بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(triticum aestivum l.)

نویسندگان

بهجت اله منزوی کرباسی راوری

عبدالحمید رضائی

چکیده

به منظور بر آورد قابلیتهای ترکیب پذیری عمومی وخصوصی و وارثت پذیری درصد پروتئین دانه ‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین دانه وشاخص برداشت ازت در گندم پاییزه از تلاقیهای دی آلل بین 8 والد استفاده شد. والدها ونتایج f1 به صورت طرح کاملاتصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. آمار حاصل به روشهای هالور و میراندا ومدل 1 روش 4 گریفینگ تجزیه و تحلیل گردید. تفاوت بین والدها برای کلیه صفات و بین تلاقیها برای تمام صفات بجز درصد پروتئین دانه معنی دار بود. میانگین مربعات gca برای شاخص برداشت ازت بیش از 3 برابر میانگین مربعات sca و برای سایر صفات در حدود آن بود. بنابراین چنین استنباط شد که سهم اثرات افزایشی ژنها برای شاخص برداشت از ت بسیار زیاد و برای سایر صفات برابر با سهم اثرات غیر افزایشی ژنها می باشد. متوسط هتروزیس برای تمام صفات بجز درصد پروتئین دانه مشهود گردید. بنابراین می توان در بین نتایج بعضی از تلاقیها نسبت به انتخاب برای افزایش آنها اقدام کرد. برآورد های وراثت پذیری عمومی بین 39 تا 67 درصد متغیر بودکه نشان دهنده راندمان نسبتا بالای انتخاب برای این صفات می باشد. نتایج حاصل مبین پتانسیل والدهای چادگان وکرمانشاه برای افزایش درصد پروتیئن ‘روشن و چادگان برای افزایش عملکرد دانه و چادگان برای افزایش عملکرد پروتئین و بهبود شاخص برداشت ازت بود. بطور کلی چادگان مطلوب ترین والد شناخته شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بر آ وردهای قابلیت ترکیب پذیری و وارثت پذیری درصد پروتیئن دانه وخصوصیات مرتبط با آن در گندم پائیزه(Triticum aestivum L.)

به منظور بر آورد قابلیتهای ترکیب پذیری عمومی وخصوصی و وارثت پذیری درصد پروتئین دانه ‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین دانه وشاخص برداشت ازت در گندم پاییزه از تلاقیهای دی آلل بین 8 والد استفاده شد. والدها ونتایج F1 به صورت طرح کاملاتصادفی با چهار تکرار در گلخانه مورد مقایسه قرار گرفتند. آمار حاصل به روشهای هالور و میراندا ومدل 1 روش 4 گریفینگ تجزیه و تحلیل گردید. تفاوت بین والدها برای کلیه صفات و بی...

متن کامل

همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (Triticum aestivum L.)

از تجزیه های واریانسی وکوواریانسی برای تعیین ضرائب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی بین درصد پروتئین دانه‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین وشاخص برداشت ازت در 36 ژنوتیپ گندم (متشکل از 8 واحد و 28 دورگ F1 حاصل ازتلاقی آنها) استفاده شد. ژنوتیپها در گلخانه و به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار ارزیابی شدند. کلیه ضرائب همبستگی بجز همبستگی های درصد پروتئین دانه با سایر صفات مثبت و از نظر آماری معنی دار بودن...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری برای عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

A diallel analysis of eight bread wheat (Ttriticum aestivum L.) cultivars was conducted to determine genetic parameters and the type of genetic control for yield and yield components. The parents and their F1 hybrids were evaluated in a randomized complete block design with 3 replications. General and specific combining ability effects were estimated by the method 2 of the Griffings model I, an...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری برای عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

A diallel analysis of eight bread wheat (Ttriticum aestivum L.) cultivars was conducted to determine genetic parameters and the type of genetic control for yield and yield components. The parents and their F1 hybrids were evaluated in a randomized complete block design with 3 replications. General and specific combining ability effects were estimated by the method 2 of the Griffings model I, an...

متن کامل

همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی درصد پروتئین دانه با چند صفت دیگر در گندم پائیزه (triticum aestivum l.)

از تجزیه های واریانسی وکوواریانسی برای تعیین ضرائب همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی بین درصد پروتئین دانه‘ عملکرد دانه‘ عملکرد پروتئین وشاخص برداشت ازت در 36 ژنوتیپ گندم (متشکل از 8 واحد و 28 دورگ f1 حاصل ازتلاقی آنها) استفاده شد. ژنوتیپها در گلخانه و به صورت طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار ارزیابی شدند. کلیه ضرائب همبستگی بجز همبستگی های درصد پروتئین دانه با سایر صفات مثبت و از نظر آماری معنی دار بودن...

متن کامل

بررسی ترکیب پذیری و وراثت پذیری دوره کمون Puccinia striiformis در چهار رقم گندم زمستانه

زنگ زرد گندم (Puccinia striiformis f.sp. tritici) یکی از مهم ترین بیماری های قارچی خسارت زا در اکثر مناطق کشت گندم کشور می باشد. به منظور مطالعه نحوه توارث دوره کمون، چهار رقم گندم (Triticum aestivum) دارای مقاومت پایدار از نوع حساس به درجه حرارت و یک رقم حساس در یک طرح دای آلل یک طرفه شرکت داده شدند. پانزده ژنوتیپ شامل 5 والد و 10 نتاج (F1) در گلخانه کشت شده و با استفاده از پاتوتیپ 230E245A+ ز...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:
مجله علوم کشاورزی ایران

ناشر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ISSN

دوره 1و2

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021