تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی-یادگیری معلمان دوره ابتدایی شهر تهران

نویسندگان

طیبه حق پرست لاتی

چکیده

از آنجا که کیفیت نظام­های آموزش و پرورش هر کشور وابسته به کیفیت معلمان آن است، بنابراین ارتقای دانش، مهارت­ها و نگرش­های معلمان در این زمینه نقش بسیار اساسی دارد. هدف از این پژوهش، مشخص کردن تاثیر دوره آموزش پژوهش در عمل در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری است. نوع این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدارس ابتدایی شهر تهران است که در آن معلمان پژوهنده حضور دارند. نمونه آماری گروه اول پژوهش (گروه آموزش ندیده) عبارت است از تعداد120 نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران است که به­گونه تصادفی ساده به نسبت تعداد معلمان آموزش دیده موجود در هر مدرسه­ی ابتدایی شهر تهران انتخاب شدند نمونه آماری گروه دوم پژوهش (گروه معلمان آموزش دیده) شامل تعداد 120 نفر از معلمان ابتدایی شرکت کننده در دوره­ی آموزش اقدام پژوهی شهر تهران در سال تحصیلی 87-86 است به عبارت دیگر نمونه آماری گروه دوم پژوهش با جامعه آماری پژوهش برابر است. به نمونه آماری گروه دوم پژوهش پرسشنامه­ای شامل50 پرسش بسته و 2 پرسش باز ارائه شد. به نمونه­ی آماری گروه دوم پژوهش همان پرسشنامه بدون سوالات باز ارائه شد. برای سنجش دقیق­تر متغیرهای وابسته پژوهش از نمونه آماری گروه دوم پژوهش مصاحبه به عمل آورده شد و یافته­های پژوهشی (اسناد و مدارک مورد توصیف قرار گرفت. در پایان عملکرد دو گروه مورد سنجش و مقایسه قرارگرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش­های آمار توصیفی نظیر تهیه جداول، فراوانی­ها، درصد، نمودار، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر آزمون t استورنت، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون شفه صورت گرفت. عملیات پردازش توسط نرم افزار spss انجام شد. بعد از تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه، مصاحبه، اسناد و مدارک مشخص گردیده است که آموزش اقدام پژوهی در بکارگیری وسایل آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری تاثیر معناداری داشته است. به عبارت دیگر با 95% اطمینان می­توان گفت که آموزش اقدام پژوهی در به کارگیری وسایل آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری تاثیر معناداری داشته است. اما آموزش اقدام پژوهی بر متغیرهای وابسته­ی دیگر پژوهش از قبیل ارتقای سطح دانش و معلومات معلمان، مشارکت معلمان، مشارکت دانش آموزان، بکارگیری روش­های تدریس موثر برای حل مسایل آموزشی و تربیتی تاثیر معناداری نداشته است به عبارت دیگر دوره­ی پژوهش در عمل در بهبود فرایند یاددهی یادگیری معلمان تاثیر معنادار نداشته است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید.

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ویژگی­ها، توانایی­ها و وظایف معلمان در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری مدارس هوشمند استان سمنان انجام شد. روش انجام این پژوهش از نوع روش‌های­ تحقیق آمیخته اکتشافی بود که در آن نخست بخش کیفی و سپس بخش کمی انجام شد. در بخش کیفی پژوهش، با شش نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به روش نمونه­گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه انجام شد. نتایج حاصل از تحلی...

هدف این پژوهش، ارزیابی تطبیقی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری در کلاس‌­های درس دوره ابتدایی شهر شیراز برمبنای الگوی کیفی مدیریت فرایندهای یاددهی-یادگیری است. روش پژوهش، توصیفی به شیوه پیمایشی و جامعه آماری353  مدرسه بوده که  15درصد مدارس و از هر مدرسه 2 کلاس به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌­ای انتخاب شد. ابزار پژوهش مقیاس محقق‌­ساخته بوده است. این مقیاس70  گویه دارد که ابعاد شش­‌گانه الگوی مذکور...

The aim of study was to develop a qualitative model of teaching-learning processes management(QMTLPM)for the elementary school classrooms .According to the study, criteria and indicators for QMTLPM through in-depth study of available sources and interviews with focus groups were identify.in term of design is qualitative and in term of strategy is qualitative case study research. Potential study...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر توانمند سازی معلمان در فرآیند یاددهی و یادگیری شهر تهران است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ افق زمانی، مقطعی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی-زمینه یابی پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه معلمان شاغل در مدارس ابتدایی شهر تهران در تحصیلی سال 92-91 بود که بر طبق آمار تعداد آنان در حدود 19607 نفر گزارش شد. با مراجعه به جدول مو...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی روش­­های ارزشیابی دربهبود فرآیند یاددهی –یادگیری مدارس هوشمند انجام شده است. روش انجام این پژوهش از نوع روش­های تحقیقآمیخته اکتشافی بوده است که در آن، نخست بخش کیفی به اجرا درآمده و پس از آن بخشکمّی انجام شده است. در بخش کیفی این پژوهش، با 6نفر از متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات درمدارس هوشمند مصاحبه عمیق و با 24 نفر از معلمان که به روش نمونه­گیریهدفمندو گلوله برفی ان...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود