تعیین دقت روش کمریر (cameriere) در تعیین سن تقویمی

نویسندگان

شهرزاد جوادی نژاد

مژده مهدیزاده

ریحانه ترابی

shahrzad javadinejad

چکیده

مقدمه: جهت تعیین سن دندانی از روش های مختلفی بر اساس تکامل دندان ها استفاده شده است. در روش کمریر (cameriere) عرض اپکس 7 دندان دایمی سمت چپ مندیبل اندازه گیری می شود. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میانگین سن تقویمی و سن تخمینی به دست آمده به روش کمریر بود. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 109 رادیوگرافی پانورامیک از 67 دختر و 42 پسر 5 تا 15 ساله، بررسی شد. متغیرها شامل تعداد دندان های کاملاً تکامل یافته با اپکس بسته، فاصله بین دیواره داخلی اپکس باز در دندان های تکامل نیافته و طول دندان ها بود. برای خنثی کردن بزرگ نمایی و زاویه اشعه  xاندازه ها با تقسیم کردن به طول دندان نرمال شدند. در نهایت عدد نرمال شده دندان های با اپکس باز، جمع عدد نرمالیزه شده دندان های با اپکس باز، تعداد دندان های با اپکس بسته، جنسیت و سن تقویمی در نرم افزار 18 spss وارد شد و فرمول تعیین سن تخمینی به دست آمد. داده ها با آزمون pearson و t مستقل مورد بررسی آماری قرار گرفت (05/0 = α). یافته ها: آزمون pearson نشان داد که تمامی متغیرها با سن رابطه معنی دار و معکوس دارند. دامنه میانگین تفاوت سن دندانی و تقویمی بین 66/2- تا 79/2 سال بود. میانه سن تقویمی نمونه ها 67/10 سال و میانه سن کمریر 12/11 سال بود. در نتیجه اختلاف آماری معنی داری بین سن تقویمی و سن کمریر مشاهده نشد (95/0 = p value). تفاضل میانگین سن تخمینی تا سن تقویمی در دختران 73/0 سال و در پسران 99/0 سال بود. سن تخمینی در دختران دقیق تر از پسران به دست آمد (04/0 = p value). نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که روش کمریر در نمونه مورد مطالعه دقت قابل قبولی جهت تخمین سن افراد دارا می باشد. دقت این روش در تخمین سن برای دختران بیشتر از پسران می باشد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

  زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست‌ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه‌ همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ تحلیلی رادیوگرافی‌های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله‌ مراجعه­کننده ب...

متن کامل

مقایسه دقت دو روش تعیین سن در کودکان بر اساس رادیوگرافی دندان‌های در حال تکامل

مقدمه: شایع ترین روش تعیین سن دندانی، روش دمیرجیان است. اما مطالعات مختلف نشان داده که این روش، سن را بیش از حد تخمین می زند و به همین دلیل ویلمز روش جدیدتری ارایه کرده است. ویلمز از سیستم ANOVA برای تطابق روش دمیرجیان با نژاد قفقازی سفید استفاده کرد. نتیجه، جداول جدیدی بود که به تفکیک جنس، اسکورهای هشت گانه جدیدی را به دست داده و مجموعه این اسکورها، به طور مستقیم سن دندانی را نشان می دهد. هد...

متن کامل

مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش های دمرجیان و موریس با سن تقویمی

زمینه: سن دندانی به دلیل سهولت و سرعت کاربرد مناسب، به خصوص برای طراحی درمان در ناهنجاری­های دندانی مورد توجه ارتودنتیست ها و دندان­پزشکان کودکان است.   هدف: مطالعه به منظور مقایسه همبستگی سن دندانی تعیین شده با روش­های دمرجیان، موریس و تقویمی در بیماران ارتودنسی انجام شد.   مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی رادیوگرافی های پانورامیک 419 نفر از بیماران ارتودنسی 6 تا 15 ساله مراجعه­کننده به دان...

متن کامل

بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقویمی افراد ۱۷-۵ ساله شهر کرمان

مقدمه: تخمین دقیق سن افراد نقش مهمی در زمینه هایی چون غدد شناسی اطفال، دندان پزشکی اطفال، ارتودنسی، باستان شناسی و موارد دیگر دارد. هدف از این پژوهش، بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 17 ساله شهرستان کرمان بود. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی و گذشته نگر بر روی 350 رادیوگرافی پانورامیک (224 دختر و 126 پسر) از افرادی که به مراکز دندان پزشکی شهر کرمان مراجعه کرده بودند ص...

متن کامل

بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقویمی افراد ۱۷-۵ ساله شهر بابل

مقدمه: تعیین سن افراد در زمینه های مختلف از جمله پزشکی قانونی، طب اطفال، ارتودنسی و غیره حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش، بررسی دقت روش دمرجیان در تخمین سن دندانی کودکان 5 تا 17 ساله شهرستان بابل بود. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی و گذشته نگر بر روی 301 رادیوگرافی پانورامیک (183 دختر و 118 پسر) از افرادی که به مراکز دندان پزشکی شهر بابل مراجعه کرده بودند صورت گرفت. نوع نمونه گیری به ص...

متن کامل

اندازه‌گیری اپکس مولر سوم برای تخمین سن تقویمی افراد بالای 18 سال

زمینه و هدف: دندان‌پزشکان قانونی، متخصصان مناسبی هستند برای پاسخ‌دادن به این پرسش سرنوشت‌ساز که «آیا فرد به سن قانونی رسیده است یا خیر؟» و گاه از سوی قانون مخاطب قرار می‌گیرند. در این راستا استفاده از یک روش کارآمد در اولویت قرار می‌گیرد. به همین سبب در این تحقیق، با هدف استفاده از دندان مولر سوم در تعیین حدّ آستانۀ تمایز میان افراد ۱۸ سال یا بیشتر، افرادی مطالعه شدند که کمتر از ۱۸ سال دارند. رو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان

جلد ۸، شماره ۴، صفحات ۰-۰

copyright © 2015-2021