بررسی تأثیر عملیات خاک ورزی بوسیله گاوآهن برگرداندار در میزان حرکت و جابجایی خاک در اراضی زراعی شیبدار (روش ردیابی سزیم-137)

نویسندگان

بهزاد آزادگان

حسینقلی رفاهی

صابرشاهوئی

فرامرز مجد

چکیده

این پژوهش به منظور برآورد میزان فرسایش در اثر عملیات خاک ورزی توسط گاوآهن برگرداندار در قطعه زمینی با شیبهای 11-3 درصد،با استفاده از روش ردیابی سزیم137 انجام شد.در این آزمایش 16کرت به ابعاد 4×4 مترشامل:8کرت در جهت عمودبر شیب اصلی(4کرت برگردان به سمت راست و4کرت برگردان به سمت چپ)و8کرت دیگر در جهت شیب(4کرت روبه پایین و4کرت روبه بالا)انتخاب گردید.درهرکرت مقدار104 ×7/2 بکرل سزیم-137 در یک کرت کوچک به ابعاد3× 5/0 متر تا عمق شخم (15/0متر)توزیع شد.سپس عملیات شخم انجام وازهرکرت اصلی 12نمونه خاک به فواصل 50سانتی متری ازهم با مته نمونه برداری شد.میزان فعالیت سزیم نمونه ها توسط دستگاه گاما اسپکترومتر اندازه گیری گردید.مقدار جابجایی وحرکت خاک درهر کرت محاسبه شد،که براساس آن متوسط مقدار جابجایی خاک در اثر عملیات موازی شیب در قطعه زمین تحت آزمایش،1/20 تن در هکتار در سال در اثر یک بارشخم با گاوآهن برگرداندار برآورد گردیده است .این میزان حرکت و جابجایی خاک،باعث کاهش قابل ملاحظه ای درتوان تولیدی وحاصلخیزی خاک میگردد. درشخم عمودبرشیب فرسایش خاک ورزی74/5 بارکمتر از شخم موازی شیب میباشد.بنابراین انجام عملیات شخم در جهت شیب زمین صحیح نمیباشد وشخم در جهت عمود بر شیب(راستای خطوط تراز)موجب کاهش میزان فرسایش وخسارت حاصله از آن است .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر عملیات خاک ورزی بوسیله گاوآهن برگرداندار در میزان حرکت و جابجایی خاک در اراضی زراعی شیبدار (روش ردیابی سزیم-137)

این پژوهش به منظور برآورد میزان فرسایش در اثر عملیات خاک ورزی توسط گاوآهن برگرداندار در قطعه زمینی با شیبهای 11-3 درصد،با استفاده از روش ردیابی سزیم137 انجام شد.در این آزمایش 16کرت به ابعاد 4×4 مترشامل:8کرت در جهت عمودبر شیب اصلی(4کرت برگردان به سمت راست و4کرت برگردان به سمت چپ)و8کرت دیگر در جهت شیب(4کرت روبه پایین و4کرت روبه بالا)انتخاب گردید.درهرکرت مقدار104 ×7/2 بکرل سزیم-137 در یک کرت کوچک ...

متن کامل

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

عملیات خاک ورزی در اراضی زراعی شیبدار باعث حرکت وجابجایی خاک به میزان قابل توجهی میشود.این پژوهش بمنظور بررسی تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در جابجایی وحرکت خاک درقطعه زمینی باشیب مرکب 2تا14درصددرایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو،استان کردستان انجام شده است .در این روش،قطعات آلومینیومی با ابعاد1×1×1 سانتی متر در دوعمق 7و12سانتی مترخاک سطحی بعنوان نشانه جایگذاری گردیدند.فواصل نشانه ها از...

متن کامل

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

عملیات خاک ورزی در اراضی زراعی شیبدار باعث حرکت وجابجایی خاک به میزان قابل توجهی میشود.این پژوهش بمنظور بررسی تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در جابجایی وحرکت خاک درقطعه زمینی باشیب مرکب 2تا14درصددرایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو،استان کردستان انجام شده است .در این روش،قطعات آلومینیومی با ابعاد1×1×1 سانتی متر در دوعمق 7و12سانتی مترخاک سطحی بعنوان نشانه جایگذاری گردیدند.فواصل نشانه ها از...

متن کامل

بررسی و تعیین میزان رادیوآکتیویته عنصر سزیم -137 و پیامدهای زیست محیطی آن در آب و خاک دریاچه شورابیل

  دریاچه شورابیل در محدوده شهر اردبیل و نسبت به شهر ، در بلندی قرار گرفته و به صورت یک حوضه بسته رسوبی در یک ناودیس نامتقارن کم عمق، در کوهپایه­های جنوب شهر اردبیل قرار دارد. این دریاچه به عنوان یکی از اکوسیستم‌های حساس موجود در استان اردبیل با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، اکولوژیکی و بیولوژیکی خاص و منحصر به فرد به شمار می‌آید. یکی از عوامل بالقوه زیانبار زیست محیطی، پرتوهای یون ساز می‌باشند که می...

متن کامل

بررسی اثر روش های کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد گندم دیم

کم خاک ورزی از مدیریت های مهم برای حفاظت از منابع آب و خاک است. به منظور بررسی اثر کم خاک ورزی بر بهره وری مصرف انرژی و عملکرد محصول در منطقه دیم کالپوش شاهرود، مطالعه ای بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 5 تیمار در 4 تکرار در تناوب آفتابگردان- گندم انجام شد. تیمارهای خاک ورزی شامل شخم با گاوآهن قلمی در بهار (T1)، شخم با گاوآهن برگرداندار (T2)، کم خاک ورزی با دیسک در بهار (T3)، شخم با گاوآهن ...

متن کامل

تاثیر نوع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر برخی خواص فیزیکی خاک در راستای نیل به کشاورزی پایدار

چکیده  یک پژوهش مزرعه­ای در سال زراعی 88-87 در شهرستان شوش انجام گرفت تا اثر روش های خاک­ورزی حفاظتی و مرسوم بر برخی خواص فیزیکی خاک شامل میزان برگردان شدن بقایا، وزن مخصوص ظاهری، درصد موادآلی، میزان حفظ رطوبت و نفوذپذیری خاک بررسی شود. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. تیمارها­ی آزمایش شامل آتش زدن بقایا + گاوآهن برگردان­دار+ دو بار دیسک (T1)، حفظ بقایا+ گاوآهن بر...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 4

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023