شیوع سالک در شهرستان آران و بیدگل

نویسندگان

عباس درودگر

a doroudgar دانشگاه علوم پزشکی کاشان روح ا... دهقانی

r dehghani حسین هوشیار

h hooshyar دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

زمینه: لیشمانیوز جلدی از مشکلات بهداشتی بسیاری از کشورهای مناطق حاره و نیمه حاره جهان است و در قسمت های مختلف کشور ما به صورت بومی وجود دارد. هدف: مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: در سال 1376 ، 5088 نفر در 10 روستای واقع در جنوب شرق این شهرستان به روش تصادفی ساده انتخاب و مطالعه شدند. مبتلایان قبلی و فعلی با معاینه کلینیکی توسط پزشک و آزمایش های انگل شناسی مشخص گردیدند. یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی حاکی از شیوع بیماری در %7/42 افراد مورد مطالعه بود. %6/35 افراد دارای جای زخم (scar) بودند. %3/49 مبتلایان قبلی جای زخم های متعدد داشتند و حداکثر تا 40 جای زخم در یک بیمار دیده شد. شیوع زخم فعال در بین ساکنین منطقه %1/7 بود. %8/46 مبتلایان به زخم فعال سالک ، دارای زخم های متعدد بودند و حداکثر تا 15 زخم فعال در یک بیمار مشاهده شد. ضایعات به ترتیب فراوانی %6/39 در دست ، 8/28% در پا ، %26 در صورت و %6/5 در سایر نقاط بدن قرار داشتند. نتیجه گیری: مطالعه نشان داد که شیوع سالک به خصوص در سنین زیر 20 سال بالا است . لذا پیشگیری و درمان بیماران در روستاهای این منطقه از اولویت برخوردار است .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل طی شش ماهه اول سال 1388

سابقه و هدف: لیشمانیوزها که جزء بیماری‌های مشترک انسان و دام به‌حساب می‌آیند، به‌علت تک یاخته لیشمانیا ایجاد شده و این بیماری‌ها در بعضی از مناطق کشور مسائل مهم بهداشتی ایجاد می‌کنند. شهرستان آران و بیدگل (واقع در شمال شهرستان کاشان، استان اصفهان) یکی از کانون‌های اندمیک لیشمانیوز جلدی (سالک) به‌حساب می‌آید. برای موفقیت در کنترل بیماری و ارائه آموزش‌های لازم به گروه‌های در معرض خطر، داشتن اطلاع...

متن کامل

بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری سالک در شهرستان آران و بیدگل طی شش ماهه اول سال ۱۳۸۸

سابقه و هدف: لیشمانیوزها که جزء بیماری های مشترک انسان و دام به حساب می آیند، به علت تک یاخته لیشمانیا ایجاد شده و این بیماری ها در بعضی از مناطق کشور مسائل مهم بهداشتی ایجاد می کنند. شهرستان آران و بیدگل (واقع در شمال شهرستان کاشان، استان اصفهان) یکی از کانون های اندمیک لیشمانیوز جلدی (سالک) به حساب می آید. برای موفقیت در کنترل بیماری و ارائه آموزش های لازم به گروه های در معرض خطر، داشتن اطلاع...

متن کامل

آران و بیدگل در منابع تاریخی

شهر آران و بیدگل واقع در شهرستانی بدین نام، در دهه‌های اخیر از ترکیب دو شهر آران و بیدگل تشکیل شده است. این شهر از قرن‌ها پیش مرکز مهم جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی در منطقۀ کاشان بوده است. رد پای این شهر و مکان‌های وابسته به آن مانند آبادی هراسکان را می‌توان در منابع قرون اولیۀ اسلامی همچون تاریخ قم و کتاب ذکر  اخبار اصفهان یافت. قصیدۀ نونیه راوندی نیز اطلاعاتی از این شهر در دورۀ سلجوقی به دست می‌د...

متن کامل

عوامل موثر بر سرمایه فرهنگی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

امروزه مفهوم سرمایه فرهنگی به‌عنوان شناخت و ادراک فرهنگی و شیوه‌های عمل متناسب صلاحیت‌های فرهیختگی و نیز شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و مطالعات فرهنگی قرار گرفته است. هدف اساسی این مقاله، چگونگی پیوند و تعامل متغیرهای میزان هویت اجتماعی و سرمایه اجتماعی با میزان سرمایه فرهنگی در جامعه آماری مورد مطالعه است. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داد...

متن کامل

مقایسه روش‌های درون‌یابی مکانی جهت پهنه‌بندی غلظت فلزات سنگین در خاک سطحی شهرستان آران و بیدگل

زمینه و هدف: انتخاب روش درون­یابی مناسب فاکتور مهمی در تحلیل سطح است و تحلیلی سخت در تحلیل زمین­آماری محســوب می­شود چون روش­های مختلف درون­یابی می­تواند منجر به نتایج نهایی مختلف شود. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی کارایی روش­های مختلف درون­یابی در تعیین الگوی مکانی غلظت کادمیوم، روی و مس در خاک سطحی است. روش بررسی: در مجموع 135 نمونه خاک سطحی از شهرستان آران و بیدگل جمع‌آوری شد و غلظت کادمی...

متن کامل

تاثیر سبک رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان (در شهرداری شهرستان آران و بیدگل)

هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان تاثیر رهبری تحول آفرین بر خودکارآمدی کارکنان شهرداری شهرستان آران و بیدگل می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی- علی است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه کارکنان شهرداری آران و بیدگل است به تعداد 100 نفر است و برای نمونه گیری از روش سر شماری استفاده شده است. برای جمع آوری داده‌ها پرسشنامه رهبری تحولی باس و خودکارآمدی شرر و همکاران ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

جلد ۳، شماره ۳، صفحات ۸۴-۹۲

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021