آرایه شناسی عددی برخی از گونه های جنس دارویی مریم گلی (salvia l. ) در ایران

نویسندگان

فهیمه سلیم پور

مهدیه ابراهیمیان

چکیده

salviaیکی از بزرگ ترین جنس های تیره نعناعیان (lamiaceae) و از گیاهان دارویی مهم این تیره است. طبق منابع موجود، بین گونه های این جنس شباهت های ریخت شناسی فراوانی به ویژه از نظر خصوصیات براکته، انواع کرک ساقه و صفات مربوط به کاسه وجام گل دیده می شود. به منظور مطالعه قرابت فنتیکی برخی گونه های این جنس، تاکسونومی عددی با استفاده از 51 صفت ریخت شناسی در 15 گونه انجام شد. تجزیه خوشه ای به روش average linkage دو گروه اصلی را مشخص نمود. گونه salvia splendenseخوشه مجزایی را تشکیل داد.خوشه دوم، به دو زیر خوشه اصلی تقسیم شد که در این میان، گونه s. verticillata با تیپ پرچم c، قرابت نزدیکی به گونه های گروه e شامل s. hypoleuca،s. limbata ، s. sclarea ،s. xanthocheilaوs. atropatana نشان می دهد. نتایج حاصل از آنالیز عددی صفات ریخت شناسی، قرارگیری گونه های فوق را در گروه e و قرابت گونه های گروه d با گروه e را کاملا تایید می نماید. کرک دمبرگ و برگ، غدد ترشحی کاسه و جام گل، شکل رابط پرچمی و نیز صفات کاسه گل، از متغیرترین صفات در تفکیک گونه ها به شمار می آیند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آرایه‌شناسی عددی برخی از گونه‌های جنس دارویی مریم گلی (Salvia L. ) در ایران

Salviaیکی از بزرگ‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae) و از گیاهان دارویی مهم این تیره است. طبق منابع موجود، بین گونه‌های این جنس شباهت‌های ریخت‌شناسی فراوانی به ویژه از نظر خصوصیات براکته، انواع کرک ساقه و صفات مربوط به کاسه وجام گل دیده می‌شود. به منظور مطالعه قرابت فنتیکی برخی گونه‌های این جنس، تاکسونومی عددی با استفاده از 51 صفت ریخت‌شناسی در 15 گونه انجام شد. تجزیه خوشه‌ای به روش Average...

متن کامل

مقایسه خواص ضد باکتریایی اسانس چهار گونه گیاه دارویی مریم گلی Salvia L.))

Abstract Background: By increasing resistance of pathogenic bacteria to antibiotics, many attempts have been made by the researchers to find new compounds as a substitute for non-effective antibiotics. The aim of this research is a comparative study of antibacterial properties of four species on standard strains of Escherichiacoli, Shigellaflexneri, Klebsiella pneumonia, Candida and Candida alb...

متن کامل

ترکیب اسیدهای چرب و تعیین محتوای استرول های بذر سه گونه مریم گلی (.Salvia L) ایران

مریم‌گلی (Salvia L.) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان (Lamiaceae)می‌باشد. اغلب گونه‌های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد‌های فراوانی دارند. با توجه به محدود بودن اطلاعات در خصوص مطالعه متابولیت‌-های دارویی گیاهان مریم‌گلی، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین مقدار روغن، اجزای اسید چرب و استرول‌های بذر سه گونه مریم ‌گلی ایران بود. روغن بذرهای رسیده گونه‌های مورد نظر با استفاده...

متن کامل

مقایسه خواص ضد باکتریایی اسانس چهار گونه گیاه دارویی مریم گلی salvia l.))

چکیده سابقه و هدف:با توجه به مقاومت روز افزون باکتری های بیماری زا نسبت به آنتی بیوتیک ها، پژوهشگران در پی یافتن داروهای جدید گیاهی به عنوان جایگزین داروهای شیمیایی وآنتی بیوتیک هستند. هدف این تحقیق، بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره آبی چهار گونه از جنس دارویی مریم گلی برسویه های استاندارد باکتریایی اشریشیا کلی، شیگلا فلکسنری، کلبسیلا پنومونیو قارچی کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا بود. روشبررسی:تحقیق به...

متن کامل

اثر تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو گونه مریم گلی (Salvia)

Salinity is considered as one of the main limiting factors for growth and production of several agricultural crops all over the world. Also, salinity influences the growth and also synthesis of secondary metabolites of medicinal plants. Salvia viridis and Salvia spinosa are two aromatic species which belong to Salvia genus from Lamiaceae family. As the mechanisms of salt stress tolerance and al...

متن کامل

بررسی ترکیب شیمیائی اسانس اندام های رویشی و زایشی و خاصیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره دو گونه از جنس مریم گلی (Salvia L.) منطقه کاشان

سابقه و هدف: گونه‌های مختلف جنس مریم‌گلی در طب سنتی و نوین به‌عنوان ضدعفونی‌کننده و تنظیم‌کننده قند مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این تحقیق، بررسی ترکیب‌ شیمیائی اسانس مریم‌گلی کبیر و مریم‌گلی اصفهانی و ارزیابی ویژگی‌های ضدمیکروبی آنها می‌باشد.مواد و روش‌ها: گونه‌های یاد شده، از ارتفاعات کوهستانی کاشان، جمع‌آوری و خشک شدند.اسانس‌گیری به روش استخراج و تقطیر با بخار هم‌زمان با حلال آلی انجام...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download full

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
شناخت و کاربرد گیاهان دارویی

ISSN 2008-3572

دوره 2

شماره 2 (پیاپی 6 پاییز1388) 2009

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022