کلونینگ ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در اشرشیاکولی

نویسندگان

زهره شریفی

z. sharifi, shaheed hemmat and chamran highway crossingتقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، تهران فاطمه یاری

f. yari, shaheed hemmat and chamran highway crossingتقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، تهران شهرام سمیعی

sh. samiee, shaheed hemmat and chamran highway crossingتقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، تهران محمود محمودیان شوشتری

m. mahmoodian shoshtari, shaheed hemmat and chamran highway crossingتقاطع بزرگراه شهید همت و چمران، تهران

چکیده

زمینه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت b در سراسر جهان آندمیک است. حدود 350 میلیون ناقل ویروس هپاتیت b در جهان وجود دارد. حدود یک میلیون نفر در سال به دنبال عفونت ویروس هپاتیت b تلف می شوند. متاسفانه دارویی که بتواند به درمان کامل هپاتیت b بیانجامد، وجود ندارد و تنها راه جهت کنترل اپیدمی ها، انجام واکسیناسیون می باشد. اندازه گیری مقدار dna ویروسی برای شناسایی افرادی که دارای عفونت مزمن هستند، مورد استفاده قرار می گیرد، همچنین برای بررسی و پیش بینی سیر درمان بیماری و تاثیر داروهای ضد ویروسی در رژیم های درمانی کاربرد دارد. با معرفی real-time pcr در آزمایشگاه های تشخیص طبی، اندازه گیری کمی dna ویروس در نمونه های بالینی به طور معنی داری توسعه پیدا کرده است. هدف از این مطالعه، کلونینگ و شناسایی ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b به عنوان استاندارد خارجی است. روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه توصیفی می باشد. برای تکثیر ژن s، ابتدا ژنوم ویروس از نمونه سرم که از نظر hbsag(hepatitis b surface antigen) مثبت بود، استخراج شد. سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، قطعه ای از ژن s با روش pcr(polymerase chain reaction) تکثیر شد. برای کلونینگ ژن s از یک کلونینگ وکتور ptz-57r(فرمنتاس) استفاده گردید. پس از خالص سازی، محصول pcr به داخل وکتور پلاسمیدی کلون شد و به داخل سلول مستعد e.coli سویه tg1، ترانسفورم شد. باکتری حاوی پلاسمید نوترکیب با روشهای مختلف از قبیل مقاومت به آنتی بیوتیک، pcr، برش با آنزیم های اختصاصی و در نهایت تعیین توالی، مورد بررسی قرار گرفت. برای آنالیز آماری، از آزمون t و محاسبه میانگین تعداد کلنی های شمارش شده بر روی پلیت های حاوی آنتی بیوتیک و بدون آن، استفاده گردید. یافته ها: پس از استخراج dna ویروسی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، ژن s با روش pcr تکثیر شد و قطعه ای شامل 175 جفت باز حاصل گردید، سپس ژن s با استفاده از پلاسمید ptz57r کلون گردید. پلاسمید نوترکیب استخراج شد و با روش pcr و برش آنزیمی، مورد تایید قرار گرفت. برای تایید نهایی، پلاسمید نوترکیب تعیین توالی شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که قطعه 175 جفت بازی ژن s در پلاسمید ptz57r کلون گردیده است که می توان از آن، جهت تهیه استاندارد real-time pcr یا کنترل مثبت در آزمایش ها استفاده نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کلونینگ ژن کدکننده آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B در اشرشیاکولی

    Background & Aim: Hepatitis B virus(HBV) infection is endemic worldwide. It is estimated every year more than 350 million people become infected with HBV(new cases) worldwide. Unfortunately, there are no satisfactory drugs to cure HBV and related diseases and the only way to control it is through vaccination. Measurements of HBV DNA levels are routinely used to identify infectious chronic c...

متن کامل

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت Bبه گیاه توتون

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  Bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  B به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن HBsAg با کمتر...

متن کامل

کلون سازی بخشی از توالی ژن کدکننده آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت b در e. coli

ویروس هپاتیت b که یکی از عوامل مهم ایجاد بیماری¬های عفونی و با سرعت شیوع بیشتر از یک میلیون نفر در سال می¬باشد، نهمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان و اصلی¬ترین علت مرگ ناشی از هپاتیت در ایران است. این بیماری درمان اختصاصی نداشته و شیوع بالای آن مستلزم گسترش روش های پیشگیری، به¬ ویژه توسعه راهکارهای ایمن سازی بر علیه آن می باشد. لذا در این تحقیق همسانه سازی مجازی و آزمایشگاهی قطعه ای از آنتی ژن س...

15 صفحه اول

تغییرات نوکلئوتیدی توالی ژن کدکننده پروتئین چند عملکردی X در فرد مبتلا به ویروس هپاتیت B

زمینه و هدف : عفونت مزمن با ویروس هپاتیت B (HBV) یکی از عوامل اصلی در ایجاد سیروز و سرطان سلول کبدی است. بیماری‌زایی ویروس به‌وسیله پروتئین چندعملکردی x (HBx) صورت می‌گیرد. تغییر در توالی ژن کدکننده این پروتئین باعث تنظیم فاکتورهای نسخه‌برداری و بیماری‌زایی می‌شود. این مطالعه به منظور آنالیز ژنتیک تکاملی ژن کدکننده HBx در فرد مبتلا به HBV مزمن انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی آزمایشگا...

متن کامل

انتقال ژن آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت bبه گیاه توتون

یکی از شایع­ترین آلودگی­های ویروسی انسانی در سراسر جهان آلودگی ویروس هپاتیت  bاست. مؤثرترین شیوه برای کنترل و درمان این بیماری، تزریق واکسن می­باشد، اما با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی، تولید پروتئین نوترکیب ویروس هپاتیت  b به عنوان واکسن خوراکی در گیاهان طی چند سال گذشته با بیورآکتور­های مناسب برای تولید ارزان و فراوان اهمیت یافته است. بنابراین در این پژوهش سعی شده است که ژن hbsag با کمتر...

متن کامل

تعیین ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی ژن سطحی مثبت مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرکرد

چکیده زمینه و هدف: ویروس هپاتیت B یکی از عوامل مهم هپاتیت‌های ویروسی است که بر اساس تغییرات ژنتیکی در ژن کد کننده آنزیم پلی‌مراز آن، دارای هشت ژنوتیپ می‌باشد. نوع ژنوتیپ ویروس از فاکتور‌های مهم مرتبط با پیشرفت بیماری و نیز پاسخ به درمان پس از ابتلا به این عفونت می‌باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین ژنوتیپ‌های ویروس هپاتیت B در افراد با آنتی‌ژن سطحی مثبت بود. روش‌ بررسی: این مطالعه تجربی بر روی نمو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم پزشکی رازی

جلد ۱۴، شماره ۵۶، صفحات ۱۰۹-۱۱۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022