پرستار متعهد: این بیمار اشتباه است

نویسندگان

محبوبه شالی

مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. (نویسنده مسؤول) سودابه جولایی

دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. عباس هوشمند

مربی، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. حمید حقانی

استادیار، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: شناسایی درست هویت بیمار یک گام کلیدی در انجام روش های درمانی ایمن به شمار آمده و تعهد حرفه ای پرستاران تأثیر مهمی در ارتقای مراقبت ایمن از بیمار دارد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تعهد حرفه ای پرستاران در وقوع خطا، در شناسایی هویت بیمار صورت گرفته است. روش: در این مطالعه مقطعی ـ همبستگی، 300 پرستار به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه تعهد حرفه ای پرستار و پرسشنامه خطا در شناسایی هویت بیمار استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار آماری spss و آزمون پیرسون تحلیل شد. یافته ها: دامنه سنی پرستاران 50-22 سال و اکثریت زن (86/7 درصد) و 64 % متأهل بودند. میانگین وقوع خطا در شناسایی هویت بیمار در 3 ماهه اخیر توسط هر پرستار 9 (پایین) و میانگین نمره تعهد حرفه ای 86 (متعهد) به دست آمد. ارتباط آماری معناداری بین میانگین وقوع خطا در شناسایی هویت بیمار و تعهد حرفه ای پرستاران دیده شد (0/049>p). بحث و نتیجه گیری: مشاهده بروز خطا در پرستاران متعهد، بیانگر اجتناب ناپذیری آن در سیستم درمانی است. بنابراین اتخاذ راهکارهایی برای گزارش خطا و کمک گرفتن از سایر اعضای تیم مراقبت در پیشگیری و کاهش بروز خطا می تواند تأثیرگذار باشد. please cite this article as: shali m, joolaee s, hooshmand a, haghani h. committed nurse: this patient is wrong . j med ethics 2015; 9(34): 11-30.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مُنتسکیو نویسنده ای متعهد است؟

تعهد به معنای عهده‌دار شدن است. نویسنده عهده‌دار بیان حقیقت است. علاوه بر این، نویسنده و فیلسوف متعهد خیال‌پرداز نیز نیست. او نباید خود را دانای کل بداند و فی­المثل با ادیان یا دین خاصی دشمنی بورزد. در تاریخ ادبیات فرانسه، منتسکیو نویسنده و فیلسوف بنام و طلایه‌دار قرن هجدهم میلادی است، اما در آثار او تحریفاتی هست، زیرا منعکس‌کنندة حقیقت نیست؛ چه در سفرنامه‌نویسی، در نامه‌های ایرانی، که حاوی ذهن...

متن کامل

تبیین راهبردهای برقراری ارتباط پرستار - بیمار

Background & Aim: Nurses are informed from patients needs using effective mutual communications. This study aimed to explore the communication strategies between nurses and patient. Methods & Materials: This study had a qualitative approach with the content analysis method. Participants included 23 nurses, patients and their families in medical and surgical wards of Imam Khomeini hospital of...

متن کامل

گزارش یک مورد تزریق خون اشتباه در بیمار

  چکید ه   سابقه و هدف   تزریق خون اشتباه، از جمله معضلاتی است که گهگاه در حین بیهوشی اتفاق افتاده و عوارض جدی به همراه دارد.   مورد   مرد 62 ساله مبتلا به لوسمی به دلیل اسپلنکتومی لاپاراسکوپیک و خونریزی شدید حین عمل نیاز به خون پیدا کرد. پس از تزریق mL 400 ، متوجه نامتجانس بودن خون تزریقی شدیم. تزریق خون قطع شد و پس از انجام اقدامات لازم، بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل گردید. پس از سه روز،...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
اخلاق پزشکی

جلد ۹، شماره ۳۴، صفحات ۱۱-۳۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022