اثر نوع تری بر دقت انتقال موقعیت ایمپلنت در قالب گیری با تری بسته توسط پلی وینیل سایلوکسان

نویسندگان

حسن سازگارا

hassan sazegara dental school, shahid beheshti university of medicine, tehran–iran (hsazgara@dent.sbmu.ac.ir)دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رضا ناهیدی

reza nahidi dental school, rafsanjan university of medicine, rafsanjan–iran.دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

سابقه و هدف: در پروتزهای متکی بر ایمپلنت موفقیت درازمدت درمان به تطابق passive پروتز وابسته است. هدف از این مطالعه، مقایسه دقت انتقال ایمپلنت های دندانی با تکنیک قالب گیری به روش تری بسته با استفاده از تری پیش ساخته فلزی و پلاستیکی و تری اختصاصی به وسیله ماده قالب گیری پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، یک مدل استیل زنگ نزن که 4 ایمپلنت با قطر 4 میلی متر در سوراخ های تعبیه شده در آن ثابت شده بود تهیه گردید. مجموعاً 30 مدل گچی، 10 عدد برای هر 3 گروه، تعداد ده تری پیش ساخته فلزی و ده تری پیش ساخته پلاستیکی یکبار مصرف و نیز ده تری اختصاصی با رزین سخت شونده با نور تهیه گردید. قالب گیری به وسیله پلی وینیل سایلوکسان انجام شد. برای قالب گیری با تری های پیش ساخته از قوام های پوتی و light body، به طور همزمان و برای تری های اختصاصی از قوام medium body مونوفاز، استفاده گردید. پس از قالب گیری و تهیه کست های حاصل، اباتمنت ها به وسیلهball top screw های مربوطه روی آنالوگ ها بسته شدند. با استفاده از دستگاه coordinate measuring machine فواصل مرکز ball top ها از ball top سوم که حکم نقطه مرجع داخلی را داشت، در سه بعد اندازه گیری شد. برای قضاوت آماری از آزمون های kolmogorov-smirnov و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.یافته ها: براین اساس در هر ball top بین گروهها اختلاف معنادار آماری مشاهده شد (05/0p<). تری پلاستیکی نسبت به 2 تری در گوی های دو و چهار به طور معناداری distortion بالاتری را نشان داد(05/0p<) اما بین دو نوع تری فلزی و اختصاصی اختلاف معناداری نبود. نتیجه گیری: تری های فلزی به همراه پوتی و واش پلی وینیل سایلوکسان، در روش تری بسته، دقتی مشابه با تری اختصاصی ایجاد می کردند. دقت تری پیش ساخته پلاستیکی به طور معنی داری از تری اختصاصی و پیش ساخته فلزی کمتر بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نوع تری بر دقت انتقال موقعیت ایمپلنت در قالب‌گیری با تری بسته توسط پلی‌وینیل سایلوکسان

سابقه و هدف: در پروتزهای متکی بر ایمپلنت موفقیت درازمدت درمان به تطابق passive پروتز وابسته است. هدف از این مطالعه، مقایسه دقت انتقال ایمپلنت‌های دندانی با تکنیک قالب‌گیری به روش تری بسته با استفاده از تری پیش‌ساخته فلزی و پلاستیکی و تری اختصاصی به وسیله ماده قالب‌گیری پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، یک مدل استیل زنگ نزن که 4 ایمپلنت با قطر 4 میلی‌متر در س...

متن کامل

تعیین دقت ثبت ایمپلنت و جزئیات سطحی با استفاده از پلی اتر و پلی وینیل سایلوکسان با روش تری بسته

زمینه و هدف: تهیه قالب های دقیق از دندان های تراش خورده، در شرایطی که در مجاور ایمپلنت های دندانی هستند، حائز اهمیت است. در این شرایط، عدم توجه در انتخاب ماده و روش قالب گیری مناسب، نه تنها می تواند در انتقال موقعیت سه بعدی ایمپلنت تأثیرگذار باشد، بلکه ثبت دقیق دندان را نیز می تواند به مخاطره بیاندازد. در تحقیق حاضر دقت دو ماده قالب گیری با استفاده از ترانسفر قالب گیری مخروطی در ثبت موقعیت ایمپ...

متن کامل

تعیین دقت ثبت ایمپلنت و جزئیات سطحی با استفاده از پلی‌اتر و پلی‌وینیل سایلوکسان با روش تری بسته

  Background and Aims: Making accurate impressions of prepared teeth when they are adjacent to dental implants is of great importance. In these situations, disregarding the selection of appropriate impression material and technique, not only can affect accuracy of transferring of the 3-dimentional spatial status of implant, but also can jeopardize the accurate recording of tooth. In the present...

متن کامل

بررسی اثر نوع اتصال ایمپلنت – اباتمنت بر دقت قالب گیری به روش تری باز در ایمپلنت های با زوایای مختلف و با کاربرد دو نوع ماده قالب گیری

مقدمه: ثبت دقیق موقعیت ایمپلنت ها به وسیله روش های مختلف قالب گیری تأثیر به سزایی در موفقیت طولانی مدت درمان های پروتز متکی بر ایمپلنت دارد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی اثر نوع اتصال ایمپلنت-اباتمنت بر دقت قالب گیری در زوایای مختلف قرارگیری ایمپلنت با استفاده از دو نوع ماده قالب گیری بود . مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، یک مدل استیل زنگ نزن به همراه 10 ایمپلنت تهیه شد. 5 ایمپلنت از نوع e...

متن کامل

بررسی اثر ویسکوزیته ماده قالب گیری پلی وینیل سایلوکسان (pvs) بر دقت قالب گیری های ایمپلنت در تکنیک قالب گیری یک مرحله ای

مقدمه و هدف : یکی از مهمترین مراحل در ساخت یک پروتز با تطابق غیرفعال قالب گیری می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی دقت قالب گیری توسط ویسکوزیته های مختلف ماده پلی وینیل سایلوکسان (pvs) با استفاده از دو روش مستقیم و غیر مستقیم می باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه 4 عدد فیکسچر از سیستم تجاری dio به صورت کاملا موازی بر روی یک مدل مرجع از فک پایین تعبیه شد. سپس با استفاده از سه ویسکوزیته...

دقت ابعادی سه روش قالب گیری با پلی وینیل سایلوکسان پوتی-واش

سابقه و هدف: در مورد تأثیر نوع روش قالب گیری بر دقت ترمیم های ریختگی اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. هدف از این مطالعه تعین دقت ابعادی سه روش قالب گیری پوتی واش با ماده پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی، سه روش قالب گیری با پوتی واش شامل 1) دو مرحله ای با mm1 فضا (ایجاد فضا برای واش به وسیله کوپینگ های پیش ساخته)، 2) دو مرحله ای با استفاده از فضاساز پلی اتیلنی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
journal of dental school, shahid beheshti university of medical sciences

جلد ۲۶، شماره ۴، صفحات ۳۴۶-۳۵۴

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022