومی و دزیمتری وابسته است. هدف از این مطالعه مقایسه پارامترهای دزیمتری (توزیع دز) بین طراحی درمان تصحیح شده و تصحیح نشده از نظر ناهمگنی دانسیته حجم مورد درمان براساس داده های سی تی می باشد. مواد و روشها: در این طرح 53 مورد درمان تومور سرو گردن، لگن و دیواره قفسه سینه شرکت داشتند. تمام موارد با دستگاه سی تی اسکن مشابه تصویربرداری شدند. طراحی درمان برای هر بیمار دو بار (قبل و بعد از تصحیح ناهمگنی) با سیستم طراحی درمان دو بعدی صورت گرفت. آنالیز آماری پس از محاسبه پارامترهای توزیع یکنواختی دز (te)، دز متوسط (davg)، دز حداقل (dmin) و دز حداکثر (dmax) برای حجم هدف و ارگان های در معرض خطر قبل و بعد ازاعمال تصحیح ناهمگنی انجام شد. یافته ها: بطور خلاصه نسبت میانگین اختلاف پارامترهای دزیمتری قبل و بعد نسبت به میانگین بعد از تصحیح تعیین گردید. میانگین اختلاف te برای لگن 1.590%- از میانگین بعد از تصحیح برآورد گردید (30/0=p). مقدار این اختلاف برای نواحی سر- گردن ودیواره قفسه سینه بترتیب صفر و 13/7% بدست آمد (05/p<0/001) (p=0). میانگین اختلاف davg، dmin و dmax برای لگن به ترتیب 993/0%- (50/0=p=0/91)، 890/0%- (p) و 290/1% (05/0=p) بودند. میانگین اختلاف همین پارامترها در درمان ناحیه سر- گردن بترتیب 012/0% (05/0=p)، صفر (99/0=p) و صفر (1=p) و در درمان دیواره قفسه سینه بترتیب 65/4% (043/0=p=0/37)، 1/79% (p) و 61/1%- (10/0=p) برآورد گردیدند. نتیجه گیری: مطالعه حاضرکاربرد موثر و منحصر بفرد اطلاعات سی تی اسکن به منظور تصحیح خطای دزیمتری را علاوه بر کاربری آن در تعیین محل ارگان های داخلی برای طراحی درمان نشان می دهد. چنانچه تصحیح ناهمگنی انجام نشود اختلاف دز در میدان های درمان شکم ولگن و دیواره قفسه سینه می تواند خارج از مقدار استاندارد تعیین شده برای تومور (5%±) و خارج از حد تحمل بافت نرمال باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: ورود سی تی اسکن، انقلابی در تشخیص بیماریهای عصبی ایجاد کرد. این مطالعه به منظور بررسی نتایج سی تی اسکن مغز در کودکان و ارتباط یافته های آن با علت درخواست سی تی اسکن انجام گرفت. روش تحقیق: در یک مطالعه توصیفی- مقطعی، سی تی اسکن مغزی 100 کودک که به صورت متوالی از مهرماه سال 1384 به واحد سی تی اسکن بیمارستان شهید صدوقی مراجعه کرده بودند، بررسی شد. یافته ها: سی تی اسکن مغزی 40 د...

Background and Aims: The evaluation of absorbed dose received by patients could give useful information for radiation risk estimation. This study was performed to compare the entrance skin dose received by patients in cone beam computed tomography (CBCT), conventional and spiral computed tomography (CT).Materials and Methods: In this experimental study, 81 calibrated TLD chips were used. the TL...

زمینه و هدف: کاربرد وسیع سی تی اسکن گاهی خطرات بالقوه ای مانند تخریب غیرقابل برگشت قسمتی از بافت های بدن را به همراه دارد. به منظور پیشگیری از استفاده بی رویه و نابه جای این روش تشخیصی، اطلاع دقیق از میزان فراوانی ضایعات مغزی موجود در کلیشه های سی تی اسکن می تواند حفاظت در برابر اشعه را تا حدودی فراهم کند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ضایعات مغزی در کلیشه های سی تی اسکن مغز مرا...

زمینه: تعیین میزان پرتودهی در برش‌نگاری رایانه‌ای (CT) جهت تعریف دُز مرجع، کنترل کیفی مراکز CT و برآورد خطر ابتلا به سرطان ناشی از تابش ضروری است مواد و روش‌ها: توزیع پرتودهی ناشی از آزمون‌های CT سر و قفسه صدری در مرکز CT بیمارستان رازی رشت، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان، توسط فانتوم‌های هم ارز بافت با استفاده از دوزیمترهای گرماتاب (TLD) صورت گرفت. فانتوم‌های سر و تنه با ابعاد استاندارد با ...

مقدمه: CT اسکن همواره نقش اصلی را در تصویر برداری کبدی عهده دار است. تصاویر سی‌تی اسکن را می توان با تنظیم‌ها یا به اصطلاح با پنجره‌های مختلف مشاهده کرد. هدف از این مطالعه بررسی میزان تطابق نتایج تنظیم پنجره کبدی با سی تی اسکن با تنظیم استاندارد شکمی در تشخیص ضایعات فضاگیر کبدی است. روش کار: این مطالعه از نوع مقطعی است و بر روی 162 بیمار که به دلیل کانسر، تحت فالوآپ بودند و یا بیمارانی که به ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود