بررسی ارزش تشخیصی رادیوگرافی در تعیین انحراف محل اپیکال فورامن از اپکس رادیوگرافیگ (مطالعه استریومیکروسکوپی)

نویسندگان

محمد اثنی عشری

mohammad asna-ashari dental school, shahid beheshti university of medical sciences, tehran-iran,، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهتاب نوری

mahtab nouri dental school, shahid beheshti university of medical sciences, tehran-iran,، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی محمدعلی مزینی

mohammad ali mozayyeni dental school, shahid beheshti university of medical sciences, tehran-iran,، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فرنگیس سراجی

farangis seradji

چکیده

سابقه و هدف: داشتن دانش کافی در مورد آناتومی انتهای ریشه دندان برای درمان موفق کانال ریشه ضروری است. فورامن اپیکالی، ناحیه ای است که کانال، سطح ریشه را به سوی لیگامنت پریودنتال ترک می کند و لزوما بر اپکس آناتومیک منطبق نیست. رایج ترین روش موجود برای شناسایی این نقطه رادیوگرافی است. این تحقیق با هدف بررسی ارزش تشخیصی دو روش رادیوگرافی موازی (parallel) و رادیوگرافی با قانون شی باکالی (bor, buccal object rule) در تعیین انحراف فورامن اپیکالی از اپکس اناتومیک در مقایسه با روش استاندارد طلایی انجام پذیرفت.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی تشخیصی که بصورت invitro انجام شد، 68 دندان مولر اول و دوم فک بالا و پایین حائز شرایط، انتخاب و حفره دسترسی استاندارد روی آنها آماده شد. سپس بر حسب قطر کانال فایلهای شماره 10، 15 یا 20 به نحوی استفاده شدند که نوک فایل در ناحیه اپیکال فورامن در تماس با سطح ریشه دیده شد. از دندانهای فک بالا با روش موازی و از دندانهای فک پائین با روش bor با زاویه 20 درجه رادیوگرافی تهیه شد. سپس فیلم ها ظاهر و کدبندی شدند. رادیوگرافی ها در شرایط استاندارد توسط یک ذره بین با بزرگنمایی 5 برابر بررسی شدند و موارد انحراف نوک فایل از اپکس رادیوگرافیک مشخص و در فرم اطلاعاتی ثبت شد. همچنین تمام دندانها زیر یک استریومیکروسکوپ از نظر محل خروج نوک فایل (باکال، لینگوال، مزیال و دیستال) بررسی شدند. وضعیت محل خروج فایل نسبت به اپکس آناتومیک با این روش به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شد. برای تعیین ارزش تشخیصی دو روش از 5 معیار تشخیصی استفاده شد. یافته ها: در 52 درصد کل نمونه ها اپیکال فورامن بر اپکس منطبق نبود. نتایج 5 معیار تشخیصی به ترتیب برای روش موازی و bor عبارت بودند از: حساسیت 93.9 و 90.6، ویژگی و ppv برای هر دو روش 100 درصد،npv برابر 96.6 و 88.4 و صحت برابر با 97.4 و 94.5.نتیجه گیری: با وجود عدم تطابق اپیکال فورامن بر اپکس آناتومیک، رادیوگرافی در اغلب موارد روش تشخیصی مفیدی برای تعیین موقعیت اپیکال فورامن می باشد. البته بهتر است برای بالا بردن دقت کار از روشهای کمکی مانند اپکس یاب های الکترونیکی و مرطوب شدن انتهای کن کاغذی استفاده نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فاصله تنگه اپیکالی تا اپکس آناتومیک و رادیوگرافیک در دندان‌های خارج شده پره مولر دوم ماگزیلا به کمک روش شفاف سازی□

سابقه و هدف: اطلاع دقیق از توپوگرافی آپکس دندان و محل تنگه اپیکال جهت انجام درمان کانال ریشه دندان و پیش آگهی طولانی مدت درمان ضروری است. از آن جا که یکی از رایج‌ترین معیارهای تشخیص محل ختم درمان نمای رادیوگرافی می‌باشد، تعیین محل تنگه اپیکال بر مبنای رادیوگرافی ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی فاصله تنگه اپیکالی تا اپکس آناتومیک و رادیوگرافیک در دندان‌های خارج شده پره‌مولر دوم ماگزیلا به کمک...

متن کامل

بررسی و مقایسه موقعیت تنگه اپیکال در دندان های تک ریشه و چند ریشه

مقدمه: اﻃﻼع دﻗﻴﻖ از ﻣﺤﻞ ﺗﻨﮕﻪ اﭘﻴﻜﺎل ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن ﻛﺎﻧﺎل رﻳﺸﻪ دﻧﺪان و ﭘﻴﺶ آﮔﻬﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت درﻣﺎن ﺿﺮوری اﺳﺖ. از آنجا که تنگه اپیکال در نژاد‌های گوناگون متفاوت است و همچنین اندازه ریشه های دندان های تک ریشه و چند ریشه متفاوت است، بررسی و مقایسه محل تنگه اپیکال در دندان های تک ریشه و چند ریشه ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه  اندازه‌گیری و مقایسه فاصله تنگه اپیکال تا فورامن اپیکال و اپکس آنات...

متن کامل

قدرت تشخیصی رادیوگرافی های معمولی و دیجیتال سابترکشن در شناسایی ضایعات پری اپیکال

سابقه و هدف: ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب در کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال بر اساس مشاهده ناحیه رادیولوسنسی در ناحیه پری اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه، تعیین ارزش تشخیصی رادیوگرافی معمولی و رادیوگرافی دیجیتال سابترکشن در تشخیص ضایعا...

متن کامل

ارزیابی و مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال

زمینهوهدف: ضایعه ناحیه پری اپیکال دندان یک مساله بالینی است که اغلب د ر کشف و تشخیص آن مشکلاتی وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ضایعه پری اپیکال براساس مشاهده رادیولوسنسی در ناحیه پر ی اپیکال دندان می باشد، بنابراین در تشخیص ضایعه پری اپیکال، بررسی رادیوگرافی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
journal of dental school, shahid beheshti university of medical sciences

جلد ۲۲، شماره ۳، صفحات ۳۶۱-۳۶۸

copyright © 2015-2021