بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه

نویسندگان

علی اصغر قدس

ali asghar ghods semnan university of medical sciences. faculty of nursing, semnan, iranسمنان کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان نعمت ستوده اصل

nemat sotodehasl semnan university of medical sciences. faculty of nursing, semnan, iranسمنان کیلومتر 5 جاده دامغان مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان مریم ولیان

maryam valian 3- nursing, semnan, iran3-semnan university of medical sciences. faculty of nursing, semnan, iran nursing, semnan, iran

چکیده

مقدمه: رشته پرستاری ، به عنوان یکی از حرفه های استرس­آور شناخته شده است. به علت حساسیت بالای این رشته، هر گونه بی ­ دقتی و خطا، خسارات جبران­ ناپذیر جانی و مالی را برای بیمار، خانواده­ها و کشور ایجاد کرده و بار اقتصادی مراقبت­های سلامتی را افزایش می­دهد. این تحقیق به منظوربررسی تأثیر رایحه­ نعناع بر دقت پرستاران مراقبت­های ویژه انجام شده است.   مواد و روش­ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 32 پرستار زن شاغل در بخش­های مراقبت ویژه که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردیده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از پرستاران در دو روز مجزا و به صورت تصادفی، تحت رایحه­درمانی با اسانس نعناع و آب (پلاسبو) قرار گرفتند. قبل و بعد از هر مداخله از شرکت­کنند­گان خواسته شد آزمون دقت بوناردل را انجام دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 spss و آزمون آماری تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: میانگین وانحراف معیار تغییرات دقت پرستاران (قبل و بعد از مداخله) در استفاده از اسانس نعناع 65/4 ± 44/8 ، و پلاسبو 80/1 ±07/1 بوده است. تغییرات میزان دقت در استفاده از اسانس نعناع به طور معنی داری بیشتر از پلاسبو بوده است( 001/0> p ).   نتیجه­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه رایحه نعناع اثرات مثبتی بر روی سطح دقت پرستاران داشته است و می­توان از این رایحه در بهبود سطح دقت پرستاران استفاده کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران زن شاغل در بخش های مراقبت‌ ویژه

  Introduction: Nursing is known as one of stressful occupations. Due to the high sensitivity of the nursing, any carelessness and error, has created irreparable damage to the patients, their family and country and economic burden of health care increases. This study investigated the effects of peppermint aroma on the accuracy level of nurses working in intensive care units .   Methods : In thi...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از ...

متن کامل

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت های طولانی و غیرقابل پیش بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

بررسی تأثیر رایحه اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

هدف. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رایحه استنشاقی اسطوخودوس بر استرس پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد. زمینه. حرفه پرستاری به علت حساسیت بالا به عنوان یکی از حرفه های استرس زا شناخته شده است. پرستاران بخش های مراقبت ویژه استرس بیشتری را نسبت به پرستاران سایر بخش ها متحمل می شوند. این استرس ها می تواند سبب کاهش کیفیت مراقبت، احساس بی کفایتی و افسردگی در پرستاران شود. رایحه درمانی از ...

متن کامل

بررسی تأثیر مکمل روی بر میزان سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه

Background and purpose: Nursing is a stressful job and nurses are always susceptible to health threats in various aspects due to long shifts. Zinc is a trace element that is essential for human health. This study was performed to assess the effect of zinc supplement on general health of nurses working in intensive care units (ICU). Materials and methods: This double blind randomized clinical t...

متن کامل

تأثیر رایحه اسطوخودوس بر دقت پرستاران مراقبت‌های ویژه

سابقه و هدف: پرستاری به عنوان یکی از حرفه های پراسترس شناخته می شود. کار شبانه، شیفت‌های طولانی و غیرقابل پیش‌بینی بودن نوع فعالیت، احتمال خستگی پرستاران را افزایش می‌دهد. این وضعیت ممکن است موجب کاهش عملکرد جسمی و ظرفیت فیزیکی پرستاران، کاهش دقت و افزایش احتمال خطاهای کاری آنان شود. با توجه به این که اسانس های آرامبخش باعث کاهش اضطراب و نگرانی می شوند، این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اسانس اسط...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
طب مکمل

جلد ۳، شماره ۱، صفحات ۳۷۴-۳۸۲

copyright © 2015-2021